Tips Breeze Through Buying on Amazon Without Account

crazycat306

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Breeze thông qua việc mua trên Amazon mà không có tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến thuận tiện nhất trên thế giới.Bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì bạn cần, từ đồ tạp hóa đến đồ điện tử đến hàng gia đình.Và với Amazon Prime, bạn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.

Nhưng nếu bạn không có tài khoản Amazon thì sao?Hoặc nếu bạn không muốn tạo một cái thì sao?

Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể mua những thứ trên Amazon mà không cần tài khoản.Đây là cách:

1. ** Truy cập trang web Amazon **.

2. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách" ở đầu trang. **

3. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **

4. ** Chọn phương thức vận chuyển. **

5. ** Chọn một phương thức thanh toán. **

6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng". **

Đó là nó!Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của bạn.

** Lưu ý: ** Khi bạn thanh toán với tư cách là khách, bạn sẽ không thể tạo danh sách mong muốn, theo dõi đơn đặt hàng của bạn hoặc truy cập lịch sử đơn hàng của bạn.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đăng ký cho hộ gia đình Amazon Prime hoặc Amazon nếu bạn muốn nhận được lợi ích của các chương trình đó.

** Dưới đây là một số mẹo khác để mua trên Amazon mà không có tài khoản: **

* Sử dụng một địa chỉ email tạm thời.Điều này sẽ giúp giữ cho thông tin cá nhân của bạn an toàn.
* Đảm bảo kiểm tra kỹ địa chỉ vận chuyển của bạn trước khi bạn đặt hàng.
* Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.

** Mua trên Amazon mà không có tài khoản dễ dàng và thuận tiện.Vì vậy, lần tới khi bạn cần một cái gì đó, đừng quên rằng bạn luôn có thể làm điều đó mà không cần tạo tài khoản. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách mua trên Amazon mà không có tài khoản] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách tạo địa chỉ email tạm thời] (Tater Tot Hotdish Is the Ultimate One-Skillet Casserole)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Breeze Through Buying on Amazon Without Account**

Amazon is one of the most convenient online retailers in the world. You can find just about anything you need, from groceries to electronics to home goods. And with Amazon Prime, you can get free two-day shipping on eligible items.

But what if you don't have an Amazon account? Or what if you just don't want to create one?

Don't worry, you can still buy things on Amazon without an account. Here's how:

1. **Visit the Amazon website**.

2. **Click on the "Guest Checkout" link at the top of the page.**

3. **Enter your shipping information.**

4. **Select a shipping method.**

5. **Choose a payment method.**

6. **Review your order and click "Place Order".**

That's it! You'll receive a confirmation email with your order details.

**Note:** When you checkout as a guest, you won't be able to create a wish list, track your orders, or access your order history. However, you can still sign up for Amazon Prime or Amazon Household if you want to get the benefits of those programs.

**Here are some other tips for buying on Amazon without an account:**

* Use a temporary email address. This will help keep your personal information safe.
* Make sure to double-check your shipping address before you place your order.
* If you have any questions about your order, you can contact Amazon customer service.

**Buying on Amazon without an account is easy and convenient. So next time you need something, don't forget that you can always do it without creating an account.**

**Reference articles:**

* [How to Buy on Amazon Without an Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Create a Temporary Email Address](https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-a-temporary-email-address-4178811)
* [How to Contact Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top