Tips Amazon Tricks for Students

khaituanle

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật Amazon cho sinh viên **

Là một sinh viên, bạn biết rằng tiền là chặt chẽ.Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải bỏ lỡ những cuốn sách, tiện ích và quần áo mới nhất.Với một vài thủ thuật đơn giản, bạn có thể tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của mình và nhận được các giao dịch tốt nhất.

** 1.Đăng ký cho Amazon Prime Student **

Amazon Prime Student là một chương trình thành viên cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Prime Video, Prime Music và Prime Reading.Chi phí là \ $ 6,49 mỗi tháng, hoặc \ $ 59,99 mỗi năm.Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí trong sáu tháng của Prime Student.

** 2.Sử dụng giảm giá sinh viên của Amazon **

Amazon cung cấp giảm giá 20% cho sách giáo khoa đủ điều kiện và các đồ dùng học tập khác.Để được giảm giá, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và xác minh trạng thái sinh viên của bạn.

** 3.Mua phần giao dịch Amazon Warehouse **

Phần giao dịch của Amazon Warehouse bán các mặt hàng được trả lại hoặc bị hỏng.Những mặt hàng này thường được bán với giá giảm lên tới 50%.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá và mã khuyến mãi của Amazon **

Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá và mã khuyến mãi có thể giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng.Bạn có thể tìm thấy các phiếu giảm giá và mã khuyến mãi này trên trang web Amazon hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội.

** 5.Đăng ký chương trình đăng ký & lưu của Amazon **

Chương trình Amazon đăng ký & lưu cho phép bạn tiết kiệm tiền cho các mặt hàng mà bạn mua thường xuyên.Khi bạn đăng ký chương trình, bạn chọn các mục bạn muốn đăng ký và tần suất giao hàng của bạn.Sau đó, bạn sẽ nhận được giảm giá cho mỗi mục.

** 6.Sử dụng danh sách mong muốn của Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua.Bạn có thể chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình, và họ có thể mua các mặt hàng cho bạn làm quà tặng.

** 7.Sử dụng chính sách phù hợp với giá của Amazon **

Amazon sẽ phù hợp với giá của một mặt hàng nếu bạn tìm thấy nó với giá thấp hơn tại một nhà bán lẻ khác.Để định giá một mặt hàng, bạn cần liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon và cung cấp thông tin về mặt hàng và giá thấp hơn.

**số 8.Mua sắm các giao dịch sét của Amazon **

Các giao dịch sét của Amazon là các ưu đãi thời gian giới hạn trên các mục được chọn.Những giao dịch này thường có sẵn trong một vài giờ, vì vậy bạn cần hành động nhanh chóng nếu bạn muốn có được một thỏa thuận tốt.

** 9.Sử dụng ứng dụng di động của Amazon **

Ứng dụng Amazon Mobile cung cấp một số tính năng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để quét mã vạch của các mặt hàng trong các cửa hàng để xem chúng có rẻ hơn trên Amazon không và bạn cũng có thể nhận được thông báo về các giao dịch sét sắp tới.

** 10.Kiên nhẫn**

Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền trên Amazon là kiên nhẫn.Nếu bạn không vội vàng để có được một mặt hàng, bạn thường có thể tìm thấy nó với giá thấp hơn nếu bạn chờ bán.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của mình và nhận được những ưu đãi tốt nhất cho các cuốn sách, tiện ích và quần áo mới nhất.

** Bài viết tham khảo **

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com)
* [Giảm giá sinh viên của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202074200)
* [Giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/warehouse-deals/b?ie=utf8&node=17228240011)
* [Phiếu giảm giá và mã khuyến mãi của Amazon] (https://www.amazon.com/coupons/)
* [Chương trình đăng ký & lưu của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201920170)
* [Danh sách mong muốn của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201920100)
* [Chính sách phù hợp với giá của Amazon] (HTTPS

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Students**

As a student, you know that money is tight. But that doesn't mean you have to miss out on the latest books, gadgets, and clothes. With a few simple tricks, you can save money on your Amazon purchases and get the best deals.

**1. Sign up for Amazon Prime Student**

Amazon Prime Student is a membership program that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading. The cost is \$6.49 per month, or \$59.99 per year. If you're a student, you can get a six-month free trial of Prime Student.

**2. Use Amazon's student discount**

Amazon offers a 20% discount on eligible textbooks and other school supplies. To get the discount, you need to sign in to your Amazon account and verify your student status.

**3. Shop the Amazon Warehouse Deals section**

The Amazon Warehouse Deals section sells items that are returned or damaged. These items are typically sold at a discount of up to 50%.

**4. Use Amazon's coupons and promo codes**

Amazon often offers coupons and promo codes that can save you money on your purchases. You can find these coupons and promo codes on the Amazon website or on social media.

**5. Subscribe to Amazon's Subscribe & Save program**

The Amazon Subscribe & Save program allows you to save money on items that you buy regularly. When you sign up for the program, you choose the items you want to subscribe to and the frequency of your deliveries. You'll then receive a discount on each item.

**6. Use Amazon's Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to keep track of items you want to buy. You can share your Wish List with friends and family, and they can purchase items for you as gifts.

**7. Use Amazon's price-matching policy**

Amazon will match the price of an item if you find it for less at another retailer. To price-match an item, you need to contact Amazon customer service and provide the information about the item and the lower price.

**8. Shop Amazon's Lightning Deals**

Amazon's Lightning Deals are limited-time offers on select items. These deals are usually available for a few hours, so you need to act fast if you want to get a good deal.

**9. Use Amazon's mobile app**

The Amazon mobile app offers a number of features that can help you save money on your purchases. You can use the app to scan barcodes of items in stores to see if they're cheaper on Amazon, and you can also get notifications about upcoming Lightning Deals.

**10. Be patient**

One of the best ways to save money on Amazon is to be patient. If you're not in a hurry to get an item, you can often find it for a lower price if you wait for a sale.

By following these tips, you can save money on your Amazon purchases and get the best deals on the latest books, gadgets, and clothes.

**Reference Articles**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent)
* [Amazon's student discount](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202074200)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com/warehouse-deals/b?ie=UTF8&node=17228240011)
* [Amazon's coupons and promo codes](https://www.amazon.com/coupons/)
* [Amazon's Subscribe & Save program](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201920170)
* [Amazon's Wish List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201920100)
* [Amazon's price-matching policy](https
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top