Tips Amazon's Sneaky Tricks to Get You to Join Prime

hoangthanh.danh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật lén lút của Amazon để giúp bạn tham gia Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Đó là một dịch vụ phổ biến, với hơn 100 triệu người đăng ký trên toàn thế giới.

Nhưng làm thế nào để Amazon có được rất nhiều người để đăng ký Prime?Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số thủ thuật lén lút mà Amazon sử dụng để giúp bạn tham gia Prime.

** 1.Thử nghiệm miễn phí **

Một trong những cách hiệu quả nhất mà Amazon khiến mọi người đăng ký Prime là bằng cách cung cấp các bản dùng thử miễn phí.Khi bạn đăng ký dùng thử miễn phí Prime, bạn sẽ có hai tuần để thử dịch vụ miễn phí.Trong thời gian này, bạn có thể thưởng thức vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, nhạc Prime và các lợi ích khác.

Nếu bạn không hủy đăng ký của mình trước khi kết thúc bản dùng thử miễn phí, bạn sẽ tự động bị tính phí cho đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.Tuy nhiên, bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.

** 2.Đề xuất Upselling **

Khi bạn mua sắm trên Amazon, có lẽ bạn đã nhận thấy rằng trang web thường gợi ý rằng bạn thêm Prime vào giỏ hàng của mình.Ví dụ: nếu bạn đang nhìn vào một sản phẩm đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí với Prime, Amazon có thể hiển thị một thông điệp nói rằng: "Thêm Prime và nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên mặt hàng này."

Đây là một hình thức của sự phản đối gợi ý, và đó là một cách rất hiệu quả để khiến mọi người đăng ký Prime.Khi bạn đã cân nhắc mua một sản phẩm, thật dễ dàng để được thuyết phục thêm Prime vào giỏ hàng của bạn để có được vận chuyển miễn phí.

** 3.Bằng chứng xã hội**

Amazon cũng sử dụng bằng chứng xã hội để khiến mọi người đăng ký Prime.Khi bạn ở trên trang đăng ký chính, bạn sẽ thấy những lời chứng thực từ các khách hàng hài lòng.Những lời chứng thực này có thể giúp thuyết phục bạn rằng Prime là một khoản đầu tư đáng giá.

Amazon cũng hiển thị số lượng thành viên chính trong khu vực của bạn.Điều này có thể tạo ra cảm giác về FOMO (sợ bỏ lỡ) và khuyến khích bạn đăng ký Prime để bạn có thể là một phần của đám đông "trong".

**4.Ưu đãi thời gian giới hạn **

Amazon thường cung cấp giảm giá thời gian giới hạn cho đăng ký chính.Ví dụ, Amazon có thể cung cấp một tháng miễn phí chính hoặc giảm giá cho đăng ký hàng năm.Những ưu đãi thời gian giới hạn này có thể rất thuyết phục, đặc biệt nếu bạn đang ở trên hàng rào về việc có nên đăng ký Prime hay không.

** 5.Sự tiện lợi**

Cuối cùng, Amazon Prime chỉ đơn giản là một dịch vụ thuận tiện.Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.Với vận chuyển hai ngày miễn phí, bạn không phải chờ ngày để đơn đặt hàng của mình đến.Và với Video Prime, nhạc Prime và các lợi ích khác, bạn có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ đăng ký của mình.

**Phần kết luận**

Amazon sử dụng nhiều thủ thuật lén lút để khiến mọi người đăng ký Prime.Những mánh khóe này bao gồm các thử nghiệm miễn phí, đưa ra gợi ý, bằng chứng xã hội, ưu đãi thời gian giới hạn và sự thuận tiện.Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng thấy mình đã đăng ký Prime mà không cần nhận ra điều đó.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Cách nhận Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Tâm lý học của Amazon Prime] (https://www.forbes.com/sites/forbes...can-help-you-Grow-your-business/#7E4456933354)

[ENGLISH]:
**Amazon's Sneaky Tricks to Get You to Join Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. It's a popular service, with over 100 million subscribers worldwide.

But how does Amazon get so many people to sign up for Prime? In this article, we'll take a look at some of the sneaky tricks that Amazon uses to get you to join Prime.

**1. Free trials**

One of the most effective ways that Amazon gets people to sign up for Prime is by offering free trials. When you sign up for a free trial of Prime, you get two weeks to try out the service for free. During this time, you can enjoy free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits.

If you don't cancel your subscription before the end of the free trial, you'll be automatically charged for a monthly or annual subscription. However, you can cancel your subscription at any time.

**2. Suggestive upselling**

When you're shopping on Amazon, you've probably noticed that the site often suggests that you add Prime to your cart. For example, if you're looking at a product that's eligible for free two-day shipping with Prime, Amazon might display a message that says something like, "Add Prime and get free two-day shipping on this item."

This is a form of suggestive upselling, and it's a very effective way to get people to sign up for Prime. When you're already considering buying a product, it's easy to be persuaded to add Prime to your cart in order to get free shipping.

**3. Social proof**

Amazon also uses social proof to get people to sign up for Prime. When you're on the Prime sign-up page, you'll see testimonials from satisfied customers. These testimonials can help to convince you that Prime is a worthwhile investment.

Amazon also displays the number of Prime members in your area. This can create a sense of FOMO (fear of missing out) and encourage you to sign up for Prime so that you can be part of the "in" crowd.

**4. Limited-time offers**

Amazon often offers limited-time discounts on Prime subscriptions. For example, Amazon might offer a free month of Prime or a discount on an annual subscription. These limited-time offers can be very persuasive, especially if you're on the fence about whether or not to sign up for Prime.

**5. Convenience**

Finally, Amazon Prime is simply a convenient service. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of time and money. With free two-day shipping, you don't have to wait days for your orders to arrive. And with Prime Video, Prime Music, and other benefits, you can get even more value out of your subscription.

**Conclusion**

Amazon uses a variety of sneaky tricks to get people to sign up for Prime. These tricks include free trials, suggestive upselling, social proof, limited-time offers, and convenience. If you're not careful, you could easily find yourself signed up for Prime without even realizing it.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [How to Get Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [The Psychology of Amazon Prime](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/21/the-psychology-of-amazon-prime-and-how-it-can-help-you-grow-your-business/#7e4456933354)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top