Tips Checking Out at Amazon's Physical Stores

trangovols

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra tại các cửa hàng vật lý của Amazon **

Amazon là một nhà lãnh đạo toàn cầu về thương mại điện tử, nhưng công ty cũng đang mở rộng sự hiện diện bán lẻ vật lý.Trong những năm gần đây, Amazon đã mở một số cửa hàng gạch, bao gồm Amazon Books, Amazon Fresh và Amazon Go.

Một trong những khác biệt chính giữa mua sắm tại các cửa hàng vật lý của Amazon và mua sắm trực tuyến là quá trình thanh toán.Khi bạn mua sắm trực tuyến, bạn thường kiểm tra bằng cách nhập thông tin thanh toán và địa chỉ vận chuyển của bạn.Tuy nhiên, khi bạn mua sắm tại một cửa hàng vật lý Amazon, bạn có thể sử dụng một số tùy chọn thanh toán khác nhau.

** Amazon One **

Amazon One là một hệ thống nhận dạng và thanh toán không tiếp xúc cho phép bạn mua hàng và truy cập vào tài khoản Amazon của mình mà không phải hiển thị thẻ tín dụng hoặc ID của bạn.Để sử dụng Amazon One, bạn chỉ cần quét lòng bàn tay của bạn tại một người đọc.Amazon One hiện đang có sẵn tại các cửa hàng thị trường Fresh Fresh và Whole Food.

** Amazon Dash Cart **

Giỏ hàng của Amazon Dash là một giỏ hàng cho phép bạn quét các mặt hàng khi bạn thêm chúng vào giỏ hàng của mình.Khi bạn mua sắm xong, bạn chỉ cần đi ra khỏi cửa hàng và các giao dịch mua của bạn sẽ tự động được tính vào tài khoản Amazon của bạn.Giỏ hàng của Amazon Dash hiện có sẵn tại các cửa hàng mới của Amazon Fresh.

**Tự kiểm tra**

Các cửa hàng vật lý của Amazon cũng cung cấp các ki-ốt tự kiểm tra, nơi bạn có thể quét các mặt hàng của mình và trả tiền cho việc mua hàng của bạn mà không phải chờ xếp hàng.Tự kiểm tra có sẵn tại tất cả các cửa hàng vật lý của Amazon.

** Thanh toán truyền thống **

Nếu bạn thích, bạn cũng có thể kiểm tra tại một quầy thanh toán truyền thống tại các cửa hàng vật lý của Amazon.Tại một quầy thanh toán truyền thống, bạn sẽ cần hiển thị thẻ tín dụng hoặc ID của mình và cung cấp địa chỉ vận chuyển của bạn.

** Tùy chọn thanh toán nào phù hợp với bạn? **

Tùy chọn thanh toán tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và dễ dàng, Amazon One hoặc Amazon Dash Cart có thể là một lựa chọn tốt.Nếu bạn không thoải mái với thanh toán không tiếp xúc hoặc nếu bạn cần cung cấp ID hoặc địa chỉ vận chuyển của mình, bạn có thể sử dụng kiosk tự kiểm tra hoặc bộ đếm thanh toán truyền thống.

**Người giới thiệu**

* [Amazon One] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g6d7r366U35378K)
* [Amazon Dash Cart] (https://www.amazon.com/dash-cart/b?ie=utf8&node=17146371011)
* [Amazon tự kiểm tra] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g6d7r366u35378k)
* [Thanh toán truyền thống Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g6d7r3666u35378k)

[ENGLISH]:
**Checking Out at Amazon's Physical Stores**

Amazon is a global leader in e-commerce, but the company is also expanding its physical retail presence. In recent years, Amazon has opened a number of brick-and-mortar stores, including Amazon Books, Amazon Fresh, and Amazon Go.

One of the key differences between shopping at Amazon's physical stores and shopping online is the checkout process. When you shop online, you typically check out by entering your payment information and shipping address. However, when you shop at an Amazon physical store, you can use a number of different checkout options.

**Amazon One**

Amazon One is a contactless payment and identification system that allows you to make purchases and access your Amazon account without having to show your credit card or ID. To use Amazon One, you simply scan your palm at a reader. Amazon One is currently available at select Amazon Fresh and Whole Foods Market stores.

**Amazon Dash Cart**

The Amazon Dash Cart is a shopping cart that allows you to scan items as you add them to your cart. When you're finished shopping, you simply walk out of the store and your purchases will be automatically charged to your Amazon account. The Amazon Dash Cart is currently available at select Amazon Fresh stores.

**Self-Checkout**

Amazon's physical stores also offer self-checkout kiosks, where you can scan your items and pay for your purchase without having to wait in line. Self-checkout is available at all of Amazon's physical stores.

**Traditional Checkout**

If you prefer, you can also check out at a traditional checkout counter at Amazon's physical stores. At a traditional checkout counter, you'll need to show your credit card or ID and provide your shipping address.

**Which Checkout Option is Right for You?**

The best checkout option for you will depend on your individual needs and preferences. If you're looking for a quick and easy checkout experience, Amazon One or the Amazon Dash Cart may be a good option. If you're not comfortable with contactless payment or if you need to provide your ID or shipping address, you can use a self-checkout kiosk or a traditional checkout counter.

**References**

* [Amazon One](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G6D7R3666U35378K)
* [Amazon Dash Cart](https://www.amazon.com/dash-cart/b?ie=UTF8&node=17146371011)
* [Amazon Self-Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G6D7R3666U35378K)
* [Amazon Traditional Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G6D7R3666U35378K)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top