Tips Checking Out Your Amazon Smile Charity Cart

domuffin1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
### Kiểm tra giỏ hàng từ thiện Amazon Smile của bạn

Khi bạn đang kiểm tra trên Amazon, bạn có thể nhận thấy tùy chọn "Hỗ trợ từ thiện".Đây là Amazon Smile, một chương trình cho phép bạn quyên góp một phần mua hàng cho một tổ chức từ thiện mà bạn chọn.

Để sử dụng Amazon Smile, chỉ cần đăng ký tài khoản Amazon và sau đó chọn một tổ chức từ thiện để hỗ trợ.Khi bạn đã chọn một tổ chức từ thiện, Amazon sẽ quyên góp 0,5% giá mua của các mặt hàng đủ điều kiện cho tổ chức từ thiện đó.

Để kiểm tra giỏ hàng từ thiện Amazon Smile của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập ** Smile.amazon.com **.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
3. Nhấp vào liên kết ** từ thiện ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
4. Chọn tổ chức từ thiện bạn muốn hỗ trợ.
5. Nhấp vào nút ** Tiếp tục **.
6. Mua sắm như bình thường.

Khi bạn kiểm tra, bạn sẽ thấy một tin nhắn có nội dung "Amazon sẽ quyên góp 0,5% giao dịch mua của bạn cho [Tên từ thiện]".

Bạn cũng có thể kiểm tra số dư của Tổ chức từ thiện Amazon Smile bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập ** Smile.amazon.com **.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
3. Nhấp vào liên kết ** từ thiện ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
4. Chọn tab ** Lịch sử quyên góp **.

Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các khoản đóng góp của bạn, cùng với số tiền quyên góp và ngày quyên góp.

Amazon Smile là một cách tuyệt vời để hỗ trợ tổ chức từ thiện yêu thích của bạn trong khi bạn mua sắm.Thật dễ dàng để sử dụng và không tốn kém hơn bất cứ điều gì.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy chắc chắn kiểm tra Amazon Smile và tạo ra sự khác biệt.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Smile: Cách hoạt động] (https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909190)
* [Amazon Smile: Lịch sử quyên góp] (https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909200)

[ENGLISH]:
### Checking Out Your Amazon Smile Charity Cart

When you're checking out on Amazon, you may have noticed the option to "Support a Charity". This is Amazon Smile, a program that allows you to donate a portion of your purchase to a charity of your choice.

To use Amazon Smile, simply sign up for an Amazon account and then select a charity to support. Once you've selected a charity, Amazon will donate 0.5% of the purchase price of eligible items to that charity.

To check out your Amazon Smile Charity Cart, follow these steps:

1. Go to **smile.amazon.com**.
2. Sign in to your Amazon account.
3. Click the **Charity** link in the top right corner of the page.
4. Select the charity you want to support.
5. Click the **Continue** button.
6. Shop as usual.

When you check out, you'll see a message that says "Amazon will donate 0.5% of your purchase to [charity name]".

You can also check your Amazon Smile Charity Cart balance at any time by following these steps:

1. Go to **smile.amazon.com**.
2. Sign in to your Amazon account.
3. Click the **Charity** link in the top right corner of the page.
4. Select the **Donation History** tab.

You'll see a list of all your donations, along with the amount donated and the date of the donation.

Amazon Smile is a great way to support your favorite charity while you shop. It's easy to use and doesn't cost you anything extra. So next time you're shopping on Amazon, be sure to check out Amazon Smile and make a difference.

**Reference articles:**

* [Amazon Smile: How it Works](https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909190)
* [Amazon Smile: Donation History](https://smile.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909200)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top