Tips Aviation Insights from Amazon's Part 120

[TIẾNG VIỆT]:
Chứng chỉ Amazon là một nhà lãnh đạo toàn cầu về thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.Trong những năm gần đây, công ty cũng đã đầu tư đáng kể vào hàng không.Vào năm 2020, Amazon đã nhận được chứng chỉ Phần 120, cho phép nó vận hành đội tàu hàng không của riêng mình.Động thái này đã mang lại cho Amazon một số lợi thế, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Amazon hiện có thể vận chuyển hàng hóa của riêng mình, điều này giúp nó kiểm soát nhiều hơn về tốc độ và hiệu quả của việc giao hàng.
*** Tính linh hoạt: ** Amazon có thể lái máy bay của riêng mình đến bất kỳ điểm đến nào, điều này giúp nó linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
*** Hiệu quả chi phí: ** Amazon có thể vận hành đội tàu hàng không của riêng mình hiệu quả hơn so với việc họ có thể ký hợp đồng với các hãng hàng không khác.

Giấy chứng nhận phần 120 của Amazon là một sự phát triển đáng kể trong ngành hàng không.Đó là một dấu hiệu cho thấy Amazon nghiêm túc về việc trở thành một người chơi chính trong thị trường hàng không.Các khoản đầu tư của công ty vào hàng không có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới và sẽ rất thú vị khi xem các hoạt động hàng không của Amazon phát triển như thế nào.

Dưới đây là một số hiểu biết bổ sung từ chứng chỉ phần 120 của Amazon:

*** Amazon không phải là công ty đầu tiên vận hành đội tàu hàng không của riêng mình. ** FedEx và UPS là hai trong số các công ty hàng không lớn nhất thế giới và cả hai công ty đều vận hành đội máy máy bay của riêng họ.
*** Hạm đội hàng không của Amazon tương đối nhỏ so với FedEx và UPS. ** Amazon hiện có một đội gồm 76 máy bay, trong khi FedEx có một đội gồm hơn 650 máy bay và UPS có một đội gồm hơn 550 máy bay.
*** Hạm đội hàng không của Amazon tập trung vào các hoạt động trong nước. ** Phần lớn các chuyến bay chở hàng của Air Air của Amazon đang ở Hoa Kỳ.Tuy nhiên, công ty cũng đang bắt đầu vận hành các chuyến bay đến các điểm đến quốc tế.

Giấy chứng nhận phần 120 của Amazon là một sự phát triển đáng kể trong ngành hàng không.Đó là một dấu hiệu cho thấy Amazon nghiêm túc về việc trở thành một người chơi chính trong thị trường hàng không.Các khoản đầu tư của công ty vào hàng không có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới và sẽ rất thú vị khi xem các hoạt động hàng không của Amazon phát triển như thế nào.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Air] (https://www.amazon.com/amazonair)
* [FedEx] (https://www.fedex.com/)
* [UPS] (https://www.ups.com/)

[ENGLISH]:
Certificate Amazon is a global leader in e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. In recent years, the company has also made significant investments in aviation. In 2020, Amazon obtained its Part 120 certificate, which allows it to operate its own air cargo fleet. This move has given Amazon a number of advantages, including:

* **Speed:** Amazon can now transport its own goods, which gives it more control over the speed and efficiency of its deliveries.
* **Flexibility:** Amazon can fly its own planes to any destination, which gives it more flexibility in meeting the needs of its customers.
* **Cost-effectiveness:** Amazon can operate its own air cargo fleet more cost-effectively than it can contract with other airlines.

Amazon's Part 120 certificate is a significant development in the aviation industry. It is a sign that Amazon is serious about becoming a major player in the air cargo market. The company's investments in aviation are likely to continue in the years to come, and it will be interesting to see how Amazon's air cargo operations evolve.

Here are some additional insights from Amazon's Part 120 certificate:

* **Amazon is not the first company to operate its own air cargo fleet.** FedEx and UPS are two of the largest air cargo companies in the world, and both companies operate their own fleets of planes.
* **Amazon's air cargo fleet is relatively small compared to those of FedEx and UPS.** Amazon currently has a fleet of 76 planes, while FedEx has a fleet of over 650 planes and UPS has a fleet of over 550 planes.
* **Amazon's air cargo fleet is focused on domestic operations.** The vast majority of Amazon's air cargo flights are within the United States. However, the company is also starting to operate flights to international destinations.

Amazon's Part 120 certificate is a significant development in the aviation industry. It is a sign that Amazon is serious about becoming a major player in the air cargo market. The company's investments in aviation are likely to continue in the years to come, and it will be interesting to see how Amazon's air cargo operations evolve.

**References**

* [Amazon Air](https://www.amazon.com/AmazonAir)
* [FedEx](https://www.fedex.com/)
* [UPS](https://www.ups.com/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top