Tips Build Apps with DynamoDB and .NET

phubinhvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xây dựng các ứng dụng với DynamoDB và .NET **

Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoQuery được quản lý đầy đủ cung cấp hiệu suất nhanh và có thể dự đoán được với khả năng mở rộng liền mạch.Nó được thiết kế để hỗ trợ khối lượng công việc đòi hỏi thông lượng cao, độ trễ thấp và tính nhất quán mạnh mẽ.DynamoDB là một lựa chọn phổ biến để xây dựng các ứng dụng di động, web, chơi game và IoT.

.NET là một khung phát triển nguồn mở, đa nền tảng, có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng cho Windows, MacOS, Linux, IOS và Android..NET là một khung mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để tạo ra nhiều ứng dụng khác nhau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một ứng dụng với DynamoDB và .NET.Chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng Danh sách TODO đơn giản cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa các mục TODO.

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo với hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Môi trường phát triển .NET.Bạn có thể sử dụng Visual Studio hoặc bất kỳ .NET IDE nào khác.
* Một tài khoản AWS.Bạn có thể đăng ký tài khoản AWS miễn phí tại đây.
* SDK AWS DynamoDB cho .NET.Bạn có thể cài đặt SDK từ Trình quản lý gói Nuget.

** Tạo ứng dụng danh sách việc cần làm **

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách tạo một dự án .NET mới.Trong Visual Studio, hãy tạo một dự án mới của loại "Ứng dụng console".

Tiếp theo, chúng tôi cần thêm SDK AWS DynamoDB vào dự án của chúng tôi.Trong Trình quản lý gói Nuget, tìm kiếm "AWS DynamoDB" và cài đặt phiên bản mới nhất của SDK.

Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu mã hóa ứng dụng của chúng tôi.Chúng tôi sẽ tạo một lớp đơn giản để đại diện cho một mục TODO.

`` `C#
lớp công khai TODOITEM
{
chuỗi công khai id {get;bộ;}
tiêu đề chuỗi công khai {get;bộ;}
Bool công khai đã hoàn thành {get;bộ;}
}
`` `

Tiếp theo, chúng ta cần tạo một lớp để đại diện cho danh sách việc cần làm của chúng tôi.

`` `C#
Todolist lớp công khai
{
Danh sách công khai <TODOITEM> Các mục {get;bộ;}
}
`` `

Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu viết mã cho ứng dụng của chúng tôi.Chúng tôi sẽ tạo một phương thức chính sẽ khởi động ứng dụng và lắng nghe đầu vào của người dùng.

`` `C#
tĩnh void main ()
{
// Tạo một danh sách việc làm mới.
TodoList TodoList = new todolist ();

// Nghe đầu vào người dùng.
while (đúng)
{
// In menu.
Console.WriteLine ("menu");
Console.WriteLine ("1. Thêm một mục TODO");
Console.WriteLine ("2. Chỉnh sửa mục TODO");
Console.WriteLine ("3. Xóa một mục TODO");
Console.WriteLine ("4. Liệt kê tất cả các mục TODO");
Console.WriteLine ("5. Thoát");

// Nhận lựa chọn của người dùng.
int selection = int.parse (console.Readline ());

// Bật lựa chọn của người dùng.
chuyển đổi (lựa chọn)
{
trường hợp 1:
// Thêm một mục TODO.
Addtodoitem (TodoList);
phá vỡ;
Trường hợp 2:
// Chỉnh sửa một mục TODO.
Edittodoitem (TodoList);
phá vỡ;
Trường hợp 3:
// Xóa một mục TODO.
Deletetodoitem (TodoList);
phá vỡ;
Trường hợp 4:
// Liệt kê tất cả các mặt hàng TODO.
ListTodoitems (TodoList);
phá vỡ;
Trường hợp 5:
// Thoát khỏi ứng dụng.
trở lại;
}
}
}
`` `

Các phương thức sau được sử dụng để thêm, chỉnh sửa, xóa và danh sách các mục TODO.

`` `C#
addtodoitem tĩnh riêng tư (TodoList)
{
// Nhận chi tiết mục TODO từ người dùng.
Chuỗi tiêu đề = Console.Readline ();
bool đã hoàn thành = bool.parse (Console.Readline ());

// Tạo một mục việc đi làm mới.
Todoitem todoitem = new todoitem

[ENGLISH]:
**Build Apps with DynamoDB and .NET**

Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service that provides fast and predictable performance with seamless scalability. It is designed to support workloads that require high throughput, low latency, and strong consistency. DynamoDB is a popular choice for building mobile, web, gaming, and IoT applications.

.NET is a cross-platform, open-source development framework that can be used to build applications for Windows, macOS, Linux, iOS, and Android. .NET is a powerful and versatile framework that can be used to create a wide variety of applications.

In this article, we will show you how to build an app with DynamoDB and .NET. We will create a simple todo list app that allows users to create, edit, and delete todo items.

**Prerequisites**

To follow along with this tutorial, you will need the following:

* A .NET development environment. You can use Visual Studio or any other .NET IDE.
* An AWS account. You can sign up for a free AWS account here.
* The AWS DynamoDB SDK for .NET. You can install the SDK from the NuGet package manager.

**Creating the Todo List App**

We will start by creating a new .NET project. In Visual Studio, create a new project of type "Console Application".

Next, we need to add the AWS DynamoDB SDK to our project. In the NuGet package manager, search for "AWS DynamoDB" and install the latest version of the SDK.

Now we can start coding our app. We will create a simple class to represent a todo item.

```c#
public class TodoItem
{
public string Id { get; set; }
public string Title { get; set; }
public bool Completed { get; set; }
}
```

Next, we need to create a class to represent our todo list.

```c#
public class TodoList
{
public List<TodoItem> Items { get; set; }
}
```

Now we can start writing the code for our app. We will create a main method that will start the app and listen for user input.

```c#
static void Main()
{
// Create a new todo list.
TodoList todoList = new TodoList();

// Listen for user input.
while (true)
{
// Print the menu.
Console.WriteLine("Menu");
Console.WriteLine("1. Add a todo item");
Console.WriteLine("2. Edit a todo item");
Console.WriteLine("3. Delete a todo item");
Console.WriteLine("4. List all todo items");
Console.WriteLine("5. Quit");

// Get the user's selection.
int selection = int.Parse(Console.ReadLine());

// Switch on the user's selection.
switch (selection)
{
case 1:
// Add a todo item.
AddTodoItem(todoList);
break;
case 2:
// Edit a todo item.
EditTodoItem(todoList);
break;
case 3:
// Delete a todo item.
DeleteTodoItem(todoList);
break;
case 4:
// List all todo items.
ListTodoItems(todoList);
break;
case 5:
// Quit the app.
return;
}
}
}
```

The following methods are used to add, edit, delete, and list todo items.

```c#
private static void AddTodoItem(TodoList todoList)
{
// Get the todo item details from the user.
string title = Console.ReadLine();
bool completed = bool.Parse(Console.ReadLine());

// Create a new todo item.
TodoItem todoItem = new TodoItem
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top