Tips Blockchain Development with Amazon Managed Blockchain

lebaovinh.hai

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phát triển blockchain với blockchain do Amazon quản lý **

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán có thể được sử dụng để tạo ra các bản ghi giao dịch chống giả mạo và bất biến.Nó có khả năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe.

Blockchain do Amazon quản lý là một dịch vụ được quản lý giúp dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng blockchain trên đám mây AWS.Nó cung cấp một môi trường được quản lý đầy đủ bao gồm tất cả các cơ sở hạ tầng và dịch vụ bạn cần bắt đầu, bao gồm các nút blockchain, thuật toán đồng thuận và API nhà phát triển.

Với blockchain do Amazon quản lý, bạn có thể:

* Nhanh chóng và dễ dàng tạo mạng Blockchain với một vài lần nhấp
* Dễ dàng mở rộng quy mô các mạng blockchain của bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn
* Quản lý an toàn các mạng blockchain của bạn với các tính năng tích hợp như mã hóa và kiểm soát truy cập
* Nhận quyền truy cập vào hỗ trợ chuyên gia từ AWS

Để tìm hiểu thêm về blockchain do Amazon quản lý, hãy truy cập các tài nguyên sau:

* [Tài liệu blockchain được quản lý Amazon] (https://docs.aws.amazon.com/managed-plockchain/)
* [Giá blockchain được quản lý Amazon] (https://aws.amazon.com/managed-prockchain/pricing/)
* [Blog Blockchain được quản lý Amazon] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/carget/blockchain/)

** Bài viết tham khảo: **

* [Blockchain là gì?] (Blockchain Facts: What Is It, How It Works, and How It Can Be Used)
* [Cách hoạt động của blockchain] (https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/financial-markets-and-instc
* [Ứng dụng Blockchain] (https://www.gartner.com/en/information-technology/research/blockchain/market/overview)

[ENGLISH]:
**Blockchain Development with Amazon Managed Blockchain**

Blockchain is a distributed ledger technology that can be used to create tamper-proof and immutable records of transactions. It has the potential to revolutionize many industries, including finance, supply chain management, and healthcare.

Amazon Managed Blockchain is a managed service that makes it easy to build and deploy blockchain applications on the AWS Cloud. It provides a fully managed environment that includes all the infrastructure and services you need to get started, including blockchain nodes, consensus algorithms, and a developer API.

With Amazon Managed Blockchain, you can:

* Quickly and easily create blockchain networks with a few clicks
* Easily scale your blockchain networks to meet your needs
* Securely manage your blockchain networks with built-in features such as encryption and access control
* Get access to expert support from AWS

To learn more about Amazon Managed Blockchain, visit the following resources:

* [Amazon Managed Blockchain documentation](https://docs.aws.amazon.com/managed-blockchain/)
* [Amazon Managed Blockchain pricing](https://aws.amazon.com/managed-blockchain/pricing/)
* [Amazon Managed Blockchain blog](https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/blockchain/)

**Reference articles:**

* [What is Blockchain?](https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp)
* [How Blockchain Works](https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/financial-markets-and-institutions/blockchain/a/how-blockchain-works)
* [Blockchain Applications](https://www.gartner.com/en/information-technology/research/blockchain/market/overview)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top