Tips Beware! How Amazon Traps You into Prime Membership

truongtrung.luc

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hãy cẩn thận!Làm thế nào Amazon bẫy bạn vào tư cách thành viên chính **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các lợi ích khác như phát trực tuyến video và âm nhạc.Nhưng trong khi Prime có vẻ như là một thỏa thuận tuyệt vời, điều quan trọng là phải nhận thức được những cách mà Amazon có thể bẫy bạn vào một cam kết lâu dài.

** 1.Bản dùng thử miễn phí **

Amazon cung cấp một thử nghiệm miễn phí trong 30 ngày của Prime, đây là một cách tuyệt vời để thử dịch vụ và xem liệu nó có xứng đáng với bạn không.Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Amazon sẽ tự động gia hạn đăng ký của bạn sau thời gian dùng thử trừ khi bạn hủy nó.Và nếu bạn quên hủy bỏ, bạn sẽ bị tính phí hàng năm là $ 119.

** 2.Chương trình "Đăng ký và lưu" **

Chương trình "Đăng ký và lưu" của Amazon cho phép bạn tiết kiệm tiền cho việc mua hàng định kỳ bằng cách tự động đăng ký vào đăng ký.Mặc dù đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn sử dụng thường xuyên, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý rằng bạn không thể hủy đăng ký mà không thông báo cho Amazon ít nhất 30 ngày.

** 3.Chương trình "tủ quần áo chính" **

Chương trình "Wardrobe" của Amazon cho phép bạn thử quần áo trước khi mua chúng.Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng cùng một lúc và bạn có 7 ngày để thử chúng và quyết định xem bạn có muốn giữ chúng không.Nếu bạn giữ bất kỳ mặt hàng nào, bạn sẽ bị tính phí cho chúng.Nhưng nếu bạn trả lại tất cả các mặt hàng, bạn sẽ không bị tính phí bất cứ điều gì.

Mặc dù chương trình tủ quần áo chính có thể là một cách tuyệt vời để thử quần áo mà không phải rời khỏi nhà, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý rằng bạn sẽ bị tính phí cho bất kỳ mặt hàng nào bạn giữ.Và nếu bạn quên trả lại một mặt hàng, bạn sẽ tự động tính phí cho nó.

**4.Chương trình "Gia đình Amazon" **

Chương trình "Amazon Family" của Amazon cung cấp giảm giá cho tã, công thức và các nguồn cung cấp em bé khác.Nó cũng bao gồm một lợi ích vận chuyển 2 ngày miễn phí cho các thành viên Prime.Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn không thể hủy bỏ tư cách thành viên gia đình Amazon mà không cần hủy bỏ tư cách thành viên chính của bạn.

** 5.Chương trình "Amazon Prime Student" **

Chương trình "Amazon Prime Student" của Amazon cung cấp một thử nghiệm 6 tháng miễn phí cho các sinh viên được ghi danh vào một trường cao đẳng hoặc đại học cấp bằng.Sau thời gian dùng thử, sinh viên có thể tiếp tục thưởng thức Prime với giá 6,99 đô la mỗi tháng.Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn hủy bỏ tư cách thành viên sinh viên chính của mình, bạn sẽ không thể tham gia chương trình trong cả năm.

**Phần kết luận**

Amazon Prime là một dịch vụ tuyệt vời, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được cách mà Amazon có thể bẫy bạn vào một cam kết lâu dài.Bằng cách hiểu những cái bẫy này, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu Prime có phù hợp với bạn hay không.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime)
* [Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/offers/prime-free-trial)
* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/student)
* [Gia đình Amazon] (https://www.amazon.com/prime/f Family)
* [Amazon đăng ký và lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscribeandave/help)
* [Amazon Prime Wardrobe] (https://www.amazon.com/prime-wardrobe/help)

[ENGLISH]:
**Beware! How Amazon Traps You into Prime Membership**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as other benefits such as streaming video and music. But while Prime may seem like a great deal, it's important to be aware of the ways Amazon can trap you into a long-term commitment.

**1. The free trial**

Amazon offers a free 30-day trial of Prime, which is a great way to try out the service and see if it's worth it for you. However, be aware that Amazon will automatically renew your subscription after the trial period unless you cancel it. And if you forget to cancel, you'll be charged the full annual fee of $119.

**2. The "Subscribe and Save" program**

Amazon's "Subscribe and Save" program allows you to save money on recurring purchases by automatically enrolling in a subscription. While this can be a great way to save money on items you use regularly, it's important to be aware that you can't cancel your subscription without giving Amazon at least 30 days' notice.

**3. The "Prime Wardrobe" program**

Amazon's "Prime Wardrobe" program allows you to try on clothes before you buy them. You can order up to eight items at a time, and you have 7 days to try them on and decide if you want to keep them. If you keep any of the items, you'll be charged for them. But if you return all of the items, you won't be charged anything.

While the Prime Wardrobe program can be a great way to try on clothes without having to leave your home, it's important to be aware that you'll be charged for any items you keep. And if you forget to return an item, you'll be charged for it automatically.

**4. The "Amazon Family" program**

Amazon's "Amazon Family" program offers discounts on diapers, formula, and other baby supplies. It also includes a free 2-day shipping benefit for Prime members. However, be aware that you can't cancel your Amazon Family membership without also cancelling your Prime membership.

**5. The "Amazon Prime Student" program**

Amazon's "Amazon Prime Student" program offers a free 6-month trial of Prime to students who are enrolled in a degree-granting college or university. After the trial period, students can continue to enjoy Prime for $6.99 per month. However, be aware that if you cancel your Prime Student membership, you won't be able to rejoin the program for a full year.

**Conclusion**

Amazon Prime is a great service, but it's important to be aware of the ways Amazon can trap you into a long-term commitment. By understanding these traps, you can make an informed decision about whether or not Prime is right for you.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Free Trial](https://www.amazon.com/prime/offers/prime-free-trial)
* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/prime/student)
* [Amazon Family](https://www.amazon.com/prime/family)
* [Amazon Subscribe and Save](https://www.amazon.com/gp/subscribeandsave/help)
* [Amazon Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/prime-wardrobe/help)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top