Tips Amazon's Strategy to Keep You Consuming More

huynhviet.long

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chiến lược của Amazon để giữ cho bạn tiêu thụ nhiều hơn **

Amazon là một trong những công ty thành công nhất trên thế giới, và một phần lớn thành công của nó là do khả năng giữ cho khách hàng của mình trở lại nhiều hơn.Công ty sử dụng nhiều chiến lược để giữ cho khách hàng tham gia và quan tâm, bao gồm:

*** Cá nhân hóa: ** Amazon sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm của mỗi khách hàng.Công ty theo dõi những gì khách hàng sản phẩm xem, mua và xem xét và sử dụng thông tin này để đưa ra đề xuất cho các sản phẩm khác mà khách hàng có thể quan tâm. Amazon cũng gửi email và ưu đãi cá nhân cho khách hàng, dựa trên hoạt động trước đây của họ.
*** Thuận tiện: ** Amazon giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm và mua nó một cách nhanh chóng và dễ dàng.Công ty cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau, nhiều trong số đó có sẵn để vận chuyển hai ngày miễn phí.Amazon cũng có chính sách hoàn trả thuận tiện, vì vậy khách hàng có thể cảm thấy tự tin về việc mua sản phẩm mà không phải lo lắng về việc bị mắc kẹt với thứ họ không muốn.
*** Bằng chứng xã hội: ** Amazon sử dụng bằng chứng xã hội để khuyến khích khách hàng mua hàng.Công ty hiển thị các đánh giá và xếp hạng của khách hàng trên các trang sản phẩm và nó cũng cho thấy có bao nhiêu người đã xem hoặc mua một sản phẩm cụ thể.Thông tin này có thể giúp trấn an khách hàng rằng họ đang đưa ra quyết định tốt bằng cách mua sản phẩm.
*** Đăng ký: ** Amazon cung cấp nhiều dịch vụ đăng ký, chẳng hạn như Amazon Prime, Amazon Music Unlimited và Amazon Kindle Unlimited.Các đăng ký này cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào nhiều nội dung khác nhau và họ có thể giúp khách hàng tham gia với hệ sinh thái Amazon.

Chiến lược của Amazon để giữ cho khách hàng tiêu thụ nhiều hơn là sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm cá nhân hóa, thuận tiện, bằng chứng xã hội và đăng ký.Công ty liên tục đổi mới và tìm ra những cách mới để giữ cho khách hàng của mình quay trở lại nhiều hơn.

**Người giới thiệu**

* [Chiến lược của Amazon về sự tham gia của khách hàng] (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/03/08/amazons-srategy-for-customer-eng Quản lý
* [Cách Amazon sử dụng cá nhân hóa để giữ cho khách hàng quay trở lại] (https://www.shopify.com/enterprise/amazon-personalization)
* [Tâm lý học về trải nghiệm mua sắm của Amazon] (https://www.nngroup.com/articles/amazon-shopping-experience/)

[ENGLISH]:
**Amazon's Strategy to Keep You Consuming More**

Amazon is one of the most successful companies in the world, and a big part of its success is due to its ability to keep its customers coming back for more. The company uses a variety of strategies to keep customers engaged and interested, including:

* **Personalization:** Amazon uses data to personalize each customer's experience. The company tracks what products customers view, purchase, and review, and uses this information to make recommendations for other products that customers might be interested in. Amazon also sends personalized emails and offers to customers, based on their past activity.
* **Convenience:** Amazon makes it easy for customers to find what they're looking for and purchase it quickly and easily. The company offers a wide variety of products, many of which are available for free two-day shipping. Amazon also has a convenient return policy, so customers can feel confident about buying products without having to worry about being stuck with something they don't want.
* **Social proof:** Amazon uses social proof to encourage customers to make purchases. The company displays customer reviews and ratings on product pages, and it also shows how many people have viewed or purchased a particular product. This information can help to reassure customers that they are making a good decision by purchasing a product.
* **Subscriptions:** Amazon offers a variety of subscription services, such as Amazon Prime, Amazon Music Unlimited, and Amazon Kindle Unlimited. These subscriptions provide customers with access to a variety of content, and they can help to keep customers engaged with the Amazon ecosystem.

Amazon's strategy for keeping customers consuming more is a combination of factors, including personalization, convenience, social proof, and subscriptions. The company is constantly innovating and finding new ways to keep its customers coming back for more.

**References**

* [Amazon's Strategy for Customer Engagement](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/03/08/amazons-strategy-for-customer-engagement/#67079037610e)
* [How Amazon Uses Personalization to Keep Customers Coming Back](https://www.shopify.com/enterprise/amazon-personalization)
* [The Psychology of Amazon's Shopping Experience](https://www.nngroup.com/articles/amazon-shopping-experience/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top