Tips Checking Out Your Kindle Unlimited Cart

phanalbion

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra giỏ hàng Kindle của bạn **

Nếu bạn là người đăng ký Kindle Unlimited, bạn có thể kiểm tra giỏ hàng của mình để xem những cuốn sách bạn đã thêm và để quản lý đăng ký của mình.Đây là cách làm điều đó:

1. Mở ứng dụng Kindle trên thiết bị của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ** menu ** ở góc trên bên trái.
3. Nhấn ** Thư viện của tôi **.
4. Nhấn ** Kindle Unlimited **.
5. Nhấn vào biểu tượng ** giỏ hàng ** ở góc trên bên phải.

Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các cuốn sách trong giỏ hàng của bạn.Bạn có thể nhấn vào một cuốn sách để đọc một mô tả hoặc nhấn vào nút ** x ** để xóa nó khỏi giỏ hàng của bạn.

Nếu bạn muốn kiểm tra giỏ hàng của mình trên trình duyệt web, bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập liên kết sau:

.

Bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các cuốn sách trong Giỏ hàng Kindle Unlimited của bạn.Bạn cũng có thể quản lý đăng ký của bạn từ trang này.

** Quản lý đăng ký Kindle Unlimited của bạn **

Bạn có thể sử dụng giỏ hàng Kindle Unlimited để quản lý đăng ký của bạn.Đây là một vài điều bạn có thể làm:

*** Thay đổi kế hoạch đăng ký của bạn. ** Bạn có thể chọn giữa kế hoạch hàng tháng hoặc kế hoạch hàng năm.
*** Tạm dừng đăng ký của bạn. ** Nếu bạn sẽ không sử dụng Kindle Unlimited trong một thời gian, bạn có thể tạm dừng đăng ký của mình.
*** Hủy đăng ký của bạn. ** Nếu bạn không còn muốn sử dụng Kindle Unlimited, bạn có thể hủy đăng ký của mình.

Để thay đổi kế hoạch đăng ký của bạn, tạm dừng đăng ký của bạn hoặc hủy đăng ký của bạn, bạn có thể làm như vậy từ giỏ hàng Kindle Unlimited trên thiết bị của bạn hoặc trên web.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách sử dụng Kindle Unlimited] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201809160)
* [Cách quản lý đăng ký Kindle Unlimited của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201809170)

[ENGLISH]:
**Checking Out Your Kindle Unlimited Cart**

If you're a Kindle Unlimited subscriber, you can check out your cart to see what books you've added and to manage your subscription. Here's how to do it:

1. Open the Kindle app on your device.
2. Tap the **Menu** icon in the upper left corner.
3. Tap **My Library**.
4. Tap **Kindle Unlimited**.
5. Tap the **Cart** icon in the upper right corner.

You'll see a list of all the books in your cart. You can tap a book to read a description, or tap the **X** button to remove it from your cart.

If you want to check out your cart on a web browser, you can do so by visiting the following link:

[https://www.amazon.com/kindle-dbs/h....com/kindle-dbs/hz/mylibrary/kindleunlimited)

You'll be logged in to your Amazon account, and you'll see a list of all the books in your Kindle Unlimited cart. You can also manage your subscription from this page.

**Managing Your Kindle Unlimited Subscription**

You can use the Kindle Unlimited cart to manage your subscription. Here are a few things you can do:

* **Change your subscription plan.** You can choose between a monthly plan or an annual plan.
* **Pause your subscription.** If you're not going to be using Kindle Unlimited for a while, you can pause your subscription.
* **Cancel your subscription.** If you no longer want to use Kindle Unlimited, you can cancel your subscription.

To change your subscription plan, pause your subscription, or cancel your subscription, you can do so from the Kindle Unlimited cart on your device or on the web.

**Related Articles**

* [How to Use Kindle Unlimited](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809160)
* [How to Manage Your Kindle Unlimited Subscription](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809170)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top