Tips Changing Payment Methods During Amazon Checkout

dangjavier

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách thay đổi phương thức thanh toán trong khi thanh toán Amazon **

Amazon giúp bạn dễ dàng thay đổi phương thức thanh toán của bạn trong khi thanh toán.Đây là cách:

1. ** Truy cập trang thanh toán Amazon. **
2. ** Nhấp vào liên kết "Thay đổi phương thức thanh toán". **
3. ** Chọn phương thức thanh toán mới bạn muốn sử dụng. **
4. ** Nhấp vào nút "Cập nhật". **

Phương thức thanh toán mới của bạn sẽ được lưu và sử dụng để mua hàng trong tương lai.

** Lưu ý: ** Nếu bạn đang sử dụng thẻ quà tặng hoặc tín dụng quảng cáo, bạn có thể không thể thay đổi phương thức thanh toán của mình.Bạn có thể kiểm tra phần ** Thẻ quà tặng & Mã khuyến mại ** Phần tài khoản Amazon của bạn để xem bạn có bất kỳ thẻ quà tặng hoặc tín dụng quảng cáo nào có thể được sử dụng không.

** Cách thay đổi phương thức thanh toán mặc định của bạn trên Amazon **

Bạn cũng có thể thay đổi phương thức thanh toán mặc định của mình trên Amazon.Đây là phương thức thanh toán sẽ được sử dụng cho các giao dịch mua trong tương lai trừ khi bạn chỉ định một phương thức thanh toán khác.

Để thay đổi phương thức thanh toán mặc định của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn. **
2. ** Nhấp vào tab "Phương thức thanh toán". **
3. ** Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng làm mặc định của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút "Lưu". **

Phương thức thanh toán mặc định mới của bạn sẽ được lưu và sử dụng để mua hàng trong tương lai.

** Hoàn tiền và trả lại **

Nếu bạn cần hoàn lại tiền hoặc trả lại mua hàng, bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản Amazon của mình.

Để hoàn lại tiền, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Truy cập trang đơn đặt hàng tài khoản Amazon của bạn. **
2. ** Nhấp vào liên kết "Trả về hoặc thay thế các mục" bên cạnh đơn đặt hàng bạn muốn hoàn trả. **
3. ** Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc hoàn lại tiền. **

Để hoàn trả, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Truy cập trang đơn đặt hàng tài khoản Amazon của bạn. **
2. ** Nhấp vào liên kết "trả về hoặc thay thế các mục" bên cạnh đơn đặt hàng bạn muốn trả về. **
3. ** Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành trả lại. **

** Để biết thêm thông tin về việc thay đổi phương thức thanh toán của bạn hoặc hoàn tiền hoặc trả lại, vui lòng truy cập trang trợ giúp Amazon. **

[ENGLISH]:
**How to Change Payment Methods During Amazon Checkout**

Amazon makes it easy to change your payment method during checkout. Here's how:

1. **Go to the Amazon checkout page.**
2. **Click the "Change payment method" link.**
3. **Select the new payment method you want to use.**
4. **Click the "Update" button.**

Your new payment method will be saved and used for future purchases.

**Note:** If you're using a gift card or promotional credit, you may not be able to change your payment method. You can check the **Gift Cards & promotional codes** section of your Amazon account to see if you have any gift cards or promotional credits that can be used.

**How to Change Your Default Payment Method on Amazon**

You can also change your default payment method on Amazon. This is the payment method that will be used for future purchases unless you specify a different payment method.

To change your default payment method, follow these steps:

1. **Go to your Amazon account settings.**
2. **Click the "Payment methods" tab.**
3. **Select the payment method you want to use as your default.**
4. **Click the "Save" button.**

Your new default payment method will be saved and used for future purchases.

**Refunds and Returns**

If you need to make a refund or return a purchase, you can do so through your Amazon account.

To make a refund, follow these steps:

1. **Go to your Amazon account orders page.**
2. **Click the "Return or replace items" link next to the order you want to refund.**
3. **Follow the instructions on the screen to complete the refund.**

To make a return, follow these steps:

1. **Go to your Amazon account orders page.**
2. **Click the "Return or replace items" link next to the order you want to return.**
3. **Follow the instructions on the screen to complete the return.**

**For more information on changing your payment method or making a refund or return, please visit the Amazon help page.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top