Tips Check Out the Convenience of Amazon's Guest Checkout

bigelephant967

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra sự tiện lợi của thanh toán khách của Amazon **

Kiểm tra khách của Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng mà không cần tạo tài khoản.Bạn có thể sử dụng Checkout của khách trên bất kỳ thiết bị nào và thậm chí bạn có thể lưu thông tin thanh toán của mình để mua hàng trong tương lai.

** Cách sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Để sử dụng thanh toán khách của Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Thêm mục vào giỏ hàng của bạn. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Nhập thông tin thanh toán của bạn. **
7. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". **

** Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp. **

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán khách của Amazon, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng mà không phải tạo tài khoản.
*** Thuận tiện: ** Bạn có thể lưu thông tin thanh toán của mình để mua hàng trong tương lai.
*** Bảo mật: ** Thông tin thanh toán của bạn được mã hóa và bảo mật.

** Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn tạo một tài khoản Amazon, bạn có thể sử dụng thanh toán của khách để mua hàng.Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có được các mục bạn muốn mà không phải tạo tài khoản. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán khách Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)

[ENGLISH]:
**Check Out the Convenience of Amazon's Guest Checkout**

Amazon's Guest Checkout is a quick and easy way to make a purchase without creating an account. You can use Guest Checkout on any device, and you can even save your payment information for future purchases.

**How to Use Amazon's Guest Checkout**

To use Amazon's Guest Checkout, follow these steps:

1. **Add items to your cart.**
2. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
3. **Click the "Guest Checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Enter your payment information.**
7. **Click the "Place Order" button.**

**Your order will be processed and shipped to the address you provided.**

**Benefits of Using Amazon's Guest Checkout**

There are several benefits to using Amazon's Guest Checkout, including:

* **Speed:** You can checkout quickly and easily without having to create an account.
* **Convenience:** You can save your payment information for future purchases.
* **Security:** Your payment information is encrypted and secure.

**If you're not sure if you want to create an Amazon account, you can use Guest Checkout to make a purchase. It's a quick and easy way to get the items you want without having to create an account.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top