Tips Breeze Through Checkout As a Guest on Amazon

whitedog940

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Breeze qua thanh toán với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon giúp bạn dễ dàng kiểm tra như một khách.Bạn có thể làm như vậy mà không cần tạo một tài khoản và bạn vẫn có thể tận hưởng các lợi ích giống như các thành viên Prime, chẳng hạn như vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.

** Để thanh toán với tư cách là khách: **

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào ** "Tiếp tục kiểm tra" ** nút. **
3. ** Nhấp vào ** "Thanh toán khách" ** Liên kết. **
4. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút ** "Đặt hàng của bạn" **. **

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của bạn.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách: **

*** Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách không tạo tài khoản. **
*** Bạn vẫn có thể tận hưởng những lợi ích giống như các thành viên Prime, chẳng hạn như vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện. **
*** Bạn có thể dễ dàng theo dõi trạng thái đặt hàng của mình. **
*** Bạn có thể dễ dàng trả lại các mục nếu bạn cần. **

** Nếu bạn quyết định tạo tài khoản Amazon sau, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau: **

1. ** Truy cập trang ** "Tài khoản của bạn" **. **
2. ** Nhấp vào liên kết ** "Tạo tài khoản" **. **
3. ** Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút ** "Tạo tài khoản Amazon của bạn" **. **

Bạn sẽ có thể truy cập tài khoản của mình và theo dõi đơn đặt hàng của mình.Bạn cũng có thể đăng ký Prime và tận hưởng tất cả những lợi ích đi kèm với nó.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201209590)
* [Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201209590#benefits)
* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201209590#create)

[ENGLISH]:
**Breeze Through Checkout As a Guest on Amazon**

Amazon makes it easy to checkout as a guest. You can do so without creating an account, and you can still enjoy the same benefits as Prime members, such as free two-day shipping on eligible items.

**To checkout as a guest:**

1. **Add the items you want to buy to your cart.**
2. **Click the **"Proceed to checkout"** button.**
3. **Click the **"Guest checkout"** link.**
4. **Enter your shipping address and payment information.**
5. **Click the **"Place your order"** button.**

You will receive a confirmation email with your order details. Your order will be shipped to the address you provided.

**Benefits of checking out as a guest:**

* **You can save time by not creating an account.**
* **You can still enjoy the same benefits as Prime members, such as free two-day shipping on eligible items.**
* **You can easily track your order status.**
* **You can easily return items if you need to.**

**If you decide to create an Amazon account later, you can do so by following these steps:**

1. **Go to the **"Your Account"** page.**
2. **Click the **"Create an account"** link.**
3. **Enter your email address and password.**
4. **Click the **"Create your Amazon account"** button.**

You will be able to access your account and track your orders. You can also sign up for Prime and enjoy all the benefits that come with it.

**Reference articles:**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201209590)
* [Benefits of Checking Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201209590#benefits)
* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201209590#create)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top