Tips Build Apps with DynamoDB and Java

huyhamonkeybo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
## Xây dựng các ứng dụng với DynamoDB và Java

Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoQuery được quản lý đầy đủ cung cấp hiệu suất nhanh và có thể dự đoán được với khả năng mở rộng liền mạch.Nó được thiết kế để hỗ trợ khối lượng công việc như di động, chơi game, công nghệ quảng cáo và IoT.DynamoDB là một lựa chọn tốt cho các ứng dụng yêu cầu thông lượng cao, độ trễ thấp và tính nhất quán mạnh mẽ.

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để phát triển nhiều ứng dụng.Java rất phù hợp để xây dựng các ứng dụng với DynamoDB vì đây là ngôn ngữ được đánh máy tĩnh hỗ trợ lập trình hướng đối tượng.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một ứng dụng với DynamoDB và Java.Chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng Danh sách TODO đơn giản cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa các mục TODO.

### Điều kiện tiên quyết

Để làm theo với hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Môi trường phát triển Java, chẳng hạn như Eclipse hoặc Intellij Idea
* AWS CLI
* SDK Java Dynamodb

### Tạo bảng DynamoDB

Bước đầu tiên là tạo một bảng DynamoDB để lưu trữ các mục TODO của chúng tôi.Chúng tôi sẽ gọi bảng của chúng tôi `todoitems`.

Để tạo bảng, hãy chạy lệnh sau:

`` `
AWS DynamoDB Created-Table \
.
-Phân tích các định nghĩa \ \
AttributEname = id, Attributype = s \
AttributEname = title, Attributype = S \
--Khey-Schema \
AttributEname = id, keyType = băm \
-Provisioned-thông qua \
ReadCapacityUnits = 5, WritecapacityUnits = 5
`` `

Lệnh này sẽ tạo một bảng với hai thuộc tính: `id` và` title`.Thuộc tính `id` là khóa chính cho bảng và thuộc tính 'Tiêu đề` là chỉ mục thứ cấp.

### Tạo một dự án Java

Bây giờ chúng tôi đã tạo một bảng DynamoDB, chúng tôi có thể tạo một dự án Java để xây dựng ứng dụng danh sách việc làm của chúng tôi.

Để tạo dự án, hãy mở môi trường phát triển Java của bạn và tạo một dự án mới.

### Thêm SDK Java DynamoDB

Bước tiếp theo là thêm SDK Java DynamoDB vào dự án của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm phụ thuộc sau vào tệp `pom.xml` của bạn:

`` `
<phụ thuộc>
<ProupId> com.amazonaws </groupID>
<Storifactid> AWS-DYNAMODB-JAVA-SDK </artifactid>
<phiên bản> 1.11.544 </phiên bản>
</phụ thuộc>
`` `

### Tạo máy khách DynamoDB

Bây giờ chúng tôi có SDK Java DynamoDB, chúng tôi có thể tạo một máy khách DynamoDB.Máy khách DynamoDB được sử dụng để tương tác với các bảng DynamoDB.

Để tạo máy khách DynamoDB, hãy sử dụng mã sau:

`` `
DynamoDbClient Client = new DynamoDbClient (AmazondynamoDbClientBuilder mới ());
`` `

### Tạo một mục TODO

Bây giờ chúng tôi có một máy khách DynamoDB, chúng tôi có thể tạo một mục TODO.Một mục TODO là một đối tượng đơn giản chứa một tiêu đề và ngày đáo hạn.

Để tạo mục TODO, hãy sử dụng mã sau:

`` `
Iting itoitem = new TODoItem ();
item.settitle ("Tìm hiểu java");
item.setDuedate (ngày mới ());
`` `

### Lưu vật phẩm TODO vào DynamoDB

Bây giờ chúng tôi đã tạo ra một mục TODO, chúng tôi có thể lưu nó vào DynamoDB.Để làm điều này, hãy sử dụng mã sau:

`` `
Yêu cầu PutItemRequest = new PutItemRequest (
"Todoitems",
item.getId (),
item.tomap ());

client.putitem (yêu cầu);
`` `

Mã này sẽ gửi yêu cầu đến DynamoDB để lưu mục TODO vào bảng `TODOITEMS`.

### Nhận một mục TODO từ DynamoDB

Chúng ta cũng có thể nhận được một mục TODO từ DynamoDB bằng cách sử dụng ID của nó.Để làm điều này, hãy sử dụng mã sau:

`` `
Yêu cầu getItemRequest = new getItemRequest (
"Todoitems",
item.getId ());

GetItemResult result = client.getItem (yêu cầu);

TODOITEM item = result.getItem ();
`` `

Mã này sẽ gửi một

[ENGLISH]:
## Build Apps with DynamoDB and Java

Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service that provides fast and predictable performance with seamless scalability. It is designed to support workloads such as mobile, gaming, ad tech, and IoT. DynamoDB is a good choice for applications that require high throughput, low latency, and strong consistency.

Java is a popular programming language that is used to develop a wide variety of applications. Java is well-suited for building applications with DynamoDB because it is a statically typed language that supports object-oriented programming.

This article will show you how to build an application with DynamoDB and Java. We will create a simple todo list application that allows users to create, edit, and delete todo items.

### Prerequisites

To follow along with this tutorial, you will need the following:

* A Java development environment, such as Eclipse or IntelliJ IDEA
* The AWS CLI
* The DynamoDB Java SDK

### Create a DynamoDB table

The first step is to create a DynamoDB table to store our todo items. We will call our table `TodoItems`.

To create the table, run the following command:

```
aws dynamodb create-table \
--table-name TodoItems \
--attribute-definitions \
AttributeName=Id,AttributeType=S \
AttributeName=Title,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Id,KeyType=HASH \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5
```

This command will create a table with two attributes: `Id` and `Title`. The `Id` attribute is the primary key for the table, and the `Title` attribute is a secondary index.

### Create a Java project

Now that we have created a DynamoDB table, we can create a Java project to build our todo list application.

To create the project, open your Java development environment and create a new project.

### Add the DynamoDB Java SDK

The next step is to add the DynamoDB Java SDK to your project. You can do this by adding the following dependency to your `pom.xml` file:

```
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-dynamodb-java-sdk</artifactId>
<version>1.11.544</version>
</dependency>
```

### Create a DynamoDB client

Now that we have the DynamoDB Java SDK, we can create a DynamoDB client. The DynamoDB client is used to interact with DynamoDB tables.

To create a DynamoDB client, use the following code:

```
DynamoDBClient client = new DynamoDBClient(new AmazonDynamoDBClientBuilder());
```

### Create a todo item

Now that we have a DynamoDB client, we can create a todo item. A todo item is a simple object that contains a title and a due date.

To create a todo item, use the following code:

```
TodoItem item = new TodoItem();
item.setTitle("Learn Java");
item.setDueDate(new Date());
```

### Save the todo item to DynamoDB

Now that we have created a todo item, we can save it to DynamoDB. To do this, use the following code:

```
PutItemRequest request = new PutItemRequest(
"TodoItems",
item.getId(),
item.toMap());

client.putItem(request);
```

This code will send a request to DynamoDB to save the todo item to the `TodoItems` table.

### Get a todo item from DynamoDB

We can also get a todo item from DynamoDB by using its ID. To do this, use the following code:

```
GetItemRequest request = new GetItemRequest(
"TodoItems",
item.getId());

GetItemResult result = client.getItem(request);

TodoItem item = result.getItem();
```

This code will send a
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top