Tips Analyze Data with Amazon Athena

dankhanh1943

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn tương tác cho phép bạn phân tích dữ liệu trong Amazon S3 bằng SQL tiêu chuẩn.Athena không có máy chủ, vì vậy bạn không phải cung cấp hoặc quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.Bạn chỉ có thể bắt đầu truy vấn dữ liệu của bạn ngay lập tức.

Athena là một lựa chọn tuyệt vời để phân tích các bộ dữ liệu lớn vì nó nhanh, có thể mở rộng và hiệu quả về chi phí.Bạn có thể truy vấn petabyte dữ liệu mà không phải lo lắng về hiệu suất hoặc chi phí.

Để bắt đầu với Athena, bạn sẽ cần tạo một bảng trong Amazon S3.Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Athena hoặc API Athena để truy vấn dữ liệu của bạn.

Bảng điều khiển Athena là giao diện dựa trên web mà bạn có thể sử dụng để tạo bảng, chạy truy vấn và xem kết quả.API ATHENA là giao diện lập trình mà bạn có thể sử dụng để tích hợp Athena với các ứng dụng khác.

Dưới đây là một ví dụ về một truy vấn Athena đơn giản mà bạn có thể sử dụng để đếm số lượng hàng trong bảng:

`` `
Chọn Đếm (*) từ my_table;
`` `

Athena sẽ trả về một bộ kết quả bao gồm số lượng hàng trong bảng.

Bạn cũng có thể sử dụng Athena để thực hiện các truy vấn phức tạp hơn.Ví dụ: bạn có thể sử dụng Athena để tham gia dữ liệu từ nhiều bảng, tổng hợp dữ liệu và tính toán số liệu thống kê.

Athena là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu trong Amazon S3.Đó là nhanh chóng, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để phân tích các bộ dữ liệu lớn, Athena là một lựa chọn tuyệt vời.

**Người giới thiệu**

* [Tài liệu Amazon Athena] (Amazon Athena)
* [Giá Amazon Athena] (Amazon Athena Pricing – Serverless Interactive Query Service – Amazon Web Services)

[ENGLISH]:
Amazon Athena is an interactive query service that lets you analyze data in Amazon S3 using standard SQL. Athena is serverless, so you don't have to provision or manage any infrastructure. You can simply start querying your data immediately.

Athena is a great option for analyzing large datasets because it's fast, scalable, and cost-effective. You can query petabytes of data without having to worry about performance or cost.

To get started with Athena, you'll need to create a table in Amazon S3. You can then use the Athena console or the Athena API to query your data.

The Athena console is a web-based interface that you can use to create tables, run queries, and view results. The Athena API is a programmatic interface that you can use to integrate Athena with other applications.

Here's an example of a simple Athena query that you can use to count the number of rows in a table:

```
SELECT count(*) FROM my_table;
```

Athena will return a result set that includes the number of rows in the table.

You can also use Athena to perform more complex queries. For example, you can use Athena to join data from multiple tables, aggregate data, and calculate statistics.

Athena is a powerful tool for analyzing data in Amazon S3. It's fast, scalable, and cost-effective. If you're looking for a way to analyze large datasets, Athena is a great option.

**References**

* [Amazon Athena documentation](https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/)
* [Amazon Athena pricing](https://aws.amazon.com/athena/pricing/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top