Tips Amazon Tricks for Saving Money on Pet Supplies

vinhdieuerrors

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật của Amazon để tiết kiệm tiền cho vật tư thú cưng **

Thú cưng có thể tốn kém, nhưng có một số cách để tiết kiệm tiền cho nguồn cung cấp vật nuôi trên Amazon.Dưới đây là một vài lời khuyên:

*** Đăng ký Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho nguồn cung cấp vật nuôi.Thêm vào đó, các thành viên Prime có quyền truy cập vào các giao dịch độc quyền và giảm giá.
*** Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu. ** Amazon Đăng ký & Lưu cho phép bạn tiết kiệm tới 15% cho vật tư thú cưng khi bạn đăng ký đăng ký.Bạn có thể chọn để cung cấp nguồn cung cấp hàng tháng, hàng quý hoặc một người.
*** Kiểm tra các giao dịch sét của Amazon. ** Giao dịch Lightning Amazon là ưu đãi thời gian giới hạn trên các mục chọn.Bạn có thể tìm thấy những giao dịch tuyệt vời về nguồn cung cấp vật nuôi trong các giao dịch sét, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra chúng thường xuyên.
*** Sử dụng phiếu giảm giá của Amazon. ** Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá cho vật tư thú cưng.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon hoặc trong hộp thư đến email của bạn.
*** Mua sắm xung quanh với giá tốt nhất. ** Đừng chỉ mua đồ dùng vật nuôi từ Amazon.So sánh giá tại các nhà bán lẻ khác trước khi bạn mua hàng.Bạn có thể tìm thấy các mặt hàng tương tự với giá thấp hơn ở nơi khác.
*** Xem xét việc mua đồ dùng vật nuôi đã qua sử dụng. ** Bạn có thể tìm thấy những ưu đãi lớn về đồ dùng thú cưng đã qua sử dụng trên Amazon Marketplace.Chỉ cần chắc chắn kiểm tra tình trạng của các mặt hàng trước khi bạn mua chúng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho vật tư thú cưng trên Amazon.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Đăng ký & Lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscripeandsave/help/)
* [Giao dịch Lightning Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201951180)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Marketplace] (https://www.amazon.com/marketplace/pet-supplies)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Saving Money on Pet Supplies**

Pets can be expensive, but there are a number of ways to save money on pet supplies on Amazon. Here are a few tips:

* **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items, which can save you a lot of money on pet supplies. Plus, Prime members get access to exclusive deals and discounts.
* **Use Amazon Subscribe & Save.** Amazon Subscribe & Save allows you to save up to 15% on pet supplies when you sign up for a subscription. You can choose to have your supplies delivered monthly, quarterly, or biannually.
* **Check out Amazon's Lightning Deals.** Amazon Lightning Deals are limited-time offers on select items. You can find great deals on pet supplies during Lightning Deals, so be sure to check them out regularly.
* **Use Amazon's coupons.** Amazon often offers coupons on pet supplies. You can find coupons on the Amazon website or in your email inbox.
* **Shop around for the best prices.** Don't just buy pet supplies from Amazon. Compare prices at other retailers before you make a purchase. You may be able to find the same items for a lower price elsewhere.
* **Consider buying used pet supplies.** You can find great deals on used pet supplies on Amazon Marketplace. Just be sure to check the condition of the items before you buy them.

By following these tips, you can save a lot of money on pet supplies on Amazon.

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/subscribeandsave/help/)
* [Amazon Lightning Deals](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201951180)
* [Amazon coupons](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Marketplace](https://www.amazon.com/marketplace/pet-supplies)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top