Tips Avoiding Amazon Account Suspension Due to Failed Checkout Reviews

duongkhanh.minh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tránh đình chỉ tài khoản Amazon do đánh giá thanh toán không thành công **

Amazon là một thị trường toàn cầu cho phép người bán tiếp cận đối tượng của khách hàng tiềm năng.Tuy nhiên, để duy trì mức độ dịch vụ khách hàng cao, Amazon có các chính sách nghiêm ngặt liên quan đến các đánh giá thanh toán thất bại.Nếu bạn có số lượng đánh giá thanh toán không thành công cao, tài khoản Amazon của bạn có thể bị đình chỉ.

** Đánh giá kiểm tra không thành công là gì? **

Đánh giá kiểm tra thất bại là một đánh giá được để lại bởi một khách hàng đã cố gắng mua một mặt hàng từ cửa hàng Amazon của bạn nhưng không thể hoàn thành quy trình thanh toán.Có một số lý do tại sao khách hàng có thể không thể hoàn thành quy trình thanh toán, chẳng hạn như:

*** Khách hàng không có thẻ tín dụng hợp lệ. **
*** Khách hàng đã nhập thông tin vận chuyển không chính xác. **
*** Lệnh của khách hàng đã bị từ chối bởi công ty thẻ tín dụng của họ. **
*** Khách hàng đã thay đổi suy nghĩ về việc mua hàng. **

** Điều gì xảy ra nếu bạn có số lượng đánh giá thanh toán không thành công cao? **

Nếu bạn có số lượng cao các đánh giá thanh toán thất bại, Amazon có thể tạm dừng tài khoản của bạn.Điều này có nghĩa là bạn sẽ không còn có thể bán sản phẩm trên Amazon.Để tránh đình chỉ tài khoản, điều quan trọng là phải thực hiện các bước để giảm số lượng đánh giá thanh toán thất bại mà bạn nhận được.

** Cách giảm số lượng đánh giá thanh toán thất bại **

Có một số điều bạn có thể làm để giảm số lượng đánh giá thanh toán thất bại mà bạn nhận được.Bao gồm các:

*** Đảm bảo rằng các sản phẩm của bạn được liệt kê chính xác. ** Điều này bao gồm cung cấp các mô tả chính xác, hình ảnh chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
*** Cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán. ** Điều này sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn để hoàn thành quy trình thanh toán.
*** Cung cấp thông tin vận chuyển rõ ràng và súc tích. ** Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các đơn đặt hàng của khách hàng được vận chuyển chính xác và đúng hạn.
*** Có một nhóm dịch vụ khách hàng đáp ứng. ** Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về đơn đặt hàng của họ, họ sẽ có thể liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

** Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp giảm số lượng đánh giá thanh toán không thành công mà bạn nhận được và tránh đình chỉ tài khoản Amazon. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Seller Central Trợ giúp: Đánh giá kiểm tra thất bại] (Amazon)
* [Làm thế nào để giảm các đánh giá kiểm tra không thành công trên Amazon] (https://www.sellercircles.com/blog/how-to-reduce-failed-checkout-reviews-on-amazon/)
* [Đình chỉ tài khoản Amazon: Cách tránh] (https://www.sellerapp.com/blog/amazon-account-suspension/)

[ENGLISH]:
**Avoiding Amazon Account Suspension Due to Failed Checkout Reviews**

Amazon is a global marketplace that allows sellers to reach a vast audience of potential customers. However, in order to maintain a high level of customer service, Amazon has strict policies in place regarding failed checkout reviews. If you have a high number of failed checkout reviews, your Amazon account could be suspended.

**What is a failed checkout review?**

A failed checkout review is a review that is left by a customer who attempted to purchase an item from your Amazon store but was unable to complete the checkout process. There are a number of reasons why a customer might be unable to complete the checkout process, such as:

* **The customer did not have a valid credit card.**
* **The customer entered incorrect shipping information.**
* **The customer's order was declined by their credit card company.**
* **The customer changed their mind about the purchase.**

**What happens if you have a high number of failed checkout reviews?**

If you have a high number of failed checkout reviews, Amazon may suspend your account. This means that you will no longer be able to sell products on Amazon. In order to avoid account suspension, it is important to take steps to reduce the number of failed checkout reviews that you receive.

**How to reduce the number of failed checkout reviews**

There are a number of things that you can do to reduce the number of failed checkout reviews that you receive. These include:

* **Make sure that your products are listed correctly.** This includes providing accurate descriptions, high-quality images, and competitive prices.
* **Offer a variety of payment options.** This will make it more convenient for customers to complete the checkout process.
* **Provide clear and concise shipping information.** This will help to ensure that customers' orders are shipped correctly and on time.
* **Have a responsive customer service team.** If customers have any questions or concerns about their orders, they should be able to contact your customer service team quickly and easily.

**By following these tips, you can help to reduce the number of failed checkout reviews that you receive and avoid Amazon account suspension.**

**Reference articles:**

* [Amazon Seller Central Help: Failed Checkout Reviews](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G201206420)
* [How to Reduce Failed Checkout Reviews on Amazon](https://www.sellercircles.com/blog/how-to-reduce-failed-checkout-reviews-on-amazon/)
* [Amazon Account Suspension: How to Avoid It](https://www.sellerapp.com/blog/amazon-account-suspension/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top