Tips An Amazon Account Isn't Needed - Check Out As a Guest

phuonglong138

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không cần tài khoản Amazon - Kiểm tra với tư cách là khách **

Bạn có muốn mua một cái gì đó từ Amazon nhưng không có tài khoản?Bạn vẫn có thể kiểm tra như một khách!Đây là cách:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Nhập thông tin thanh toán của bạn. **
7. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của bạn.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích khi kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon:

*** Bạn không cần tạo tài khoản. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn chỉ muốn mua hàng một lần.
*** Bạn có thể kiểm tra nhanh hơn. ** Quá trình thanh toán của khách được sắp xếp hợp lý, vì vậy bạn có thể đặt đơn đặt hàng nhanh chóng.
*** Bạn có thể giữ thông tin của mình riêng tư. ** Nếu bạn không muốn tạo tài khoản Amazon, bạn có thể kiểm tra với tư cách là khách và giữ thông tin cá nhân của bạn.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm khi kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon:

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình thông qua trang web của Amazon.
*** Bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình thông qua trang web của Amazon.
*** Bạn sẽ không thể nhận được thông báo email về đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể nhận được thông báo qua email về đơn đặt hàng của mình.

** Nhìn chung, bạn có nên kiểm tra như một vị khách trên Amazon hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn chỉ muốn mua hàng một lần và không ngại giữ thông tin của bạn riêng tư, thì hãy kiểm tra vì khách là một lựa chọn tốt.Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, truy cập lịch sử đơn đặt hàng của bạn hoặc nhận thông báo email, thì bạn sẽ cần tạo tài khoản Amazon. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**An Amazon Account Isn't Needed - Check Out As a Guest**

Do you want to buy something from Amazon but don't have an account? You can still check out as a guest! Here's how:

1. **Add the items you want to your shopping cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Enter your payment information.**
7. **Click the "Place your order" button.**

You'll receive a confirmation email with your order details. Your order will be shipped to the address you provided.

**Benefits of checking out as a guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon:

* **You don't need to create an account.** This can save you time if you only want to make a one-time purchase.
* **You can checkout faster.** The guest checkout process is streamlined, so you can get your order placed quickly.
* **You can keep your information private.** If you don't want to create an Amazon account, you can checkout as a guest and keep your personal information private.

**Drawbacks of checking out as a guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon:

* **You won't be able to track your order.** When you check out as a guest, you won't be able to track your order through the Amazon website.
* **You won't be able to access your order history.** When you check out as a guest, you won't be able to access your order history through the Amazon website.
* **You won't be able to receive email notifications about your order.** When you check out as a guest, you won't be able to receive email notifications about your order.

**Overall, whether or not you should check out as a guest on Amazon depends on your individual needs. If you only want to make a one-time purchase and don't mind keeping your information private, then checking out as a guest is a good option. However, if you want to track your order, access your order history, or receive email notifications, then you'll need to create an Amazon account.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top