Tips Check Out Quickly As a Guest When Shopping Amazon

quanganh435

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra nhanh chóng với tư cách là khách khi mua sắm trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, việc kiểm tra với tư cách là khách có thể hơi rắc rối.Bạn phải nhập địa chỉ vận chuyển, thông tin thanh toán và các chi tiết khác mỗi khi bạn mua hàng.

Nếu bạn đang tìm cách để kiểm tra nhanh chóng với tư cách là khách trên Amazon, có một vài điều bạn có thể làm.

** 1.Sử dụng đặt hàng một lần nhấp của Amazon **

Tính năng đặt hàng một lần nhấp của Amazon cho phép bạn lưu địa chỉ vận chuyển, thông tin thanh toán và các chi tiết khác để bạn có thể kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột.Để sử dụng đơn đặt hàng một lần, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào liên kết "Cài đặt" ở góc trên cùng bên phải của trang.Sau đó, nhấp vào tab "Đặt hàng một lần" và làm theo các hướng dẫn để thiết lập tài khoản của bạn.

Khi bạn đã thiết lập đặt hàng một lần nhấp, bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra nhanh như một khách bằng cách làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
3. Nhấp vào liên kết "Đăng nhập" và nhập tên người dùng và mật khẩu Amazon của bạn.
4. Nhấp vào nút "Sử dụng một lần nhấp".
5. Xác nhận địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
6. Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn".

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ của bạn.

** 2.Sử dụng Autofill **

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt hỗ trợ Autofill, bạn có thể sử dụng nó để lưu địa chỉ vận chuyển, thông tin thanh toán và các chi tiết khác để bạn có thể kiểm tra nhanh chóng dưới dạng khách.Để sử dụng Autofill, chỉ cần bật tính năng tự động điền trong trình duyệt của bạn và sau đó nhập địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán và các chi tiết khác của bạn một lần.Lần tới khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, thông tin của bạn sẽ tự động điền vào.

** 3.Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt **

Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể giúp bạn kiểm tra nhanh chóng với tư cách là khách trên Amazon.Các tiện ích mở rộng này thường hoạt động bằng cách lưu địa chỉ vận chuyển, thông tin thanh toán và các chi tiết khác của bạn để bạn có thể kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột.Một số tiện ích mở rộng trình duyệt phổ biến cho Amazon bao gồm:

* [Amazon One-Click Checkout] (https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-one-click-checkout
* [Amazon Thanh toán nhanh] (https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-fast-checkout/hgoiicngmcnmnfdmckfnmhfojfpkkbbo)
* [Amazon Autofill] (https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-autofill/npdngfkgmlclfnhllmffjlnpjbaifmop)

**4.Tạo tài khoản khách **

Nếu bạn không muốn sử dụng đơn đặt hàng hoặc tự động nhấp một lần, bạn cũng có thể tạo tài khoản khách trên Amazon.Để tạo tài khoản khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web của Amazon và nhấp vào liên kết "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải của trang.
2. Nhấp vào liên kết "Tạo tài khoản khách".
3. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Nhấp vào nút "Tạo tài khoản của bạn".

Bây giờ bạn sẽ có thể kiểm tra với tư cách là khách sử dụng tài khoản khách của bạn.

** 5.Sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba **

Nếu bạn không thoải mái khi kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon, bạn có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.Các dịch vụ này cho phép bạn kiểm tra với Amazon mà không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin thanh toán của bạn.Một số dịch vụ thanh toán của bên thứ ba phổ biến cho Amazon bao gồm:

* [Paypal] (Digital Wallets, Money Management, and More)
* [Google Pay] (Redirecting...)
* [Trả phí cho apple

[ENGLISH]:
**How to Check Out Quickly as a Guest When Shopping on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a Prime member, checking out as a guest can be a bit of a hassle. You have to enter your shipping address, payment information, and other details every time you make a purchase.

If you're looking for a way to check out quickly as a guest on Amazon, there are a few things you can do.

**1. Use Amazon's One-Click Ordering**

Amazon's One-Click Ordering feature allows you to save your shipping address, payment information, and other details so that you can check out with a single click. To use One-Click Ordering, simply sign in to your Amazon account and click the "Settings" link in the top right corner of the page. Then, click the "One-Click Ordering" tab and follow the instructions to set up your account.

Once you've set up One-Click Ordering, you can use it to check out quickly as a guest by following these steps:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Proceed to checkout" button.
3. Click the "Sign in" link and enter your Amazon username and password.
4. Click the "Use One-Click" button.
5. Confirm your shipping address and payment information.
6. Click the "Place your order" button.

Your order will be processed and shipped to your address.

**2. Use autofill**

If you're using a browser that supports autofill, you can use it to save your shipping address, payment information, and other details so that you can check out quickly as a guest. To use autofill, simply enable the autofill feature in your browser and then enter your shipping address, payment information, and other details once. The next time you check out as a guest, your information will be automatically filled in.

**3. Use a browser extension**

There are a number of browser extensions that can help you check out quickly as a guest on Amazon. These extensions typically work by saving your shipping address, payment information, and other details so that you can check out with a single click. Some popular browser extensions for Amazon include:

* [Amazon One-Click Checkout](https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-one-click-checkout/bhjfdmpbgeajbbnkfllfohkkfpbmloab)
* [Amazon Fast Checkout](https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-fast-checkout/hgoiicngmcnmnfdmckfnmhfojfpkkbbo)
* [Amazon Autofill](https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-autofill/npdngfkgmlclfnhllmffjlnpjbaifmop)

**4. Create a guest account**

If you don't want to use One-Click Ordering or autofill, you can also create a guest account on Amazon. To create a guest account, simply follow these steps:

1. Go to Amazon's website and click the "Sign in" link in the top right corner of the page.
2. Click the "Create a guest account" link.
3. Enter your name, email address, and password.
4. Click the "Create your account" button.

You will now be able to check out as a guest using your guest account.

**5. Use a third-party checkout service**

If you're not comfortable checking out as a guest on Amazon, you can use a third-party checkout service. These services allow you to check out with Amazon without having to create an account or enter your payment information. Some popular third-party checkout services for Amazon include:

* [PayPal](https://www.paypal.com/us/)
* [Google Pay](https://pay.google.com/)
* [Apple Pay
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top