Tips Choosing Tipping Options at Whole Foods Checkout

huubao60

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chọn các tùy chọn đầu vào khi thanh toán toàn bộ thực phẩm **

Khi bạn đang kiểm tra tại Whole Food, bạn có thể được hỏi liệu bạn có muốn thêm tiền boa vào giao dịch mua không.Whole Food cung cấp ba tùy chọn tiền boa: 5%, 10%và 15%.Bạn cũng có thể chọn nhập một số tiền mẹo tùy chỉnh.

Nếu bạn không chắc là tiền boa, đây là một vài điều cần xem xét:

* Tổng chi phí mua hàng của bạn.
* Mức độ dịch vụ bạn nhận được.
* Ngân sách cá nhân của bạn.

Nếu bạn có ngân sách eo hẹp, bạn có thể muốn chọn tùy chọn Mẹo 5%.Nếu bạn nhận được dịch vụ tuyệt vời, bạn có thể muốn xem xét tiền boa nhiều hơn.Cuối cùng, quyết định của tiền boa là tùy thuộc vào bạn.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Whole Food để kiểm tra, bạn cũng có thể chọn thêm một mẹo.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Whole Food và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng "Giỏ hàng".
3. Nhấn vào nút "Thanh toán".
4. Nhấn vào tùy chọn "Tipping".
5. Chọn số tiền đầu mong muốn.
6. Nhấn vào nút "Tiếp tục".

Mẹo của bạn sẽ được thêm vào tổng số mua của bạn và tính vào phương thức thanh toán của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Chính sách lật thực phẩm toàn bộ] (https://www.wholefoodsmarket.com/help/policies-and-procedures/tipping-policy)

[ENGLISH]:
**Choosing Tipping Options at Whole Foods Checkout**

When you're checking out at Whole Foods, you may be asked if you would like to add a tip to your purchase. Whole Foods offers three tipping options: 5%, 10%, and 15%. You can also choose to enter a custom tip amount.

If you're not sure how much to tip, here are a few things to consider:

* The total cost of your purchase.
* The level of service you received.
* Your personal budget.

If you're on a tight budget, you may want to choose the 5% tip option. If you received excellent service, you may want to consider tipping more. Ultimately, the decision of how much to tip is up to you.

If you're using the Whole Foods app to check out, you can also choose to add a tip. To do this, follow these steps:

1. Open the Whole Foods app and sign in to your account.
2. Tap the "Cart" icon.
3. Tap the "Checkout" button.
4. Tap the "Tipping" option.
5. Select the desired tip amount.
6. Tap the "Continue" button.

Your tip will be added to your purchase total and charged to your payment method.

**References**

* [Whole Foods Tipping Policy](https://www.wholefoodsmarket.com/help/policies-and-procedures/tipping-policy)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top