Tips Choosing Delivery Speeds at Amazon Checkout

huunamtruong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chọn tốc độ giao hàng tại Amazon Checkout **

Khi bạn đang kiểm tra trên Amazon, bạn sẽ có tùy chọn chọn tốc độ giao hàng.Tốc độ bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến chi phí đơn đặt hàng của bạn và ngày giao hàng ước tính.

Dưới đây là sự cố của các tốc độ giao hàng khác nhau có sẵn trên Amazon:

*** Giao hàng tiêu chuẩn: ** Đây là tốc độ phân phối mặc định cho hầu hết các mặt hàng.Đơn đặt hàng được vận chuyển với giao hàng tiêu chuẩn thường đến trong vòng 5-8 ngày làm việc.
*** Vận chuyển hai ngày miễn phí: ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đơn đặt hàng được vận chuyển với vận chuyển hai ngày miễn phí thường đến trong vòng 2 ngày làm việc.
*** Vận chuyển một ngày: ** Thành viên Amazon Prime có thể trả thêm một khoản phí cho vận chuyển một ngày cho các mặt hàng đủ điều kiện.Đơn đặt hàng được vận chuyển với vận chuyển một ngày thường đến trong vòng 1 ngày làm việc.
*** Giao hàng cùng ngày: ** Thành viên Amazon Prime có thể trả thêm một khoản phí cho giao hàng cùng ngày cho các mặt hàng đủ điều kiện.Đơn đặt hàng được vận chuyển với giao hàng cùng ngày thường đến trong vòng 4 giờ sau khi đặt hàng.
*** Prime Now: ** Thành viên Amazon Prime có thể nhận giao hàng miễn phí trong hai giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện từ cửa hàng Prime Hound của Amazon.Các đơn đặt hàng được đặt với Prime bây giờ thường được giao trong vòng hai giờ sau khi đặt hàng.

** Cách chọn tốc độ giao hàng phù hợp **

Tốc độ giao hàng tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của bạn.Dưới đây là một vài điều cần xem xét khi chọn tốc độ giao hàng:

*** Bạn cần vật phẩm sớm như thế nào? ** Nếu bạn cần vật phẩm càng sớm càng tốt, bạn sẽ muốn chọn tốc độ phân phối nhanh hơn.
*** Bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho vận chuyển? ** Tốc độ giao hàng càng nhanh, bạn sẽ càng trả nhiều tiền.
*** Bạn có phải là thành viên của Amazon Prime không? ** Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, bạn sẽ được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.

** Mẹo để có được tốc độ giao hàng nhanh nhất **

Dưới đây là một vài mẹo để có được tốc độ giao hàng nhanh nhất trên đơn đặt hàng Amazon của bạn:

*** Chọn tốc độ giao hàng nhanh hơn. ** Tốc độ giao hàng càng nhanh, bạn sẽ sớm nhận được mặt hàng của mình.
*** Hãy là thành viên Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.
*** Các mục đặt hàng từ Store của Amazon Now.
*** Đặt hàng của bạn sớm trong ngày. ** Các đơn đặt hàng được đặt sớm trong ngày có nhiều khả năng vận chuyển cùng ngày.
*** Chọn một phương thức vận chuyển có sẵn trong khu vực của bạn. ** Không phải tất cả các phương thức vận chuyển đều có sẵn trong tất cả các khu vực.Hãy chắc chắn chọn một phương thức vận chuyển có sẵn trong khu vực của bạn.

** Bài viết giải quyết **

* [Tốc độ giao hàng của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Amazon Prime Shipping] (https://www.amazon.com/prime/shipping)
* [Amazon Prime Now] (Grocery Delivery from Amazon - Amazon.com)

[ENGLISH]:
**Choosing Delivery Speeds at Amazon Checkout**

When you're checking out on Amazon, you'll have the option to choose a delivery speed. The speed you choose will affect the cost of your order and the estimated delivery date.

Here's a breakdown of the different delivery speeds available on Amazon:

* **Standard Delivery:** This is the default delivery speed for most items. Orders shipped with Standard Delivery typically arrive within 5-8 business days.
* **Free Two-Day Shipping:** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. Orders shipped with Free Two-Day Shipping typically arrive within 2 business days.
* **One-Day Shipping:** Amazon Prime members can pay an additional fee for one-day shipping on eligible items. Orders shipped with One-Day Shipping typically arrive within 1 business day.
* **Same-Day Delivery:** Amazon Prime members can pay an additional fee for same-day delivery on eligible items. Orders shipped with Same-Day Delivery typically arrive within 4 hours of placing the order.
* **Prime Now:** Amazon Prime members can get free two-hour delivery on eligible items from Amazon's Prime Now store. Orders placed with Prime Now are typically delivered within two hours of placing the order.

**How to Choose the Right Delivery Speed**

The best delivery speed for you will depend on your needs and budget. Here are a few things to consider when choosing a delivery speed:

* **How soon do you need the item?** If you need the item as soon as possible, you'll want to choose a faster delivery speed.
* **How much are you willing to pay for shipping?** The faster the delivery speed, the more you'll typically pay.
* **Are you an Amazon Prime member?** If you're an Amazon Prime member, you'll get free two-day shipping on eligible items.

**Tips for Getting the Fastest Delivery Speed**

Here are a few tips for getting the fastest delivery speed on your Amazon orders:

* **Choose a faster delivery speed.** The faster the delivery speed, the sooner you'll get your item.
* **Be an Amazon Prime member.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items.
* **Order items from Amazon's Prime Now store.** Amazon Prime members can get free two-hour delivery on eligible items from Amazon's Prime Now store.
* **Place your order early in the day.** Orders placed early in the day are more likely to ship out the same day.
* **Choose a shipping method that's available in your area.** Not all shipping methods are available in all areas. Make sure to choose a shipping method that's available in your area.

**Refrence Articles**

* [Amazon Delivery Speeds](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Amazon Prime Shipping](https://www.amazon.com/prime/shipping)
* [Amazon Prime Now](https://www.amazon.com/primenow/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top