Tips Choosing Delivery Speeds During Amazon Checkout

whitekoala901

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chọn tốc độ giao hàng trong khi thanh toán Amazon **

Khi bạn đang kiểm tra trên Amazon, bạn sẽ có tùy chọn chọn tốc độ giao hàng.Tốc độ bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến chi phí đơn đặt hàng của bạn và ngày giao hàng ước tính.

Dưới đây là các tốc độ giao hàng khác nhau có sẵn trên Amazon:

*** Vận chuyển tiêu chuẩn: ** Đây là tốc độ vận chuyển mặc định cho hầu hết các mặt hàng.Vận chuyển tiêu chuẩn thường mất 3-5 ngày làm việc để giao hàng.
*** Giao hàng miễn phí với Amazon Prime: ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.
*** Vận chuyển một ngày: ** Đây là một tùy chọn vận chuyển có trả tiền đặt hàng cho bạn trong vòng một ngày làm việc.
*** Vận chuyển cùng ngày: ** Đây là một tùy chọn vận chuyển có trả tiền để bạn đặt hàng cho bạn cùng ngày bạn đặt nó.
*** Pickup miễn phí: ** Đây là một tùy chọn vận chuyển miễn phí cho phép bạn nhận đơn đặt hàng tại một địa điểm bán tải Amazon địa phương.

Để chọn tốc độ giao hàng, chỉ cần nhấp vào menu thả xuống "Tốc độ phân phối" và chọn tốc độ bạn muốn.Chi phí đặt hàng của bạn và ngày giao hàng ước tính sẽ được cập nhật tương ứng.

** Mẹo để chọn tốc độ giao hàng phù hợp: **

* Hãy xem xét mức độ nhanh chóng bạn cần vật phẩm.Nếu bạn cần mặt hàng ngay lập tức, hãy chọn tốc độ vận chuyển nhanh hơn.Nếu bạn có thể đợi một vài ngày, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách chọn tốc độ vận chuyển chậm hơn.
* Kiểm tra ngày giao hàng ước tính cho mỗi tốc độ vận chuyển.Điều này sẽ giúp bạn quyết định tốc độ nào là tốt nhất cho bạn.
* Hãy nhớ rằng ngày giao hàng ước tính không phải lúc nào cũng chính xác.Có thể có các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Amazon có thể trì hoãn đơn đặt hàng của bạn.

** Cách thay đổi tốc độ giao hàng của bạn sau khi thanh toán: **

Nếu bạn thay đổi suy nghĩ sau khi thanh toán, bạn có thể thay đổi tốc độ giao hàng của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến tài khoản Amazon của bạn.
2. Nhấp vào tab "Đơn hàng".
3. Tìm thứ tự bạn muốn thay đổi và nhấp vào liên kết "chi tiết".
4. Trong phần "Tốc độ vận chuyển", nhấp vào liên kết "Thay đổi".
5. Chọn tốc độ vận chuyển mới và nhấp vào nút "Cập nhật".

Tốc độ giao hàng của bạn sẽ được cập nhật và chi phí đơn đặt hàng của bạn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

** Bài viết tham khảo: **

* [Tốc độ vận chuyển Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Cách thay đổi tốc độ giao hàng của bạn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450#:~, \ "Thay đổi%20 \"%20Link.)

[ENGLISH]:
**Choosing Delivery Speeds During Amazon Checkout**

When you're checking out on Amazon, you'll have the option to choose a delivery speed. The speed you choose will affect the cost of your order and the estimated delivery date.

Here are the different delivery speeds available on Amazon:

* **Standard shipping:** This is the default shipping speed for most items. Standard shipping typically takes 3-5 business days for delivery.
* **Free shipping with Amazon Prime:** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items.
* **One-day shipping:** This is a paid shipping option that gets your order to you within one business day.
* **Same-day shipping:** This is a paid shipping option that gets your order to you on the same day you place it.
* **Free pickup:** This is a free shipping option that allows you to pick up your order at a local Amazon pickup location.

To choose a delivery speed, simply click on the "Delivery speed" drop-down menu and select the speed you want. The cost of your order and the estimated delivery date will be updated accordingly.

**Tips for choosing the right delivery speed:**

* Consider how quickly you need the item. If you need the item right away, choose a faster shipping speed. If you can wait a few days, you can save money by choosing a slower shipping speed.
* Check the estimated delivery date for each shipping speed. This will help you decide which speed is best for you.
* Keep in mind that the estimated delivery date is not always accurate. There may be factors beyond Amazon's control that can delay your order.

**How to change your delivery speed after checkout:**

If you change your mind after checkout, you can change your delivery speed by following these steps:

1. Go to your Amazon account.
2. Click on the "Orders" tab.
3. Find the order you want to change and click on the "Details" link.
4. Under the "Shipping speed" section, click on the "Change" link.
5. Select the new shipping speed and click on the "Update" button.

Your delivery speed will be updated and the cost of your order will be adjusted accordingly.

**Reference articles:**

* [Amazon Shipping Speeds](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [How to Change Your Delivery Speed on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450#:~:text=To%20change%20your%20delivery%20speed,the%20\"Change%20\"%20link.)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top