Tips Become an Amazon Seller with this Tutorial

conghieu839

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách trở thành người bán Amazon: Hướng dẫn từng bước **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và đây cũng là một nơi tuyệt vời để bán sản phẩm của riêng bạn.Nếu bạn đang nghĩ về việc bắt đầu kinh doanh trực tuyến của riêng mình, việc bán trên Amazon là một lựa chọn tuyệt vời.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình trở thành người bán Amazon, từ việc thiết lập tài khoản của bạn đến liệt kê các sản phẩm của bạn và vận chuyển chúng cho khách hàng.

** Bước 1: Thiết lập tài khoản người bán Amazon của bạn **

Bước đầu tiên là thiết lập tài khoản người bán Amazon của bạn.Để làm điều này, hãy truy cập trang web Amazon Seller Central và nhấp vào nút "Đăng ký".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.Bạn cũng cần tạo mật khẩu và chọn tên người bán.

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách cung cấp số ID thuế của bạn hoặc bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng của bạn.

** Bước 2: Chọn một sản phẩm để bán **

Bước tiếp theo là chọn một sản phẩm để bán.Bạn có thể bán bất cứ thứ gì trên Amazon, nhưng điều quan trọng là chọn một sản phẩm mà bạn đam mê và bạn biết điều gì đó.

Khi chọn một sản phẩm, hãy ghi nhớ các yếu tố sau:

*** Nhu cầu: ** Có nhu cầu cho sản phẩm này không?
*** Cạnh tranh: ** Có bao nhiêu sự cạnh tranh cho sản phẩm này?
*** Giá: ** Bạn có thể bán sản phẩm này với giá bao nhiêu?
*** Lợi nhuận: ** Bạn sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trên sản phẩm này?

** Bước 3: Liệt kê sản phẩm của bạn **

Khi bạn đã chọn một sản phẩm để bán, bạn cần liệt kê nó trên Amazon.Để làm điều này, hãy truy cập trang web Amazon Seller Central và nhấp vào nút "Thêm sản phẩm".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản về sản phẩm của bạn, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, giá cả và hình ảnh của nó.Bạn cũng sẽ cần chọn một danh mục cho sản phẩm của mình và thiết lập cài đặt vận chuyển của bạn.

** Bước 4: Gửi sản phẩm của bạn cho khách hàng **

Khi bạn đã bán một sản phẩm, bạn cần gửi nó cho khách hàng.Bạn có thể tự mình làm điều này hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển.

Nếu bạn tự vận chuyển sản phẩm của mình, bạn sẽ cần đóng gói chúng một cách cẩn thận và đảm bảo chúng đến đúng giờ.Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển để xử lý việc đóng gói và vận chuyển cho bạn.

** Bước 5: Quản lý đơn đặt hàng và thanh toán của bạn **

Là một người bán Amazon, bạn sẽ cần quản lý đơn đặt hàng và thanh toán của mình.Bạn có thể làm điều này thông qua trang web của Amazon Seller Central.

Bạn sẽ cần theo dõi các đơn đặt hàng của mình, đảm bảo chúng được vận chuyển đúng hạn và xử lý mọi yêu cầu của khách hàng.Bạn cũng sẽ cần thu thập thanh toán từ khách hàng của mình.

** Bước 6: Phát triển doanh nghiệp của bạn **

Khi bạn đã bắt đầu bán trên Amazon, bạn sẽ muốn bắt đầu phát triển doanh nghiệp của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách:

* Liệt kê thêm sản phẩm
* Thúc đẩy sản phẩm của bạn
* Cung cấp giảm giá
* Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể bắt đầu bán trên Amazon và bắt đầu phát triển kinh doanh trực tuyến của riêng bạn.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Amazon Seller Central] (Welcome to Amazon Seller Central)
* [Cách bán trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/seller/ref=Ag_2016090201530880901?ie=utf8&utm_source=AG_20160902015 01)
* [Hướng dẫn cuối cùng để bán trên Amazon] (https://www.sellerapp.com/blog/ultimate-guide-to-selling-on-amazon/)

[ENGLISH]:
**How to Become an Amazon Seller: A Step-by-Step Tutorial**

Amazon is one of the world's largest retailers, and it's also a great place to sell your own products. If you're thinking about starting your own online business, selling on Amazon is a great option.

In this tutorial, we'll walk you through the process of becoming an Amazon seller, from setting up your account to listing your products and shipping them to customers.

**Step 1: Set up your Amazon seller account**

The first step is to set up your Amazon seller account. To do this, go to the Amazon Seller Central website and click on the "Sign up" button.

You'll need to provide some basic information, such as your name, address, and email address. You'll also need to create a password and choose a seller name.

Once you've created your account, you'll need to verify your identity. You can do this by providing your tax ID number or by linking your bank account.

**Step 2: Choose a product to sell**

The next step is to choose a product to sell. You can sell just about anything on Amazon, but it's important to choose a product that you're passionate about and that you know something about.

When choosing a product, keep the following factors in mind:

* **Demand:** Is there a demand for this product?
* **Competition:** How much competition is there for this product?
* **Price:** How much can you sell this product for?
* **Profitability:** How much profit will you make on this product?

**Step 3: List your product**

Once you've chosen a product to sell, you need to list it on Amazon. To do this, go to the Amazon Seller Central website and click on the "Add a product" button.

You'll need to provide some basic information about your product, such as its title, description, price, and images. You'll also need to choose a category for your product and set up your shipping settings.

**Step 4: Ship your products to customers**

Once you've sold a product, you need to ship it to the customer. You can do this yourself or use a shipping service.

If you're shipping your products yourself, you'll need to pack them carefully and make sure they arrive on time. You can also use a shipping service to handle the packing and shipping for you.

**Step 5: Manage your orders and payments**

As an Amazon seller, you'll need to manage your orders and payments. You can do this through the Amazon Seller Central website.

You'll need to keep track of your orders, make sure they're shipped on time, and handle any customer inquiries. You'll also need to collect payments from your customers.

**Step 6: Grow your business**

Once you've started selling on Amazon, you'll want to start growing your business. You can do this by:

* Listing more products
* Promoting your products
* Offering discounts
* Providing excellent customer service

By following these steps, you can start selling on Amazon and start growing your own online business.

**Additional resources:**

* [Amazon Seller Central](https://sellercentral.amazon.com/)
* [How to Sell on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/seller/ref=ag_2016090201530880901?ie=UTF8&utm_source=ag_2016090201530880901&utm_medium=affiliate&utm_campaign=ag_2016090201530880901)
* [The Ultimate Guide to Selling on Amazon](https://www.sellerapp.com/blog/ultimate-guide-to-selling-on-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top