Tips Complete Guide to Amazon for New Sellers

thelam222

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hướng dẫn đầy đủ về Amazon cho người bán mới **

Amazon là thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới, với hơn 300 triệu khách hàng tích cực và hơn 100 tỷ đô la doanh thu hàng năm.Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến, bán trên Amazon là một lựa chọn tuyệt vời.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu bán trên Amazon, từ việc tạo tài khoản người bán của bạn để liệt kê các sản phẩm của bạn và vận chuyển đơn đặt hàng của bạn.

** 1.Tạo tài khoản người bán **

Bước đầu tiên để bán trên Amazon là tạo tài khoản người bán.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Amazon Seller Central và nhấp vào nút "Đăng ký".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.Bạn cũng cần tạo mật khẩu và chọn tên người bán.

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách cung cấp một bản sao của ID do chính phủ cấp.

** 2.Thiết lập thông tin thanh toán của bạn **

Trước khi bạn có thể bắt đầu bán trên Amazon, bạn sẽ cần thiết lập thông tin thanh toán của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập tab "Cài đặt" trong tài khoản trung tâm của người bán và nhấp vào liên kết "Phương thức thanh toán".

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình để Amazon có thể gửi tiền bán hàng của bạn.Bạn cũng có thể thiết lập thẻ tín dụng để chi trả bất kỳ khoản phí Amazon nào.

** 3.Liệt kê các sản phẩm của bạn **

Khi bạn đã thiết lập tài khoản người bán và thông tin thanh toán, bạn có thể bắt đầu liệt kê các sản phẩm của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập tab "Sản phẩm" trong tài khoản trung tâm của người bán và nhấp vào liên kết "Thêm sản phẩm".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản về sản phẩm của bạn, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, giá cả và hình ảnh.Bạn cũng sẽ cần chọn một danh mục cho sản phẩm của mình.

Amazon có chính sách danh sách sản phẩm nghiêm ngặt, vì vậy hãy chắc chắn đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi bạn liệt kê các sản phẩm của mình.

**4.Gửi đơn đặt hàng của bạn **

Khi bạn đã bán một sản phẩm, bạn sẽ cần gửi nó cho khách hàng.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng chương trình Amazon (FBA) của Amazon hoặc bằng cách tự mình vận chuyển các sản phẩm.

Nếu bạn sử dụng FBA, Amazon sẽ lưu trữ các sản phẩm của bạn trong kho của họ và thay mặt bạn gửi cho khách hàng.Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không có thời gian hoặc tài nguyên để tự mình vận chuyển sản phẩm.

Nếu bạn chọn tự gửi các sản phẩm, bạn sẽ cần tìm nhà mạng vận chuyển và đóng gói các sản phẩm một cách thích hợp.Bạn cũng sẽ cần tạo nhãn vận chuyển và gắn nó vào gói.

** 5.Quản lý đơn đặt hàng của bạn **

Khi bạn bắt đầu bán trên Amazon, bạn sẽ cần quản lý đơn đặt hàng của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập tab "Đơn đặt hàng" trong tài khoản trung tâm của người bán.

Bạn sẽ có thể thấy một danh sách tất cả các đơn đặt hàng của bạn, bao gồm trạng thái của từng đơn đặt hàng và bất kỳ tin nhắn nào từ khách hàng.Bạn cũng có thể sử dụng tab này để theo dõi đơn đặt hàng và in nhãn vận chuyển.

** 6.Được trả tiền**

Amazon sẽ gửi tiền bán hàng của bạn vào tài khoản ngân hàng của bạn sau khi đơn đặt hàng của bạn được chuyển.Bạn cũng có thể xem lịch sử bán hàng và thu nhập của mình trong tab "Báo cáo" trong tài khoản Trung tâm Người bán của bạn.

** Bán trên Amazon có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh trực tuyến.Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể bắt đầu bán trên Amazon ngay hôm nay. **

** Tài nguyên bổ sung **

* [Trợ giúp trung tâm của người bán Amazon] (Amazon)
* [Chương trình Amazon FBA] (Fulfillment by Amazon – FBA – Amazon)
* [Hướng dẫn vận chuyển Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/201748790)
* [Diễn đàn người bán Amazon] (Amazon)

[ENGLISH]:
**Complete Guide to Amazon for New Sellers**

Amazon is the world's largest online marketplace, with over 300 million active customers and more than 100 billion dollars in annual sales. If you're thinking of starting an online business, selling on Amazon is a great option.

This guide will walk you through everything you need to know to get started selling on Amazon, from creating your seller account to listing your products and shipping your orders.

**1. Create a Seller Account**

The first step to selling on Amazon is creating a seller account. You can do this by visiting the Amazon Seller Central website and clicking on the "Sign Up" button.

You'll need to provide some basic information, such as your name, address, and email address. You'll also need to create a password and choose a seller name.

Once you've created your account, you'll need to verify your identity. You can do this by providing a copy of your government-issued ID.

**2. Set Up Your Payment Information**

Before you can start selling on Amazon, you'll need to set up your payment information. You can do this by going to the "Settings" tab in your Seller Central account and clicking on the "Payment Methods" link.

You'll need to provide your bank account information so that Amazon can deposit your sales proceeds. You can also set up a credit card to cover any Amazon fees.

**3. List Your Products**

Once you've set up your seller account and payment information, you can start listing your products. You can do this by going to the "Products" tab in your Seller Central account and clicking on the "Add a Product" link.

You'll need to provide some basic information about your product, such as the title, description, price, and images. You'll also need to choose a category for your product.

Amazon has a strict product listing policy, so be sure to read the guidelines carefully before you list your products.

**4. Ship Your Orders**

Once you've sold a product, you'll need to ship it to the customer. You can do this by using Amazon's Fulfilment by Amazon (FBA) program or by shipping the products yourself.

If you use FBA, Amazon will store your products in their warehouses and ship them to customers on your behalf. This can be a great option if you don't have the time or resources to ship products yourself.

If you choose to ship the products yourself, you'll need to find a shipping carrier and pack the products appropriately. You'll also need to generate a shipping label and attach it to the package.

**5. Manage Your Orders**

Once you start selling on Amazon, you'll need to manage your orders. You can do this by going to the "Orders" tab in your Seller Central account.

You'll be able to see a list of all your orders, including the status of each order and any messages from customers. You can also use this tab to track your orders and print shipping labels.

**6. Get Paid**

Amazon will deposit your sales proceeds into your bank account once your orders have been shipped. You can also view your sales history and earnings in the "Reports" tab in your Seller Central account.

**Selling on Amazon can be a great way to start an online business. By following these steps, you can get started selling on Amazon today.**

**Additional Resources**

* [Amazon Seller Central Help](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200319440)
* [Amazon FBA Program](https://www.amazon.com/fba/)
* [Amazon Shipping Guide](https://www.amazon.com/gp/help/201748790)
* [Amazon Seller Forums](https://sellercentral.amazon.com/forums/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top