Tips Amazon's Clever Ways to Hook Customers

biggoose274

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Những cách thông minh của Amazon để kết nối khách hàng **

Amazon là một trong những công ty thành công nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều sản phẩm, giá cạnh tranh và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là Amazon cũng rất thông minh về cách họ kết nối khách hàng.Dưới đây là một vài chiến lược hiệu quả nhất của họ:

*** Cá nhân hóa: ** Amazon sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của bạn.Họ theo dõi lịch sử duyệt web của bạn, lịch sử mua hàng và thậm chí lịch sử tìm kiếm của bạn để đưa ra các đề xuất phù hợp với sở thích của bạn.Điều này làm cho nhiều khả năng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn muốn mua, và nó cũng giúp giữ cho bạn quay lại nhiều hơn.
*** Thuận tiện: ** Amazon giúp khách hàng dễ dàng mua sắm.Họ cung cấp vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng trên 25 đô la và họ có nhiều tùy chọn giao hàng.Họ cũng có một trang web và ứng dụng rất thân thiện với người dùng, giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
*** Bằng chứng xã hội: ** Amazon sử dụng bằng chứng xã hội để khuyến khích khách hàng mua.Họ hiển thị các đánh giá và xếp hạng của khách hàng nổi bật trên các trang sản phẩm và họ cũng có tính năng "thường xuyên được mua cùng nhau" cho thấy khách hàng những gì người khác đã mua sau khi xem một sản phẩm cụ thể.Điều này giúp tạo ra cảm giác cấp bách và làm cho nhiều khả năng khách hàng sẽ thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của họ.
*** Thử nghiệm miễn phí: ** Amazon cung cấp các bản dùng thử miễn phí trên nhiều sản phẩm của mình, bao gồm Amazon Prime, Kindle Unlimited và Amazon Music Unlimited.Điều này cung cấp cho khách hàng cơ hội để thử dịch vụ trước khi họ cam kết trả tiền cho nó và nó có thể giúp tăng lòng trung thành của khách hàng.

Các chiến lược thông minh của Amazon đã giúp họ trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới.Bằng cách hiểu cách họ kết nối khách hàng, bạn có thể học hỏi từ ví dụ của họ và áp dụng các chiến lược của họ vào doanh nghiệp của riêng bạn.

**Người giới thiệu**

* [Chiến lược cá nhân hóa của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Chiến lược tiện lợi của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Chiến lược chứng minh xã hội của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Chiến lược dùng thử miễn phí của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2019040)

[ENGLISH]:
**Amazon's Clever Ways to Hook Customers**

Amazon is one of the most successful companies in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and excellent customer service. But what many people don't realize is that Amazon is also very clever about how they hook customers. Here are a few of their most effective strategies:

* **Personalization:** Amazon uses a variety of data to personalize your shopping experience. They track your browsing history, purchase history, and even your search history to make recommendations that are tailored to your interests. This makes it more likely that you'll find something you want to buy, and it also helps to keep you coming back for more.
* **Convenience:** Amazon makes it easy for customers to shop. They offer free shipping on orders over $25, and they have a wide range of delivery options. They also have a very user-friendly website and app, making it easy to find what you're looking for.
* **Social proof:** Amazon uses social proof to encourage customers to buy. They display customer reviews and ratings prominently on product pages, and they also have a "Frequently Bought Together" feature that shows customers what other people have bought after viewing a particular product. This helps to create a sense of urgency and makes it more likely that customers will add items to their cart.
* **Free trials:** Amazon offers free trials on a variety of its products, including Amazon Prime, Kindle Unlimited, and Amazon Music Unlimited. This gives customers a chance to try out the service before they commit to paying for it, and it can help to increase customer loyalty.

Amazon's clever strategies have helped them to become one of the most successful companies in the world. By understanding how they hook customers, you can learn from their example and apply their strategies to your own business.

**References**

* [Amazon's Personalization Strategy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon's Convenience Strategy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [Amazon's Social Proof Strategy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [Amazon's Free Trial Strategy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top