Tips Amazon Tricks for Saving Money on Office Supplies

theminh558

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật của Amazon để tiết kiệm tiền cho các vật tư văn phòng **

Vật tư văn phòng có thể là một chi phí chính cho các doanh nghiệp, nhưng có một số cách để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Amazon là một nơi tuyệt vời để bắt đầu, vì họ cung cấp nhiều nguồn cung cấp văn phòng với giá cả cạnh tranh.Dưới đây là một vài thủ thuật để giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn cho đơn đặt hàng Amazon tiếp theo của bạn:

1. ** Sử dụng đăng ký & lưu. ** Đăng ký và lưu là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các vật tư văn phòng của bạn.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn đồng ý nhận một số tiền đã đặt một mặt hàng một cách thường xuyên.Bạn có thể chọn nhận các mặt hàng của mình hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng.Để đổi lấy cam kết của bạn, Amazon sẽ giảm giá cho bạn đơn đặt hàng.Giảm giá bạn nhận được sẽ thay đổi tùy thuộc vào mặt hàng, nhưng bạn thường có thể tiết kiệm 5% đến 15%.
2. ** Tìm kiếm phiếu giảm giá. ** Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá trên nhiều mặt hàng khác nhau, bao gồm cả vật tư văn phòng.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá trước khi bạn mua hàng, vì bạn có thể tiết kiệm một số tiền đáng kể.
3. ** Mua sắm phần giải phóng mặt bằng. ** Phần giải phóng mặt bằng Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm giao dịch về vật tư văn phòng.Bạn có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng với giá chiết khấu, bao gồm bút, giấy, sổ ghi chép, v.v.Hãy chắc chắn kiểm tra phần giải phóng mặt bằng thường xuyên, vì các mục mới được thêm vào mọi lúc.
4. ** Xem xét các mặt hàng được tân trang lại. ** Các mặt hàng được tân trang là các mặt hàng đã được trả lại cho Amazon và đã được kiểm tra và sửa chữa.Chúng thường được bán với giá giảm, vì vậy bạn có thể tiết kiệm tiền cho các vật tư văn phòng chất lượng cao.
5. ** Sử dụng các ứng dụng hoàn lại tiền. ** Ứng dụng hoàn trả cho phép bạn kiếm lại tiền khi mua hàng.Khi bạn mua hàng thông qua ứng dụng hoàn lại tiền, ứng dụng sẽ theo dõi giao dịch mua của bạn và sau đó cung cấp cho bạn tỷ lệ phần trăm giá mua lại bằng tiền mặt hoặc điểm.Có một số ứng dụng hoàn trả mà bạn có thể sử dụng với Amazon, vì vậy hãy chắc chắn so sánh các tùy chọn của bạn trước khi bạn mua hàng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho đơn đặt hàng tiếp theo của các nguồn cung cấp văn phòng Amazon.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tiết kiệm tiền cho các vật tư văn phòng] (https://www.thebalancesmb.com/how-to-save-money-on office-supplies-4177783)
* [Những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền trên Amazon] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-savings-tips)
* [Làm thế nào để có được các phiếu giảm giá Amazon tốt nhất] (https://www.retailmenot.com/blog/how-to-get-the-best-amazon-coupons)
* [Cách tiết kiệm tiền cho các mặt hàng được tân trang lại] (https://www.consumerreports.org/shopping/how-to-save-money-on-refurbished-items/)
* [Các ứng dụng hoàn lại tiền tốt nhất cho Amazon] (https://www.thepointsguy.com/guide/best-cashback-apps-for-amazon/)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Saving Money on Office Supplies**

Office supplies can be a major expense for businesses, but there are a number of ways to save money on your purchases. Amazon is a great place to start, as they offer a wide variety of office supplies at competitive prices. Here are a few tricks to help you save even more money on your next Amazon order:

1. **Use Subscribe & Save.** Subscribe & Save is a great way to save money on your office supplies. When you sign up for Subscribe & Save, you agree to receive a set amount of an item on a regular basis. You can choose to receive your items weekly, biweekly, or monthly. In exchange for your commitment, Amazon will give you a discount on your order. The discount you receive will vary depending on the item, but you can typically save 5% to 15%.
2. **Look for coupons.** Amazon often offers coupons on a variety of items, including office supplies. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox. Be sure to check for coupons before you make your purchase, as you could save a significant amount of money.
3. **Shop the clearance section.** The Amazon clearance section is a great place to find deals on office supplies. You can find a wide variety of items at discounted prices, including pens, paper, notebooks, and more. Be sure to check the clearance section regularly, as new items are added all the time.
4. **Consider refurbished items.** Refurbished items are items that have been returned to Amazon and have been inspected and repaired. They are typically sold at a discount, so you can save money on high-quality office supplies.
5. **Use cashback apps.** Cashback apps allow you to earn money back on your purchases. When you make a purchase through a cashback app, the app will track your purchase and then give you a percentage of the purchase price back in cash or points. There are a number of cashback apps that you can use with Amazon, so be sure to compare your options before you make a purchase.

By following these tips, you can save money on your next Amazon order of office supplies.

**Reference articles:**

* [How to Save Money on Office Supplies](https://www.thebalancesmb.com/how-to-save-money-on-office-supplies-4177783)
* [The Best Ways to Save Money on Amazon](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-savings-tips)
* [How to Get the Best Amazon Coupons](https://www.retailmenot.com/blog/how-to-get-the-best-amazon-coupons)
* [How to Save Money on Refurbished Items](https://www.consumerreports.org/shopping/how-to-save-money-on-refurbished-items/)
* [The Best Cashback Apps for Amazon](https://www.thepointsguy.com/guide/best-cashback-apps-for-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top