Tips Amazon Tricks for Saving Money on Beauty Products

ducthoreason

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật của Amazon để tiết kiệm tiền cho các sản phẩm làm đẹp **

Các sản phẩm làm đẹp có thể đắt tiền, nhưng có một vài cách để tiết kiệm tiền cho chúng khi bạn mua sắm trên Amazon.Dưới đây là một vài lời khuyên:

*** Sử dụng đăng ký & lưu. ** Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể giảm tới 15% các sản phẩm làm đẹp của mình.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng từ 25 đô la trở lên.
*** Tìm kiếm các giao dịch sét. ** Amazon thường có các giao dịch sét đối với các sản phẩm làm đẹp, điều đó có nghĩa là chúng có sẵn trong một thời gian giới hạn với giá chiết khấu.Hãy chắc chắn đăng ký giao dịch thông báo qua email của Amazon để bạn không bỏ lỡ bất kỳ giao dịch tuyệt vời nào.
*** Kiểm tra phần Giao dịch kho Amazon. ** Phần này có đầy đủ các sản phẩm làm đẹp là hộp mở hoặc hơi bị hỏng.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về sản phẩm trong phần này.
*** Sử dụng thẻ quà tặng Amazon. ** Nếu bạn có thẻ quà tặng Amazon, bạn có thể sử dụng chúng để mua các sản phẩm làm đẹp và tiết kiệm tiền.
*** Xem xét việc mua các sản phẩm làm đẹp từ Amazon Prime Pantry. ** Amazon Prime Pantry là một dịch vụ đăng ký cho phép bạn đặt hàng các mặt hàng gia dụng, bao gồm các sản phẩm làm đẹp, với số lượng lớn.Bạn có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng từ 35 đô la trở lên.

Dưới đây là một vài mẹo bổ sung để tiết kiệm tiền cho các sản phẩm làm đẹp trên Amazon:

*** So sánh giá giữa các nhà bán lẻ khác nhau. ** Đừng chỉ mua các sản phẩm làm đẹp từ Amazon.Hãy chắc chắn so sánh giá với các nhà bán lẻ khác để đảm bảo bạn nhận được thỏa thuận tốt nhất.
*** Đọc đánh giá trước khi bạn mua. ** Điều quan trọng là phải đọc các đánh giá trước khi bạn mua một sản phẩm làm đẹp để đảm bảo rằng nó phù hợp với bạn.
*** Đừng ngại thử các thương hiệu mới. ** Bạn không cần phải gắn bó với cùng một thương hiệu sản phẩm làm đẹp mọi lúc.Hãy thử các thương hiệu mới để xem nếu bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho các sản phẩm làm đẹp khi bạn mua sắm trên Amazon.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tiết kiệm tiền cho các sản phẩm làm đẹp] (The 8 Best Angle Grinders of 2023)
* [Giao dịch làm đẹp Amazon] (https://www.amazon.com/beauty-deals/b?ie=utf8&node=247147011)
* [Amazon Prime Pantry] (https://www.amazon.com/prime-pantry/b?ie=utf8&node=16054461011)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Saving Money on Beauty Products**

Beauty products can be expensive, but there are a few ways to save money on them when you shop on Amazon. Here are a few tips:

* **Use Subscribe & Save.** When you sign up for Subscribe & Save, you can get up to 15% off your beauty products. You can also get free shipping on orders of $25 or more.
* **Look for lightning deals.** Amazon often has lightning deals on beauty products, which means they're available for a limited time at a discounted price. Be sure to sign up for Amazon's Deal of the Day email alerts so you don't miss out on any great deals.
* **Check out the Amazon Warehouse Deals section.** This section is full of beauty products that are either open box or slightly damaged. You can find some great deals on products in this section.
* **Use Amazon gift cards.** If you have Amazon gift cards, you can use them to buy beauty products and save money.
* **Consider buying beauty products from Amazon Prime Pantry.** Amazon Prime Pantry is a subscription service that allows you to order household items, including beauty products, in bulk. You can get free shipping on orders of $35 or more.

Here are a few additional tips for saving money on beauty products on Amazon:

* **Compare prices between different retailers.** Don't just buy beauty products from Amazon. Be sure to compare prices with other retailers to make sure you're getting the best deal.
* **Read reviews before you buy.** It's important to read reviews before you buy a beauty product to make sure it's a good fit for you.
* **Don't be afraid to try new brands.** You don't have to stick to the same brands of beauty products all the time. Try new brands to see if you can find some great deals.

By following these tips, you can save money on beauty products when you shop on Amazon.

**Reference articles:**

* [How to Save Money on Beauty Products](https://www.thebalance.com/how-to-save-money-on-beauty-products-4178876)
* [Amazon Beauty Deals](https://www.amazon.com/beauty-deals/b?ie=UTF8&node=247147011)
* [Amazon Prime Pantry](https://www.amazon.com/prime-pantry/b?ie=UTF8&node=16054461011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top