Tips Checking Out Easily on Amazon.com

[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra dễ dàng trên Amazon.com **

Amazon.com là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Nhưng một trong những điều làm cho Amazon rất thuận tiện là quá trình thanh toán dễ dàng của họ.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách kiểm tra trên Amazon.com:

1. ** Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn. ** Bạn có thể thêm các mục vào giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang sản phẩm.Bạn cũng có thể thêm các mục vào giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào nút "Mua ngay".
2. ** Xem lại giỏ hàng của bạn. ** Khi bạn đã thêm các mục vào giỏ hàng của mình, bạn có thể xem lại giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của màn hình.Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Chỉnh sửa giỏ hàng" để xóa hoặc thay đổi số lượng vật phẩm trong giỏ hàng của bạn.
3. ** Chọn một phương thức vận chuyển. ** Amazon cung cấp nhiều phương thức vận chuyển, bao gồm cả vận chuyển miễn phí cho các thành viên chính.Bạn có thể chọn phương thức vận chuyển bằng cách nhấp vào liên kết "Tùy chọn vận chuyển".
4. ** Nhập địa chỉ vận chuyển của bạn. ** Bạn sẽ cần nhập địa chỉ vận chuyển của mình để Amazon có thể gửi đơn đặt hàng cho bạn.Bạn có thể nhập địa chỉ giao hàng của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Địa chỉ vận chuyển".
5. ** Chọn phương thức thanh toán. ** Bạn có thể chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấp vào liên kết "Phương thức thanh toán".Amazon chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng Amazon.
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn. ** Khi bạn đã chọn phương thức vận chuyển, đã nhập địa chỉ vận chuyển của bạn và chọn phương thức thanh toán, bạn có thể xem lại đơn đặt hàng của mình bằng cách nhấp vào nút "Đặt hàng".

Đó là nó!Bây giờ bạn đã kiểm tra thành công trên Amazon.com.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến bạn càng sớm càng tốt.

** Mẹo để kiểm tra dễ dàng trên Amazon.com:

* Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình trước khi bạn bắt đầu kiểm tra.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động điền vào địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
* Sử dụng nút "Nhấp 1 lần" để thanh toán nhanh chóng.Nếu bạn đã mua một mặt hàng từ Amazon trước đó, bạn có thể sử dụng nút "Nhấp 1 lần" để thanh toán mà không phải nhập địa chỉ vận chuyển hoặc thông tin thanh toán của bạn.
* Theo dõi tài khoản Amazon của bạn để cập nhật vận chuyển.Bạn sẽ nhận được xác nhận email khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển và bạn có thể theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của mình trên tài khoản Amazon của mình.

Kiểm tra trên Amazon.com rất dễ dàng và thuận tiện.Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể làm cho quá trình thậm chí nhanh hơn và dễ dàng hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách kiểm tra trên Amazon.com] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117410)
* [Mẹo kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117410#tips)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117410#track)

[ENGLISH]:
**Checking Out Easily on Amazon.com**

Amazon.com is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. But one of the things that makes Amazon so convenient is their easy checkout process.

Here's a step-by-step guide on how to check out on Amazon.com:

1. **Add items to your cart.** You can add items to your cart by clicking the "Add to Cart" button on the product page. You can also add items to your cart by clicking the "Buy Now" button.
2. **Review your cart.** Once you've added items to your cart, you can review your cart by clicking the "Cart" icon in the top right corner of the screen. You can also click the "Edit Cart" button to remove or change the quantity of items in your cart.
3. **Select a shipping method.** Amazon offers a variety of shipping methods, including free shipping for Prime members. You can select a shipping method by clicking the "Shipping Options" link.
4. **Enter your shipping address.** You'll need to enter your shipping address so that Amazon can ship your order to you. You can enter your shipping address by clicking the "Shipping Address" link.
5. **Select a payment method.** You can select a payment method by clicking the "Payment Method" link. Amazon accepts a variety of payment methods, including credit cards, debit cards, and Amazon gift cards.
6. **Review your order.** Once you've selected a shipping method, entered your shipping address, and selected a payment method, you can review your order by clicking the "Place Order" button.

That's it! You've now successfully checked out on Amazon.com. Your order will be shipped to you as soon as possible.

**Tips for checking out easily on Amazon.com:**

* Make sure you're signed in to your Amazon account before you start checking out. This will save you time by automatically filling in your shipping address and payment information.
* Use the "1-Click" button to checkout quickly. If you've already purchased an item from Amazon before, you can use the "1-Click" button to checkout without having to enter your shipping address or payment information.
* Keep an eye on your Amazon account for shipping updates. You'll receive an email confirmation when your order is shipped, and you can track your order status on your Amazon account.

Checking out on Amazon.com is easy and convenient. By following these tips, you can make the process even faster and easier.

**Reference articles:**

* [How to Check Out on Amazon.com](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117410)
* [Amazon Checkout Tips](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117410#tips)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117410#track)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top