Tips Avoiding the Amazon Checkout Loop

[TIẾNG VIỆT]:
** Tránh vòng kiểm tra Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, một điều có thể gây thất vọng về Amazon là quá trình thanh toán của họ.

Vòng lặp thanh toán Amazon là một hiện tượng xảy ra khi bạn đang cố gắng kiểm tra trên Amazon và bạn liên tục được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của mình.Điều này có thể được gây ra bởi một số yếu tố, chẳng hạn như:

*** Thông tin thanh toán không chính xác: ** Nếu bạn nhập thông tin thanh toán của mình không chính xác, Amazon sẽ yêu cầu bạn nhập lại.
*** Cookies trình duyệt: ** Nếu cookie trình duyệt của bạn không hoạt động đúng, Amazon có thể không lưu thông tin thanh toán của bạn.
*** Các vấn đề về mạng: ** Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về mạng, Amazon có thể không thể giao tiếp với ngân hàng của bạn.

Dù nguyên nhân là gì, vòng lặp thanh toán Amazon có thể là một sự bất tiện lớn.May mắn thay, có một vài điều bạn có thể làm để tránh nó.

** 1.Kiểm tra thông tin thanh toán của bạn: ** Trước khi bạn bắt đầu quy trình thanh toán, hãy đảm bảo rằng thông tin thanh toán của bạn là chính xác.Điều này bao gồm tên, địa chỉ và số thẻ tín dụng của bạn.
*** 2.Xóa cookie trình duyệt của bạn: ** Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lưu thông tin thanh toán của mình, hãy thử xóa cookie trình duyệt của bạn.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng Amazon có thể nhận ra bạn.
*** 3.Sử dụng một trình duyệt khác: ** Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Đôi khi, một trình duyệt khác nhau có thể giải quyết các vấn đề với cookie hoặc kết nối mạng.

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối với vòng lặp thanh toán Amazon, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng Dịch vụ để được giúp đỡ.Họ có thể xác định vấn đề và giúp bạn giải quyết nó.

**Người giới thiệu:**

* [Làm thế nào để tránh vòng lặp thanh toán Amazon] (A Chefs' Guide to Eating Out in Portland, Oregon)
* [Cách sửa lỗi thanh toán Amazon] (https://www.techjunkie.com/fix-amazon-checkout-loop/)
* [AMAZON Checkout Loop: Nguyên nhân và Giải pháp] (https://www.smartertools.com/blog/amazon-checkout-loop-causes-and-solutions/)

[ENGLISH]:
**Avoiding the Amazon Checkout Loop**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, one thing that can be frustrating about Amazon is their checkout process.

The Amazon checkout loop is a phenomenon that occurs when you're trying to check out on Amazon and you're repeatedly asked to enter your payment information. This can be caused by a number of factors, such as:

* **Incorrect payment information:** If you enter your payment information incorrectly, Amazon will ask you to re-enter it.
* **Browser cookies:** If your browser cookies are not working properly, Amazon may not be able to save your payment information.
* **Network issues:** If you're experiencing network issues, Amazon may not be able to communicate with your bank.

Whatever the cause, the Amazon checkout loop can be a major inconvenience. Fortunately, there are a few things you can do to avoid it.

**1. Check your payment information:** Before you start the checkout process, make sure that your payment information is correct. This includes your name, address, and credit card number.
* **2. Clear your browser cookies:** If you're having trouble saving your payment information, try clearing your browser cookies. This will help to ensure that Amazon is able to recognize you.
* **3. Use a different browser:** If you're still having trouble, try using a different browser. Sometimes, a different browser can resolve issues with cookies or network connectivity.

If you're still having trouble with the Amazon checkout loop, you can contact Amazon customer service for help. They may be able to identify the problem and help you resolve it.

**References:**

* [How to Avoid the Amazon Checkout Loop](https://www.thebalancesmb.com/how-to-avoid-the-amazon-checkout-loop-5184721)
* [How to Fix the Amazon Checkout Loop](https://www.techjunkie.com/fix-amazon-checkout-loop/)
* [Amazon Checkout Loop: Causes and Solutions](https://www.smartertools.com/blog/amazon-checkout-loop-causes-and-solutions/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top