Tips Avoiding the Amazon Checkout Loop Trap

crazygorilla850

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tránh bẫy AMAZON Checkout Loop **

Amazon là một điểm đến mua sắm thuận tiện và phổ biến, nhưng quá trình thanh toán của nó có thể là một chút rắc rối.Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào bẫy AMAZON Checkout Loop, điều này có thể dẫn đến việc bạn tiêu nhiều tiền hơn bạn dự định.

Dưới đây là cách bẫy AMAZON Checkout Loop hoạt động:

1. Bạn bắt đầu bằng cách thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn.
2. Bạn tiến hành trang thanh toán.
3. Bạn nhập thông tin vận chuyển của mình và chọn phương thức vận chuyển.
4. Bạn đang trình bày một danh sách các tùy chọn thanh toán.
5. Bạn chọn phương thức thanh toán và nhấp vào "Đặt hàng."
6. Bạn được đưa trở lại trang sản phẩm, nơi bạn được nhắc thêm nhiều mặt hàng vào giỏ hàng của mình.
7. Bạn lặp lại các bước 2-6 cho đến khi bạn đạt đến giới hạn chi tiêu.

Vào thời điểm cuối cùng bạn đã mua sắm xong, có lẽ bạn đã chi nhiều tiền hơn dự định.Điều này là do bẫy AMAZON Checkout Loop khuyến khích bạn tiếp tục thêm các vật phẩm vào giỏ hàng của mình bằng cách làm cho nó dễ dàng làm như vậy.

Dưới đây là một số lời khuyên để tránh bẫy vòng lặp Amazon Checkout:

*** Đừng ngại bỏ đi. ** Nếu bạn không chắc bạn có thực sự muốn mua thứ gì đó không, đừng ngại bỏ đi trang thanh toán.Bạn luôn có thể quay lại sau nếu bạn thay đổi suy nghĩ của mình.
*** Đặt ngân sách trước khi bạn bắt đầu mua sắm. ** Điều này sẽ giúp bạn tránh bội chi.
*** Nhận thức về bẫy vòng lặp Amazon Checkout. ** Biết cách bẫy hoạt động có thể giúp bạn tránh nó.
*** Hãy nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy choáng ngợp. ** Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bị choáng ngợp bởi số lượng vật phẩm trong giỏ hàng của bạn, hãy nghỉ ngơi và quay lại sau.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tránh được Bẫy AMAZON Checkout Loop và tiết kiệm tiền trong chuyến đi mua sắm tiếp theo của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Làm thế nào để tránh Bẫy AMAZON Checkout Loop] (https://www.thebalancesmb.com/how-to-oadoid-the-amazon-checkout-loop-plap-4178022)
* [Bẫy vòng lặp AMAZON: Cách tránh nó] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-checkout-loop-plap)
* [Làm thế nào để phá vỡ vòng lặp thanh toán Amazon] (Forbes Finance Council

[ENGLISH]:
**Avoiding the Amazon Checkout Loop Trap**

Amazon is a convenient and popular shopping destination, but its checkout process can be a bit of a hassle. If you're not careful, you can easily get caught in the Amazon checkout loop trap, which can lead to you spending more money than you intended.

Here's how the Amazon checkout loop trap works:

1. You start by adding items to your shopping cart.
2. You proceed to the checkout page.
3. You enter your shipping information and select a shipping method.
4. You're presented with a list of payment options.
5. You select a payment method and click "Place Order."
6. You're taken back to the product page, where you're prompted to add more items to your cart.
7. You repeat steps 2-6 until you've reached your spending limit.

By the time you're finally done shopping, you've probably spent more money than you intended. This is because the Amazon checkout loop trap encourages you to keep adding items to your cart by making it easy to do so.

Here are some tips for avoiding the Amazon checkout loop trap:

* **Don't be afraid to walk away.** If you're not sure if you really want to buy something, don't be afraid to walk away from the checkout page. You can always come back later if you change your mind.
* **Set a budget before you start shopping.** This will help you to avoid overspending.
* **Be aware of the Amazon checkout loop trap.** Knowing how the trap works can help you to avoid it.
* **Take a break if you're feeling overwhelmed.** If you're starting to feel overwhelmed by the number of items in your cart, take a break and come back later.

By following these tips, you can avoid the Amazon checkout loop trap and save money on your next shopping trip.

**References**

* [How to Avoid the Amazon Checkout Loop Trap](https://www.thebalancesmb.com/how-to-avoid-the-amazon-checkout-loop-trap-4178022)
* [The Amazon Checkout Loop Trap: How to Avoid It](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-checkout-loop-trap)
* [How to Break the Amazon Checkout Loop](https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/09/08/how-to-break-the-amazon-checkout-loop/?sh=736a6842447c)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top