Tips Clever Tricks to Unlock Amazon's Secrets

huynhapple1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật thông minh để mở khóa bí mật của Amazon **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng có một vài thủ thuật thông minh mà bạn có thể sử dụng để mở khóa bí mật của Amazon và tìm các giao dịch tốt nhất về các sản phẩm bạn muốn.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm Amazon để lợi thế của bạn **

Thanh tìm kiếm Amazon mạnh hơn bạn nghĩ.Tất nhiên, bạn có thể sử dụng nó để tìm các sản phẩm cụ thể, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để tìm giao dịch, so sánh giá cả và tìm các sản phẩm tương tự như những sản phẩm bạn đã tìm kiếm.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh tìm kiếm Amazon một cách hiệu quả:

* Sử dụng các từ khóa và cụm từ để thu hẹp tìm kiếm của bạn.
* Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm kiếm các cụm từ chính xác.
* Sử dụng dấu trừ (-) để loại trừ các từ trong tìm kiếm của bạn.
* Sử dụng tính năng "Sắp xếp bằng" để tìm các giao dịch tốt nhất.
* Sử dụng phần "liên quan" để tìm các sản phẩm tương tự như các sản phẩm bạn đã xem.

** 2.Duyệt các danh mục của Amazon **

Amazon tổ chức các sản phẩm của mình thành hàng ngàn loại, giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Bạn có thể duyệt các danh mục bằng cách sử dụng thanh điều hướng ở đầu trang hoặc bằng cách nhấp vào liên kết "Cửa hàng theo bộ phận" trong chân trang.

Dưới đây là một vài mẹo để duyệt các danh mục của Amazon một cách hiệu quả:

* Sử dụng tính năng "Tinh chỉnh By" để thu hẹp tìm kiếm của bạn.
* Sử dụng tính năng "Sắp xếp bằng" để tìm các giao dịch tốt nhất.
* Sử dụng tính năng "Xếp hạng khách hàng" để tìm sản phẩm có xếp hạng cao.
* Sử dụng phần "Bản phát hành mới" để tìm các sản phẩm mới nhất.

** 3.Sử dụng các bộ lọc sản phẩm của Amazon **

Bộ lọc sản phẩm của Amazon có thể giúp bạn thu hẹp tìm kiếm của mình và tìm các giao dịch tốt nhất về các sản phẩm bạn muốn.Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để lọc theo giá, thương hiệu, xếp hạng, màu sắc, và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng các bộ lọc sản phẩm của Amazon một cách hiệu quả:

* Sử dụng bộ lọc "Giá" để tìm sản phẩm trong ngân sách của bạn.
* Sử dụng bộ lọc "Thương hiệu" để tìm sản phẩm từ các thương hiệu yêu thích của bạn.
* Sử dụng bộ lọc "Xếp hạng" để tìm sản phẩm có xếp hạng cao.
* Sử dụng bộ lọc "Màu" để tìm sản phẩm có màu bạn muốn.

**4.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nó cũng cung cấp quyền truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho việc vận chuyển và có quyền truy cập vào các lợi ích độc quyền.

** 5.Sử dụng phiếu giảm giá và giao dịch của Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá và giao dịch trên các sản phẩm của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá và giao dịch trên trang chủ của Amazon, trong phần "Giao dịch ngày nay" và trên các trang sản phẩm.

Dưới đây là một vài mẹo để tìm kiếm phiếu giảm giá và giao dịch của Amazon:

* Đăng ký danh sách email của Amazon để nhận thông báo về các phiếu giảm giá và giao dịch mới.
* Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội để cập nhật các bản cập nhật về bán hàng và khuyến mãi sắp tới.
* Sử dụng công cụ tìm mã phiếu giảm giá để tìm các phiếu giảm giá mới nhất của Amazon.

