Tips Changing Your Amazon Checkout Language

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách thay đổi ngôn ngữ thanh toán Amazon của bạn **

Amazon là một công ty toàn cầu, và như vậy, nó cung cấp các dịch vụ của mình bằng nhiều ngôn ngữ.Điều này có thể hữu ích nếu bạn không thông thạo tiếng Anh, nhưng nó cũng có thể hơi khó hiểu nếu bạn đã quen với việc mua sắm bằng một ngôn ngữ khác.Nếu bạn đang tìm cách thay đổi ngôn ngữ của Amazon Checkout, thì đây là cách thực hiện:

1. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn. **
2. Nhấp vào tab ** tài khoản & danh sách ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
3. Trong các cài đặt ** **, nhấp vào ** Quốc gia & Ngôn ngữ **.
4. Trong phần ** ngôn ngữ **, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
5. Nhấp vào ** Lưu các thay đổi **.

Đó là nó!Thanh toán Amazon của bạn bây giờ sẽ có trong ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Lưu ý: ** Nếu bạn đang thay đổi ngôn ngữ của mình thành ngôn ngữ không được Amazon hỗ trợ, bạn có thể không thể truy cập tất cả các tính năng trên trang web.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên thiết bị di động **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon trên thiết bị di động của mình.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Amazon trên thiết bị của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ** menu ** ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
3. Nhấn vào ** Cài đặt **.
4. Dưới ** Quốc gia & Ngôn ngữ **, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
5. Nhấn vào ** Lưu **.

Ứng dụng Amazon của bạn bây giờ sẽ có trong ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên thiết bị Kindle **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon trên thiết bị Kindle của mình.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến ** Cài đặt **> ** Tùy chọn thiết bị **> ** Ngôn ngữ **.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
3. Nhấn vào ** Áp dụng **.

Thiết bị Kindle của bạn bây giờ sẽ có trong ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên Stick TV Fire **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên Fire TV Stick.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến ** Cài đặt **> ** Thiết bị **> ** Ngôn ngữ **.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
3. Nhấn vào ** Lưu **.

Stick Fire TV của bạn bây giờ sẽ có trong ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên thiết bị Echo **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon trên thiết bị Echo của mình.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Nói, "Alexa, cài đặt mở."
2. Chọn ** Tùy chọn thiết bị **.
3. Chọn ** Ngôn ngữ **.
4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
5. Nhấn vào ** Lưu **.

Thiết bị Echo của bạn bây giờ sẽ có ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên máy tính bảng Kindle Fire **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon trên máy tính bảng Kindle Fire của bạn.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến ** Cài đặt **> ** Tùy chọn thiết bị **> ** Ngôn ngữ & Vùng **.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
3. Nhấn vào ** Áp dụng **.

Máy tính bảng Kindle Fire của bạn bây giờ sẽ có trong ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên Chromebook **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon trên Chromebook của mình.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến ** Cài đặt **> ** Ngôn ngữ **.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
3. Nhấn vào ** Lưu **.

Chromebook của bạn bây giờ sẽ có trong ngôn ngữ bạn đã chọn.

** Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon của bạn trên PC Windows **

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ Amazon trên PC Windows.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến ** Cài đặt **> ** Thời gian & Ngôn ngữ **> ** Ngôn ngữ **.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
3. Nhấn vào ** Thêm ngôn ngữ **.
4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm.
5. Nhấn vào ** Cài đặt **.
6

[ENGLISH]:
**How to Change Your Amazon Checkout Language**

Amazon is a global company, and as such, it offers its services in a variety of languages. This can be helpful if you're not fluent in English, but it can also be a bit confusing if you're used to shopping in a different language. If you're looking to change the language of your Amazon checkout, here's how to do it:

1. **Log in to your Amazon account.**
2. Click on the **Account & Lists** tab in the top right corner of the page.
3. Under **Settings**, click on **Country & Language**.
4. In the **Language** section, select the language you want to use.
5. Click on **Save Changes**.

That's it! Your Amazon checkout will now be in the language you selected.

**Note:** If you're changing your language to a language that is not supported by Amazon, you may not be able to access all of the features on the site.

**Changing Your Amazon Language Settings on Mobile**

You can also change your Amazon language settings on your mobile device. To do this, follow these steps:

1. Open the Amazon app on your device.
2. Tap on the **Menu** icon in the top left corner of the screen.
3. Tap on **Settings**.
4. Under **Country & Language**, select the language you want to use.
5. Tap on **Save**.

Your Amazon app will now be in the language you selected.

**Changing Your Amazon Language Settings on a Kindle Device**

You can also change your Amazon language settings on your Kindle device. To do this, follow these steps:

1. Go to **Settings** > **Device Options** > **Languages**.
2. Select the language you want to use.
3. Tap on **Apply**.

Your Kindle device will now be in the language you selected.

**Changing Your Amazon Language Settings on a Fire TV Stick**

You can also change your Amazon language settings on your Fire TV Stick. To do this, follow these steps:

1. Go to **Settings** > **Device** > **Language**.
2. Select the language you want to use.
3. Tap on **Save**.

Your Fire TV Stick will now be in the language you selected.

**Changing Your Amazon Language Settings on an Echo Device**

You can also change your Amazon language settings on your Echo device. To do this, follow these steps:

1. Say, "Alexa, open Settings."
2. Select **Device Options**.
3. Select **Language**.
4. Select the language you want to use.
5. Tap on **Save**.

Your Echo device will now be in the language you selected.

**Changing Your Amazon Language Settings on a Kindle Fire Tablet**

You can also change your Amazon language settings on your Kindle Fire tablet. To do this, follow these steps:

1. Go to **Settings** > **Device Options** > **Language & Region**.
2. Select the language you want to use.
3. Tap on **Apply**.

Your Kindle Fire tablet will now be in the language you selected.

**Changing Your Amazon Language Settings on a Chromebook**

You can also change your Amazon language settings on your Chromebook. To do this, follow these steps:

1. Go to **Settings** > **Language**.
2. Select the language you want to use.
3. Tap on **Save**.

Your Chromebook will now be in the language you selected.

**Changing Your Amazon Language Settings on a Windows PC**

You can also change your Amazon language settings on your Windows PC. To do this, follow these steps:

1. Go to **Settings** > **Time & Language** > **Language**.
2. Select the language you want to use.
3. Tap on **Add a language**.
4. Select the language you want to add.
5. Tap on **Install**.
6
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top