Tips Build Serverless Apps with AWS Lambda

thaiduongtran

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xây dựng các ứng dụng không có máy chủ với AWS Lambda **

AWS Lambda là một nền tảng tính toán không có máy chủ cho phép bạn chạy mã mà không phải cung cấp hoặc quản lý máy chủ.Điều này làm cho nó trở thành một tùy chọn tuyệt vời để xây dựng các ứng dụng điều khiển sự kiện, chẳng hạn như chatbot, đường ống xử lý hình ảnh và các ứng dụng IoT.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một ứng dụng không có máy chủ đơn giản với AWS Lambda.Chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ sau:

* AWS Lambda
* Cổng API Amazon
* Amazon DynamoDB

## Bước 1: Tạo chức năng Lambda mới

Để tạo chức năng Lambda mới, hãy truy cập bảng điều khiển AWS Lambda và nhấp vào ** Tạo chức năng **.

Trong trường tên ** **, nhập tên cho chức năng của bạn.Trong trường ** thời gian chạy **, chọn ** Python 3.8 **.

Nhấp vào ** Tạo chức năng **.

## Bước 2: Viết mã chức năng Lambda của bạn

Mã chức năng Lambda của bạn sẽ được thực thi để đáp ứng với một sự kiện.Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một chức năng đáp ứng yêu cầu HTTP.

Mở tab ** mã ** và dán mã sau vào trình chỉnh sửa:

`` `Python
Nhập JSON

Def Lambda_Handler (Sự kiện, Bối cảnh):
# Nhận cơ quan yêu cầu từ sự kiện.
body = json.loads (sự kiện ['cơ thể']))

# In thân yêu cầu vào bảng điều khiển.
in (cơ thể)

# Trả về một phản hồi đơn giản.
trở lại {
'StatusCode': 200,
'Body': json.dumps ('Hello World!'),
}
`` `

## Bước 3: Triển khai chức năng Lambda của bạn

Khi bạn đã viết mã chức năng Lambda của mình, bạn cần triển khai nó để nó có thể được gọi.

Nhấp vào nút ** Triển khai **.

## Bước 4: Tạo API cổng API

Bây giờ chúng tôi sẽ tạo API API Gateway để lộ chức năng Lambda của chúng tôi với thế giới bên ngoài.

Truy cập bảng điều khiển cổng API API và nhấp vào ** Tạo API **.

Chọn ** REST API ** và nhấp vào ** Tiếp theo **.

Trong trường ** Tên **, nhập tên cho API của bạn.Trong trường ** Mô tả **, nhập một mô tả cho API của bạn.

Nhấp vào ** Tạo API **.

## Bước 5: Tạo một tài nguyên và phương thức

Bây giờ chúng tôi sẽ tạo một tài nguyên và phương thức cho API của chúng tôi.

Nhấp vào tab ** Tài nguyên ** và nhấp vào ** Tạo tài nguyên **.

Trong trường ** tên **, nhập `/hello`.

Nhấp vào ** Tạo tài nguyên **.

Nhấp vào tab ** Phương thức ** và nhấp vào ** Tạo phương thức **.

Trong trường ** tên **, nhập `get`.

Trong trường ** loại tích hợp **, chọn ** hàm Lambda **.

Trong trường ** Lambda **, chọn hàm Lambda mà bạn đã tạo trong bước 2.

Nhấp vào để lưu**.

## Bước 6: Kiểm tra API của bạn

Bây giờ bạn đã tạo API của mình, bạn có thể kiểm tra nó bằng cách gửi yêu cầu HTTP.

Mở cửa sổ đầu cuối và chạy lệnh sau:

`` `
Curl -x Nhận https: // <của bạn-api-id> .Execute-api.
`` `

Bạn sẽ thấy phản hồi sau:

`` `
{
"StatusCode": 200,
"Cơ thể": "Xin chào Thế giới!"
}
`` `

## Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách xây dựng một ứng dụng không có máy chủ đơn giản với AWS Lambda.Bạn đã sử dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway và Amazon DynamoDB để tạo API đáp ứng các yêu cầu HTTP.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các tài nguyên sau:

* [Tài liệu AWS Lambda] (https://docs.aws.amazon.com/lambda/)
* [Tài liệu Gateway API Amazon] (https://docs.aws.amazon.com/apigeway/)
* [Tài liệu Amazon DynamoDB] (https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/)

[ENGLISH]:
**Build Serverless Apps with AWS Lambda**

AWS Lambda is a serverless compute platform that allows you to run code without having to provision or manage servers. This makes it a great option for building event-driven applications, such as chatbots, image processing pipelines, and IoT applications.

In this article, we'll show you how to build a simple serverless app with AWS Lambda. We'll use the following technologies:

* AWS Lambda
* Amazon API Gateway
* Amazon DynamoDB

## Step 1: Create a new Lambda function

To create a new Lambda function, go to the AWS Lambda console and click **Create function**.

In the **Function name** field, enter a name for your function. In the **Runtime** field, select **Python 3.8**.

Click **Create function**.

## Step 2: Write your Lambda function code

Your Lambda function code will be executed in response to an event. In this example, we'll create a function that responds to an HTTP request.

Open the **Code** tab and paste the following code into the editor:

```python
import json

def lambda_handler(event, context):
# Get the request body from the event.
body = json.loads(event['body'])

# Print the request body to the console.
print(body)

# Return a simple response.
return {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Hello world!'),
}
```

## Step 3: Deploy your Lambda function

Once you've written your Lambda function code, you need to deploy it so that it can be invoked.

Click the **Deploy** button.

## Step 4: Create an API Gateway API

We'll now create an API Gateway API to expose our Lambda function to the outside world.

Go to the AWS API Gateway console and click **Create API**.

Select **REST API** and click **Next**.

In the **Name** field, enter a name for your API. In the **Description** field, enter a description for your API.

Click **Create API**.

## Step 5: Create a resource and method

We'll now create a resource and method for our API.

Click the **Resources** tab and click **Create resource**.

In the **Name** field, enter `/hello`.

Click **Create resource**.

Click the **Methods** tab and click **Create method**.

In the **Name** field, enter `GET`.

In the **Integration type** field, select **Lambda Function**.

In the **Lambda Function** field, select the Lambda function that you created in Step 2.

Click **Save**.

## Step 6: Test your API

Now that you've created your API, you can test it by sending an HTTP request.

Open a terminal window and run the following command:

```
curl -X GET https://<your-api-id>.execute-api.<region>.amazonaws.com/Prod/hello
```

You should see the following response:

```
{
"statusCode": 200,
"body": "Hello world!"
}
```

## Conclusion

In this article, you learned how to build a simple serverless app with AWS Lambda. You used AWS Lambda, Amazon API Gateway, and Amazon DynamoDB to create an API that responds to HTTP requests.

For more information, please see the following resources:

* [AWS Lambda documentation](https://docs.aws.amazon.com/lambda/)
* [Amazon API Gateway documentation](https://docs.aws.amazon.com/apigateway/)
* [Amazon DynamoDB documentation](https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top