** 6.Sử dụng các đánh giá của khách hàng Amazon **

Đánh giá của khách hàng của Amazon có thể là một nguồn thông tin có giá trị khi bạn mua sản phẩm.Bạn có thể đọc các đánh giá để tìm hiểu về các tính năng, hiệu suất và độ bền của sản phẩm.Bạn cũng có thể đọc các đánh giá để có được ý tưởng về cách các khách hàng khác đã đánh giá sản phẩm.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng đánh giá khách hàng của Amazon một cách hiệu quả:

* Đọc đánh giá từ cả khách hàng đã xác minh và chưa được xác minh.
* Tìm kiếm các đánh giá chi tiết và thông tin.
* Hãy chú ý đến xếp hạng sao và số lượng đánh giá.
* Đọc các đánh giá đề cập đến các tính năng cụ thể mà bạn quan tâm.

** 7.Sử dụng danh sách mong muốn của Amazon **

Danh sách mong muốn của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm sản phẩm sau này.Bạn có thể thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn của mình từ bất kỳ trang nào trên Amazon.com.Sau đó, bạn có thể truy cập danh sách mong muốn của mình từ bất kỳ thiết bị nào và xem

[ENGLISH]:
**Clever Tricks to Unlock Amazon's Secrets**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially if you're not sure what you're looking for. But there are a few clever tricks you can use to unlock Amazon's secrets and find the best deals on the products you want.

**1. Use the Amazon search bar to your advantage**

The Amazon search bar is more powerful than you might think. You can use it to find specific products, of course, but you can also use it to find deals, compare prices, and find products that are similar to the ones you're already looking at.

Here are a few tips for using the Amazon search bar effectively:

* Use keywords and phrases to narrow your search.
* Use quotation marks to search for exact phrases.
* Use the minus sign (-) to exclude words from your search.
* Use the "Sort by" feature to find the best deals.
* Use the "Related" section to find products that are similar to the ones you're already looking at.

**2. Browse Amazon's categories**

Amazon organizes its products into thousands of categories, making it easy to find what you're looking for. You can browse the categories by using the navigation bar at the top of the page or by clicking on the "Shop by Department" link in the footer.

Here are a few tips for browsing Amazon's categories effectively:

* Use the "Refine by" feature to narrow your search.
* Use the "Sort by" feature to find the best deals.
* Use the "Customer Ratings" feature to find products with high ratings.
* Use the "New Releases" section to find the latest products.

**3. Use Amazon's product filters**

Amazon's product filters can help you narrow your search and find the best deals on the products you want. You can use the filters to filter by price, brand, rating, color, and more.

Here are a few tips for using Amazon's product filters effectively:

* Use the "Price" filter to find products within your budget.
* Use the "Brand" filter to find products from your favorite brands.
* Use the "Rating" filter to find products with high ratings.
* Use the "Color" filter to find products in the colors you want.

**4. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. It also offers access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. If you're a frequent Amazon shopper, Prime is a great way to save money on shipping and get access to exclusive benefits.

**5. Use Amazon's coupons and deals**

Amazon offers a variety of coupons and deals on its products. You can find coupons and deals on the Amazon homepage, in the "Today's Deals" section, and on product pages.

Here are a few tips for finding Amazon coupons and deals:

* Sign up for Amazon's email list to receive notifications about new coupons and deals.
* Follow Amazon on social media for updates on upcoming sales and promotions.
* Use a coupon code finder tool to find the latest Amazon coupons.

**6. Use Amazon's customer reviews**

Amazon's customer reviews can be a valuable source of information when you're shopping for a product. You can read reviews to learn about the product's features, performance, and durability. You can also read reviews to get an idea of how other customers have rated the product.

Here are a few tips for using Amazon's customer reviews effectively:

* Read reviews from both verified and unverified customers.
* Look for reviews that are detailed and informative.
* Pay attention to the star rating and the number of reviews.
* Read reviews that mention the specific features you're interested in.

**7. Use Amazon's Wish List**

Amazon's Wish List is a great way to save products for later. You can add products to your Wish List from any page on Amazon.com. You can then access your Wish List from any device and see
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top