Tips Check for Vulnerabilities with Amazon Inspector

crazyfrog427

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra các lỗ hổng với Thanh tra Amazon **

Amazon Thanh tra là một dịch vụ đánh giá bảo mật liên tục giúp bạn xác định các điểm yếu bảo mật trong các trường hợp Amazon EC2 của bạn.Thanh tra sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để quét các trường hợp của bạn cho các lỗ hổng, bao gồm:

*** Quét mạng: ** Thanh tra quét các phiên bản của bạn cho các cổng mở, giao thức mạng và các lỗ hổng liên quan đến mạng khác.
*** Quét máy chủ: ** Thanh tra quét các trường hợp của bạn về các lỗ hổng đã biết trong hệ điều hành, ứng dụng và phần mềm được cài đặt.
*** Quét container: ** Thanh tra quét container Docker của bạn cho các lỗ hổng đã biết.

Thanh tra cũng có thể phát hiện các lỗ hổng dành riêng cho môi trường của bạn, chẳng hạn như cấu hình sai hoặc quyền không an toàn.

Khi Thanh tra tìm thấy lỗ hổng, nó sẽ tạo ra một báo cáo bao gồm thông tin về lỗ hổng, chẳng hạn như mức độ nghiêm trọng, các thành phần bị ảnh hưởng và các bước khắc phục được đề xuất.Bạn có thể xem các báo cáo của Thanh tra trong Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng cách sử dụng API của Thanh tra Amazon.

Bạn có thể sử dụng Thanh tra để:

*** Xác định điểm yếu bảo mật trong các trường hợp Amazon EC2 của bạn. **
*** Luôn cập nhật các lỗ hổng bảo mật mới nhất. **
*** Chủ động khắc phục các lỗ hổng trước khi chúng có thể được khai thác. **

Để bắt đầu với Thanh tra Amazon, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí.Để biết thêm thông tin, hãy xem [Tài liệu Thanh tra Amazon] (Amazon Inspector Classic).

** Bài viết tham khảo: **

* [Tài liệu Thanh tra Amazon] (Amazon Inspector Classic)
* [Giá thanh tra Amazon] (Automated Vulnerability Management – Amazon Inspector – Amazon Web Services)

[ENGLISH]:
**Check for Vulnerabilities with Amazon Inspector**

Amazon Inspector is a continuous security assessment service that helps you identify security weaknesses in your Amazon EC2 instances. Inspector uses a variety of techniques to scan your instances for vulnerabilities, including:

* **Network scanning:** Inspector scans your instances for open ports, network protocols, and other network-related vulnerabilities.
* **Host scanning:** Inspector scans your instances for known vulnerabilities in the operating system, applications, and installed software.
* **Container scanning:** Inspector scans your Docker containers for known vulnerabilities.

Inspector can also detect vulnerabilities that are specific to your environment, such as misconfigurations or insecure permissions.

When Inspector finds a vulnerability, it will generate a report that includes information about the vulnerability, such as the severity, the affected components, and the recommended remediation steps. You can view Inspector reports in the AWS Management Console or by using the Amazon Inspector API.

You can use Inspector to:

* **Identify security weaknesses in your Amazon EC2 instances.**
* **Stay up-to-date on the latest security vulnerabilities.**
* **Proactively remediate vulnerabilities before they can be exploited.**

To get started with Amazon Inspector, you can sign up for a free trial. For more information, see the [Amazon Inspector documentation](https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/).

**Reference articles:**

* [Amazon Inspector documentation](https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/)
* [Amazon Inspector pricing](https://aws.amazon.com/inspector/pricing/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top