Tips Avoiding Amazon Checkout Loop Caused by Errors

lazyfrog267

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tránh vòng kiểm tra Amazon do lỗi **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, ngay cả Amazon cũng không miễn nhiễm với lỗi.Một vấn đề phổ biến mà Amazon Shoppers gặp phải là vòng lặp thanh toán.

Vòng thanh toán xảy ra khi một người mua sắm không thể hoàn thành việc mua hàng của họ.Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

*** Thông tin thanh toán không hợp lệ: ** Nếu bạn nhập thông tin thanh toán không chính xác, Amazon sẽ không thể xử lý đơn đặt hàng của bạn.
*** Thiếu địa chỉ vận chuyển hoặc không chính xác: ** Amazon cần có một địa chỉ vận chuyển hợp lệ để gửi đơn đặt hàng của bạn.
*** Hoạt động gian lận: ** Amazon có thể gắn cờ đơn hàng của bạn là gian lận nếu họ nghi ngờ rằng bạn đang cố gắng đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của ai đó.

Nếu bạn gặp phải vòng lặp thanh toán, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng giải quyết vấn đề.

** 1.Kiểm tra thông tin thanh toán của bạn **

Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra thông tin thanh toán của bạn để đảm bảo rằng điều đó là chính xác.Điều này bao gồm số thẻ tín dụng của bạn, ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán.Nếu gần đây bạn đã thay đổi thông tin thanh toán của mình, bạn có thể cần cập nhật nó trên tài khoản Amazon của mình.

** 2.Kiểm tra địa chỉ vận chuyển của bạn **

Amazon cũng cần có một địa chỉ vận chuyển hợp lệ để xử lý đơn đặt hàng của bạn.Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập địa chỉ vận chuyển của mình một cách chính xác và nó được cập nhật.Nếu gần đây bạn đã di chuyển, bạn có thể cần cập nhật địa chỉ vận chuyển trên tài khoản Amazon của mình.

** 3.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn đã kiểm tra thông tin thanh toán và địa chỉ vận chuyển của mình và bạn vẫn không thể hoàn thành việc mua hàng của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.Dịch vụ khách hàng của Amazon có thể giúp bạn khắc phục sự cố và giải quyết vòng lặp thanh toán.

** Ngăn chặn vòng kiểm tra **

Ngoài các bước trên, có một vài điều bạn có thể làm để ngăn vòng kiểm tra xảy ra ngay từ đầu.

*** Sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ: ** Khi mua hàng trên Amazon, hãy đảm bảo sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ.Điều này sẽ giúp ngăn chặn Amazon gắn cờ đơn đặt hàng của bạn là gian lận.
*** Nhập địa chỉ vận chuyển của bạn một cách chính xác: ** Đảm bảo nhập địa chỉ vận chuyển của bạn một cách chính xác khi mua hàng trên Amazon.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn được chuyển đến đúng địa chỉ.
*** Cập nhật thông tin tài khoản Amazon của bạn: ** Nếu gần đây bạn đã thay đổi thông tin thanh toán hoặc địa chỉ vận chuyển, hãy đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản Amazon của bạn.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các đơn đặt hàng của bạn được xử lý trơn tru.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp tránh vòng lặp thanh toán và đảm bảo rằng các giao dịch mua Amazon của bạn được xử lý trơn tru.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục vòng lặp thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909110)
* [Làm thế nào để tránh vòng kiểm tra Amazon] (Are Dried Fruits Higher in Sugar Than Fresh?)
* [Cách khắc phục sự cố Vòng lặp thanh toán Amazon] (https://www.techjunkie.com/amazon-checkout-loop/)

[ENGLISH]:
**Avoiding Amazon Checkout Loop Caused by Errors**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, even Amazon is not immune to errors. One common problem that Amazon shoppers encounter is the checkout loop.

The checkout loop occurs when a shopper is unable to complete their purchase. This can happen for a variety of reasons, such as:

* **Invalid payment information:** If you enter incorrect payment information, Amazon will not be able to process your order.
* **Missing or incorrect shipping address:** Amazon needs to have a valid shipping address in order to ship your order.
* **Fraudulent activity:** Amazon may flag your order as fraudulent if they suspect that you are trying to steal someone's credit card information.

If you encounter the checkout loop, there are a few things you can do to try to resolve the issue.

**1. Check your payment information**

The first thing you should do is check your payment information to make sure that it is correct. This includes your credit card number, expiration date, and billing address. If you have recently changed your payment information, you may need to update it on your Amazon account.

**2. Check your shipping address**

Amazon also needs to have a valid shipping address in order to process your order. Make sure that you have entered your shipping address correctly, and that it is up-to-date. If you have recently moved, you may need to update your shipping address on your Amazon account.

**3. Contact Amazon customer service**

If you have checked your payment information and shipping address and you are still unable to complete your purchase, you can contact Amazon customer service for help. Amazon customer service can help you troubleshoot the issue and resolve the checkout loop.

**Preventing the checkout loop**

In addition to the steps above, there are a few things you can do to prevent the checkout loop from happening in the first place.

* **Use a valid credit card:** When making a purchase on Amazon, make sure to use a valid credit card. This will help to prevent Amazon from flagging your order as fraudulent.
* **Enter your shipping address correctly:** Make sure to enter your shipping address correctly when making a purchase on Amazon. This will help to ensure that your order is shipped to the correct address.
* **Update your Amazon account information:** If you have recently changed your payment information or shipping address, make sure to update your Amazon account information. This will help to ensure that your orders are processed smoothly.

By following these tips, you can help to avoid the checkout loop and ensure that your Amazon purchases are processed smoothly.

**Reference articles:**

* [How to Fix the Amazon Checkout Loop](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909110)
* [How to Avoid the Amazon Checkout Loop](https://www.thebalancesmb.com/how-to-avoid-the-amazon-checkout-loop-5193579)
* [How to Troubleshoot the Amazon Checkout Loop](https://www.techjunkie.com/amazon-checkout-loop/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top