Tips Analyze Data in Dashboards with Amazon QuickSight

vuhuu.thang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Quicksight là một dịch vụ Business Intelligence (BI) dựa trên đám mây (BI) được quản lý đầy đủ, giúp dễ dàng tạo và xuất bản các bảng điều khiển tương tác.Với Quicksight, bạn có thể dễ dàng kết nối với các nguồn dữ liệu của mình, trực quan hóa dữ liệu của bạn và chia sẻ thông tin chi tiết với nhóm của bạn.

Một trong những cách tốt nhất để phân tích dữ liệu của bạn là sử dụng bảng điều khiển.Bảng điều khiển là biểu diễn trực quan dữ liệu của bạn giúp bạn xác định xu hướng, mẫu và ngoại lệ.Quicksight giúp bạn dễ dàng tạo bảng điều khiển bằng cách cung cấp nhiều mẫu được xây dựng trước.Bạn cũng có thể tạo bảng điều khiển của riêng mình từ đầu bằng giao diện kéo và thả QuickSight.

Khi bạn đã tạo một bảng điều khiển, bạn có thể chia sẻ nó với các thành viên trong nhóm của mình để họ có thể xem những hiểu biết tương tự.Bạn cũng có thể nhúng bảng điều khiển của mình vào các ứng dụng khác, chẳng hạn như Microsoft PowerPoint hoặc Salesforce.

Để tìm hiểu thêm về cách phân tích dữ liệu trong bảng điều khiển với Amazon Quicksight, vui lòng xem các tài nguyên sau:

* [Tài liệu Quicksight] (https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/userguide/)
* [Hướng dẫn Quicksight] (https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/userguide/quicksight-tutorials.html)
* [Blog Quicksight] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-quicksight-blog/)

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để phân tích dữ liệu trong bảng điều khiển với Quicksight:

*Sử dụng khung ** bộ lọc ** để lọc dữ liệu của bạn theo các kích thước khác nhau.Điều này có thể giúp bạn tập trung vào các xu hướng hoặc mẫu cụ thể.
*Sử dụng ngăn ** Sắp xếp ** để sắp xếp dữ liệu của bạn theo các giá trị khác nhau.Điều này có thể giúp bạn xác định các ngoại lệ.
*Sử dụng khung ** Điểm nổi bật ** để làm nổi bật các điểm dữ liệu cụ thể.Điều này có thể giúp bạn thu hút sự chú ý đến những hiểu biết quan trọng.
*Sử dụng khung ** chú thích ** để thêm ghi chú và nhận xét vào bảng điều khiển của bạn.Điều này có thể giúp bạn cung cấp bối cảnh cho những hiểu biết của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể sử dụng Amazon Quicksight để tạo bảng điều khiển tương tác giúp bạn phân tích dữ liệu của mình và đưa ra quyết định sáng suốt.

[ENGLISH]:
Amazon QuickSight is a fully managed, cloud-based business intelligence (BI) service that makes it easy to create and publish interactive dashboards. With QuickSight, you can easily connect to your data sources, visualize your data, and share insights with your team.

One of the best ways to analyze your data is to use dashboards. Dashboards are visual representations of your data that help you identify trends, patterns, and outliers. QuickSight makes it easy to create dashboards by providing a variety of pre-built templates. You can also create your own dashboards from scratch using the QuickSight drag-and-drop interface.

Once you've created a dashboard, you can share it with your team members so that they can view the same insights. You can also embed your dashboards in other applications, such as Microsoft PowerPoint or Salesforce.

To learn more about how to analyze data in dashboards with Amazon QuickSight, please see the following resources:

* [QuickSight documentation](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/userguide/)
* [QuickSight tutorials](https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/userguide/quicksight-tutorials.html)
* [QuickSight blog](https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-quicksight-blog/)

Here are some additional tips for analyzing data in dashboards with QuickSight:

* Use the **Filters** pane to filter your data by different dimensions. This can help you to focus on specific trends or patterns.
* Use the **Sort** pane to sort your data by different values. This can help you to identify outliers.
* Use the **Highlight** pane to highlight specific data points. This can help you to draw attention to important insights.
* Use the **Annotations** pane to add notes and comments to your dashboards. This can help you to provide context for your insights.

By following these tips, you can use Amazon QuickSight to create interactive dashboards that help you to analyze your data and make informed decisions.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top