Tips Changing Cart Quantities During Amazon Checkout

giangthien405

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách thay đổi số lượng giỏ hàng trong khi thanh toán Amazon **

Amazon giúp bạn dễ dàng thay đổi số lượng vật phẩm trong giỏ hàng của bạn trong khi thanh toán.Bạn có thể làm điều này trên cả ứng dụng máy tính để bàn và di động.

** Để thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng của bạn trên máy tính để bàn: **

1. Nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.
2. Trong "Giỏ hàng của bạn", định vị mặt hàng bạn muốn thay đổi số lượng.
3. Nhấp vào nút "+" hoặc "-" để tăng hoặc giảm số lượng.
4. Nhấp vào "Cập nhật giỏ hàng" để lưu các thay đổi của bạn.

** Để thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng của bạn trên ứng dụng di động: **

1. Mở ứng dụng Amazon.
2. Nhấn vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
3. Trong "Giỏ hàng của bạn", định vị mặt hàng bạn muốn thay đổi số lượng.
4. Nhấn vào nút "+" hoặc "-" để tăng hoặc giảm số lượng.
5. Nhấn "Cập nhật giỏ hàng" để lưu các thay đổi của bạn.

** Lưu ý: ** Bạn cũng có thể thay đổi số lượng các mục trong giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Chỉnh sửa giỏ hàng" ở cuối trang thanh toán.Điều này sẽ mở một cửa sổ bật lên nơi bạn có thể thay đổi số lượng của từng mặt hàng trong giỏ hàng của bạn.

** Thay đổi số lượng giỏ hàng trong khi kiểm tra Amazon: Câu hỏi thường gặp **

** Q: Tôi có thể thay đổi số lượng của một mặt hàng sau khi tôi đặt hàng không? **

A: Không, bạn không thể thay đổi số lượng của một mặt hàng sau khi bạn đã đặt hàng.Nếu bạn cần thay đổi số lượng của một mặt hàng, bạn sẽ cần phải hủy đơn đặt hàng và đặt hàng mới.

** Q: Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng của mình sau khi tôi áp dụng phiếu giảm giá? **

Trả lời: Nếu bạn thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng của bạn sau khi bạn đã áp dụng phiếu giảm giá, phiếu giảm giá sẽ không còn được áp dụng cho đơn đặt hàng của bạn.Bạn sẽ cần phải loại bỏ phiếu giảm giá và áp dụng lại cho tổng số xe mới của bạn.

** Q: Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng của tôi và giá thay đổi? **

Trả lời: Nếu bạn thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng của bạn và giá thay đổi, giá mới sẽ được phản ánh trong tổng số giỏ hàng của bạn.

** Q: Làm cách nào để thay đổi số lượng của nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của tôi cùng một lúc? **

Trả lời: Để thay đổi số lượng của nhiều mục trong giỏ hàng của bạn cùng một lúc, bạn có thể sử dụng hộp kiểm "Chọn tất cả" ở đầu giỏ hàng.Điều này sẽ chọn tất cả các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn.Sau đó, bạn có thể thay đổi số lượng của tất cả các mục đã chọn bằng cách sử dụng các nút "+" hoặc "-".

** Thay đổi số lượng giỏ hàng trong quá trình kiểm tra Amazon là một quy trình đơn giản có thể được thực hiện trên cả ứng dụng máy tính để bàn và di động.Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể dễ dàng đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được đúng số lượng mặt hàng với mức giá phù hợp. **

[ENGLISH]:
**How to Change Cart Quantities During Amazon Checkout**

Amazon makes it easy to change the quantity of items in your cart during checkout. You can do this on both the desktop and mobile app.

**To change the quantity of an item in your cart on the desktop:**

1. Click the "Cart" icon in the top right corner of the Amazon website.
2. Under "Your Shopping Cart," locate the item you want to change the quantity of.
3. Click the "+" or "-" button to increase or decrease the quantity.
4. Click "Update Cart" to save your changes.

**To change the quantity of an item in your cart on the mobile app:**

1. Open the Amazon app.
2. Tap the "Cart" icon in the bottom right corner of the screen.
3. Under "Your Shopping Cart," locate the item you want to change the quantity of.
4. Tap the "+" or "-" button to increase or decrease the quantity.
5. Tap "Update Cart" to save your changes.

**Note:** You can also change the quantity of items in your cart by clicking the "Edit Cart" link at the bottom of the checkout page. This will open a pop-up window where you can change the quantity of each item in your cart.

**Changing Cart Quantities During Amazon Checkout: FAQs**

**Q: Can I change the quantity of an item after I've placed my order?**

A: No, you cannot change the quantity of an item after you have placed your order. If you need to change the quantity of an item, you will need to cancel your order and place a new one.

**Q: What happens if I change the quantity of an item in my cart after I've applied a coupon?**

A: If you change the quantity of an item in your cart after you've applied a coupon, the coupon will no longer be applied to your order. You will need to remove the coupon and apply it again to your new cart total.

**Q: What happens if I change the quantity of an item in my cart and the price changes?**

A: If you change the quantity of an item in your cart and the price changes, the new price will be reflected in your cart total.

**Q: How do I change the quantity of multiple items in my cart at once?**

A: To change the quantity of multiple items in your cart at once, you can use the "Select All" checkbox at the top of the cart. This will select all of the items in your cart. You can then change the quantity of all of the selected items by using the "+" or "-" buttons.

**Changing cart quantities during Amazon checkout is a simple process that can be done on both the desktop and mobile app. By following these steps, you can easily make sure that you're getting the right amount of items at the right price.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top