Tips Amazon's Futuristic Cashier-Less Stores

viencanhloser1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Các cửa hàng không thu ngân của Amazon là một cái nhìn thoáng qua về tương lai của bán lẻ.Các cửa hàng này sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để theo dõi những gì khách hàng đặt vào xe của họ và tự động tính phí khi họ rời đi.

Amazon Go là cửa hàng không thu ngân đầu tiên từ Amazon và nó đã mở tại Seattle vào năm 2018. Kể từ đó, Amazon đã mở thêm các cửa hàng GO ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.Công ty cũng đã công bố kế hoạch mở các cửa hàng GO ở Canada và Nhật Bản.

Các cửa hàng Amazon Go sử dụng kết hợp các cảm biến, máy ảnh và trí tuệ nhân tạo để theo dõi những gì khách hàng đặt trong xe của họ.Khi khách hàng nhập cửa hàng GO, họ sẽ quét tài khoản Amazon hoặc mã QR trên điện thoại của họ.Cửa hàng sau đó theo dõi các mặt hàng mà khách hàng nhận và đặt lại.Khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, tài khoản Amazon của họ sẽ tự động tính phí cho các mặt hàng họ đã mua.

Quá trình thanh toán tại các cửa hàng Amazon Go hoàn toàn liền mạch.Khách hàng không phải chờ xếp hàng hoặc tương tác với nhân viên thu ngân.Điều này làm cho việc mua sắm tại Amazon Go Stores trở thành một trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện.

Các cửa hàng không thu ngân của Amazon đã thành công.Khách hàng đã ca ngợi các cửa hàng vì sự thuận tiện và tốc độ của họ.Các cửa hàng cũng đã có lợi nhuận cho Amazon.

Các nhà bán lẻ khác đang lưu ý đến thành công của Amazon với các cửa hàng không có thu ngân.Walmart, Kroger và Target đều đang thử nghiệm các khái niệm cửa hàng không thu ngân của riêng họ.Các cửa hàng này có khả năng trở nên phổ biến hơn trong tương lai khi các nhà bán lẻ tìm cách cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng của họ.

Dưới đây là một số lợi ích của các cửa hàng không thu ngân của Amazon:

*** Thuận tiện: ** Khách hàng có thể mua sắm tại các cửa hàng Amazon Go mà không cần phải chờ xếp hàng hoặc tương tác với nhân viên thu ngân.Điều này làm cho việc mua sắm tại các cửa hàng này một trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện.
*** Tốc độ: ** Quá trình thanh toán tại các cửa hàng Amazon Go hoàn toàn liền mạch.Khách hàng không phải chờ xếp hàng hoặc quét các mặt hàng của họ.Điều này làm cho mua sắm tại các cửa hàng này một trải nghiệm nhanh chóng và hiệu quả.
*** Độ chính xác: ** Các cửa hàng Amazon GO rất chính xác trong việc theo dõi những gì khách hàng đặt trong xe của họ.Điều này có nghĩa là khách hàng chỉ được tính phí cho các mặt hàng họ thực sự mua.
*** Bảo mật: ** Cửa hàng Amazon GO sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và ngăn chặn hành vi trộm cắp.Những biện pháp này bao gồm công nghệ nhận dạng khuôn mặt, máy ảnh và cảm biến.

Các cửa hàng không thu ngân của Amazon là một cái nhìn thoáng qua về tương lai của bán lẻ.Các cửa hàng này cung cấp trải nghiệm mua sắm thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.Khi nhiều nhà bán lẻ áp dụng công nghệ này, có khả năng các cửa hàng không thu ngân sẽ trở thành chuẩn mực.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Go] (https://www.amazon.com/go/)
* [Tháp bán tải của Walmart] (Robot or human?)
* [Quét, túi, đi] (https://www.kroger.com/scanbaggo)
* [Target's Drive Up] (https://www.target.com/c/drive-up-order-pickup/-/n-5xs8z)

[ENGLISH]:
Amazon's cashier-less stores are a glimpse into the future of retail. These stores use a variety of technologies to track what customers put in their carts and charge them automatically when they leave.

Amazon Go was the first cashier-less store from Amazon, and it opened in Seattle in 2018. Since then, Amazon has opened more Go stores in the United States and the United Kingdom. The company has also announced plans to open Go stores in Canada and Japan.

Amazon Go stores use a combination of sensors, cameras, and artificial intelligence to track what customers put in their carts. When a customer enters a Go store, they scan their Amazon account or a QR code on their phone. The store then tracks the items that the customer picks up and puts back. When the customer leaves the store, their Amazon account is automatically charged for the items they purchased.

The checkout process at Amazon Go stores is completely seamless. Customers don't have to wait in line or interact with a cashier. This makes shopping at Amazon Go stores a fast and convenient experience.

Amazon's cashier-less stores have been a success. Customers have praised the stores for their convenience and speed. The stores have also been profitable for Amazon.

Other retailers are taking note of Amazon's success with cashier-less stores. Walmart, Kroger, and Target are all testing their own cashier-less store concepts. These stores are likely to become more common in the future as retailers look for ways to improve the shopping experience for their customers.

Here are some of the benefits of Amazon's cashier-less stores:

* **Convenience:** Customers can shop at Amazon Go stores without having to wait in line or interact with a cashier. This makes shopping at these stores a fast and convenient experience.
* **Speed:** The checkout process at Amazon Go stores is completely seamless. Customers don't have to wait in line or scan their items. This makes shopping at these stores a fast and efficient experience.
* **Accuracy:** Amazon Go stores are very accurate at tracking what customers put in their carts. This means that customers are only charged for the items they actually purchase.
* **Security:** Amazon Go stores use a variety of security measures to protect customers' privacy and prevent theft. These measures include facial recognition technology, cameras, and sensors.

Amazon's cashier-less stores are a glimpse into the future of retail. These stores offer a convenient, fast, and accurate shopping experience. As more retailers adopt this technology, it is likely that cashier-less stores will become the norm.

**References:**

* [Amazon Go](https://www.amazon.com/go/)
* [Walmart's Pickup Towers](https://www.walmart.com/cp/pickup-towers/3507986)
* [Kroger's Scan, Bag, Go](https://www.kroger.com/scanbaggo)
* [Target's Drive Up](https://www.target.com/c/drive-up-order-pickup/-/N-5xs8z)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top