Tips Build Call Centers with Amazon Connect

trieuthanh852

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xây dựng trung tâm cuộc gọi với Amazon Connect **

Amazon Connect là một nền tảng trung tâm liên lạc dựa trên đám mây giúp dễ dàng xây dựng và quản lý một trung tâm liên lạc hiện đại.Với Amazon Connect, bạn có thể:

*** Cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội: ** Amazon Connect cung cấp một bộ tính năng phong phú cho phép bạn cung cấp trải nghiệm cá nhân và hấp dẫn cho khách hàng của bạn.Những tính năng này bao gồm:
*** Phản hồi bằng giọng nói tương tác (IVR): ** Với IVR, bạn có thể tạo một menu tùy chọn mà khách hàng có thể sử dụng để tự phục vụ nhu cầu của họ.
*** Trò chuyện: ** Amazon Connect cho phép bạn cung cấp hỗ trợ trò chuyện cho khách hàng của mình.
*** Gọi video: ** Amazon Connect cho phép bạn cung cấp hỗ trợ gọi video cho khách hàng của bạn.
*** Tỷ lệ Trung tâm liên lạc của bạn một cách dễ dàng: ** Amazon Connect là một nền tảng có thể mở rộng cao có thể dễ dàng được mở rộng hoặc xuống để đáp ứng nhu cầu của bạn.
*** Giảm chi phí của bạn: ** Amazon Connect là một cách hiệu quả về chi phí để xây dựng và quản lý một trung tâm liên lạc.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng trung tâm liên lạc dựa trên đám mây giúp bạn dễ dàng xây dựng và quản lý một trung tâm liên lạc hiện đại, thì Amazon Connect là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

** Dưới đây là các bước về cách xây dựng trung tâm cuộc gọi với Amazon Connect: **

1. ** Tạo một thể hiện trung tâm liên lạc trong Amazon Connect. **
2. ** Định cấu hình trung tâm liên hệ của bạn với các tính năng bạn cần. **
3. ** Nhập danh sách liên hệ của bạn. **
4. ** Tạo menu IVR của bạn. **
5. ** Đào tạo các đại lý của bạn. **
6. ** Bắt đầu nhận cuộc gọi. **

** Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng trung tâm cuộc gọi với Amazon Connect, bạn có thể tham khảo các tài nguyên sau: **

* [Tài liệu Amazon Connect] (Amazon Connect)
* [Hướng dẫn kết nối Amazon] (Tutorials: An introduction to Amazon Connect - Amazon Connect)
* [Hỗ trợ kết nối Amazon] (https://aws.amazon.com/contact-us/help/contact-us/connect/)

[ENGLISH]:
**Build Call Centers with Amazon Connect**

Amazon Connect is a cloud-based contact center platform that makes it easy to build and manage a modern contact center. With Amazon Connect, you can:

* **Offer a superior customer experience:** Amazon Connect provides a rich set of features that allow you to provide a personalized and engaging experience for your customers. These features include:
* **Interactive voice response (IVR):** With IVR, you can create a menu of options that customers can use to self-service their needs.
* **Chat:** Amazon Connect allows you to offer chat support to your customers.
* **Video calling:** Amazon Connect allows you to offer video calling support to your customers.
* **Scale your contact center easily:** Amazon Connect is a highly scalable platform that can easily be scaled up or down to meet your needs.
* **Reduce your costs:** Amazon Connect is a cost-effective way to build and manage a contact center.

If you're looking for a cloud-based contact center platform that makes it easy to build and manage a modern contact center, then Amazon Connect is a great option for you.

**Here are the steps on how to build a call center with Amazon Connect:**

1. **Create a contact center instance in Amazon Connect.**
2. **Configure your contact center with the features you need.**
3. **Import your contact list.**
4. **Create your IVR menu.**
5. **Train your agents.**
6. **Start taking calls.**

**To learn more about how to build a call center with Amazon Connect, you can refer to the following resources:**

* [Amazon Connect documentation](https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/)
* [Amazon Connect tutorials](https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/tutorials.html)
* [Amazon Connect support](https://aws.amazon.com/contact-us/help/contact-us/connect/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top