Tips Configure Networking for Amazon EKS

lykieunhu.loan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
## Cấu hình mạng cho Amazon EKS

Amazon đàn hồi Kubernetes Service (EKS) là một dịch vụ Kubernetes được quản lý giúp dễ dàng chạy Kubernetes trên AWS.Khi bạn tạo cụm EKS, bạn cần định cấu hình mạng cho cụm của mình.Điêu nay bao gôm:

* Chọn VPC cho cụm của bạn
* Tạo mạng con cho cụm của bạn
* Định cấu hình mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn
* Định cấu hình các nút công nhân Kubernetes của bạn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để định cấu hình mạng cho cụm EKS của bạn.

### Chọn VPC cho cụm của bạn

Bước đầu tiên là chọn VPC cho cụm của bạn.VPC là một mạng riêng mà bạn có thể sử dụng để cách ly cụm của mình với các tài nguyên khác trong tài khoản AWS của mình.Khi bạn tạo cụm EKS, bạn có thể chọn tạo VPC mới hoặc sử dụng VPC hiện có.

Nếu bạn chọn tạo một VPC mới, bạn sẽ cần chỉ định các tham số sau:

* Khối CIDR: Khối CIDR cho VPC của bạn.Đây là phạm vi của các địa chỉ IP sẽ được sử dụng bởi cụm của bạn.
* Tên: Tên cho VPC của bạn.
* Subnets: Các mạng con sẽ được cụm của bạn sử dụng.Bạn sẽ cần tạo ít nhất hai mạng con, một cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn và một cho các nút công nhân Kubernetes của bạn.

Nếu bạn chọn sử dụng VPC hiện có, bạn sẽ cần đảm bảo rằng VPC đáp ứng các yêu cầu sau:

* VPC phải có ít nhất hai mạng con, một cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn và một cho các nút công nhân Kubernetes của bạn.
* Các mạng con phải nằm trong các vùng sẵn có khác nhau.
* Các mạng con phải có địa chỉ IP công khai và riêng tư.

### Tạo mạng con cho cụm của bạn

Khi bạn đã chọn VPC cho cụm của mình, bạn cần tạo các mạng con cho cụm của mình.Bạn sẽ cần tạo hai mạng con, một cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn và một cho các nút công nhân Kubernetes của bạn.

Mạng con cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn phải có các thuộc tính sau:

* Nó phải ở trong một mạng con công cộng.
* Nó phải có một địa chỉ IP công cộng.
* Nó phải nằm trong cùng một vùng có sẵn với các mạng con cho các nút công nhân Kubernetes của bạn.

Mạng con cho các nút công nhân Kubernetes của bạn phải có các thuộc tính sau:

* Nó phải ở trong một mạng con riêng.
* Nó không được có một địa chỉ IP công cộng.
* Nó phải ở một vùng có sẵn khác với mạng con cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn.

### Cấu hình mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn

Khi bạn đã tạo các mạng con của mình, bạn cần định cấu hình mặt phẳng điều khiển Kubernetes của mình.Máy bay điều khiển Kubernetes chịu trách nhiệm quản lý cụm Kubernetes của bạn.

Để định cấu hình mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn, bạn sẽ cần tạo điểm cuối mặt phẳng điều khiển Kubernetes.Điểm cuối mặt phẳng điều khiển Kubernetes là địa chỉ IP công cộng có thể được sử dụng để truy cập mặt phẳng điều khiển Kubernetes của bạn.

Để tạo điểm cuối mặt phẳng điều khiển Kubernetes, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
AWS EKS Created-Nodegroup --Cluster-name <Cluster-name>
`` `

Lệnh này sẽ tạo ra một nhóm nút Kubernetes với hai nút T2.medium trong các mạng con được chỉ định.

### Định cấu hình các nút công nhân Kubernetes của bạn

Khi bạn đã tạo điểm cuối máy bay điều khiển Kubernetes của mình, bạn cần định cấu hình các nút công nhân Kubernetes của mình.Các nút công nhân Kubernetes là các máy chạy các ứng dụng của bạn.

Để định cấu hình các nút công nhân Kubernetes của bạn, bạn sẽ cần tạo một nhóm Node công nhân Kubernetes.Nhóm nhân viên Kubernetes là một nhóm máy được sử dụng để chạy các ứng dụng của bạn.

Để tạo nhóm Node công nhân Kubernetes, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
AWS EKS Created-Nodegroup --Cluster-name <Cluster-name>
`` `

Lệnh này sẽ tạo ra một nhóm nút Kubernetes với hai nút T2.medium trong các mạng con được chỉ định.

### Kiểm tra cấu hình mạng của bạn

Khi bạn đã cấu hình mạng của mình, bạn có thể kiểm tra cấu hình của mình bằng cách tạo POD Kubernetes.Pod Kubernetes là một nhóm các container được triển khai cùng nhau trên một nút duy nhất.

Để tạo Pod Kubernetes, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

[ENGLISH]:
## Configure Networking for Amazon EKS

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) is a managed Kubernetes service that makes it easy to run Kubernetes on AWS. When you create an EKS cluster, you need to configure the networking for your cluster. This includes:

* Choosing a VPC for your cluster
* Creating subnets for your cluster
* Configuring your Kubernetes control plane
* Configuring your Kubernetes worker nodes

In this article, we will walk you through the steps to configure networking for your EKS cluster.

### Choosing a VPC for your cluster

The first step is to choose a VPC for your cluster. A VPC is a private network that you can use to isolate your cluster from other resources in your AWS account. When you create an EKS cluster, you can choose to create a new VPC or use an existing VPC.

If you choose to create a new VPC, you will need to specify the following parameters:

* CIDR block: The CIDR block for your VPC. This is the range of IP addresses that will be used by your cluster.
* Name: The name for your VPC.
* Subnets: The subnets that will be used by your cluster. You will need to create at least two subnets, one for your Kubernetes control plane and one for your Kubernetes worker nodes.

If you choose to use an existing VPC, you will need to make sure that the VPC meets the following requirements:

* The VPC must have at least two subnets, one for your Kubernetes control plane and one for your Kubernetes worker nodes.
* The subnets must be in different availability zones.
* The subnets must have public and private IP addresses.

### Creating subnets for your cluster

Once you have chosen a VPC for your cluster, you need to create subnets for your cluster. You will need to create two subnets, one for your Kubernetes control plane and one for your Kubernetes worker nodes.

The subnet for your Kubernetes control plane must have the following properties:

* It must be in a public subnet.
* It must have a public IP address.
* It must be in the same availability zone as the subnets for your Kubernetes worker nodes.

The subnet for your Kubernetes worker nodes must have the following properties:

* It must be in a private subnet.
* It must not have a public IP address.
* It must be in a different availability zone than the subnet for your Kubernetes control plane.

### Configuring your Kubernetes control plane

Once you have created your subnets, you need to configure your Kubernetes control plane. The Kubernetes control plane is responsible for managing your Kubernetes cluster.

To configure your Kubernetes control plane, you will need to create a Kubernetes control plane endpoint. A Kubernetes control plane endpoint is a public IP address that can be used to access your Kubernetes control plane.

To create a Kubernetes control plane endpoint, you can use the following command:

```
aws eks create-nodegroup --cluster-name <cluster-name> --node-count 2 --node-type t2.medium --subnets <subnet-ids>
```

This command will create a Kubernetes node group with two t2.medium nodes in the specified subnets.

### Configuring your Kubernetes worker nodes

Once you have created your Kubernetes control plane endpoint, you need to configure your Kubernetes worker nodes. Kubernetes worker nodes are the machines that run your applications.

To configure your Kubernetes worker nodes, you will need to create a Kubernetes worker node group. A Kubernetes worker node group is a group of machines that are used to run your applications.

To create a Kubernetes worker node group, you can use the following command:

```
aws eks create-nodegroup --cluster-name <cluster-name> --node-count 2 --node-type t2.medium --subnets <subnet-ids>
```

This command will create a Kubernetes node group with two t2.medium nodes in the specified subnets.

### Testing your networking configuration

Once you have configured your networking, you can test your configuration by creating a Kubernetes pod. A Kubernetes pod is a group of containers that are deployed together on a single node.

To create a Kubernetes pod, you can use the following command:
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top