Tips Amazon Tricks for Returning Items

giahunggerbil

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật Amazon để trả lại các mặt hàng **

Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm cho nhiều mặt hàng, nhưng điều gì xảy ra nếu bạn cần trả lại một cái gì đó?Dưới đây là một vài thủ thuật để làm cho quá trình dễ dàng hơn:

1. ** Kiểm tra chính sách hoàn trả trước khi bạn mua. ** Chính sách hoàn trả của Amazon thay đổi tùy thuộc vào mặt hàng, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra chính sách trước khi bạn mua hàng.Bạn có thể tìm thấy chính sách hoàn trả cho từng mặt hàng trên trang sản phẩm.
2. ** Yêu cầu trả lại càng sớm càng tốt. ** Bạn càng sớm yêu cầu trả lại, bạn sẽ càng sớm nhận lại tiền của mình.Bạn có thể yêu cầu trả lại trên trang web của Amazon hoặc bằng cách gọi dịch vụ khách hàng.
3. ** Đóng gói vật phẩm một cách cẩn thận. ** Khi bạn đóng gói vật phẩm để trả lại, hãy chắc chắn sử dụng bao bì gốc nếu bạn có nó.Nếu bạn không có bao bì gốc, hãy sử dụng hộp chắc chắn và vật liệu đóng gói để bảo vệ mặt hàng.
4. ** In nhãn trả lại. ** Amazon sẽ gửi cho bạn nhãn trả lại khi bạn yêu cầu trả lại.Hãy chắc chắn in nhãn và gắn nó vào gói trước khi bạn gửi lại.
5. ** Giao hàng trở lại. ** Bạn có thể gửi lại mặt hàng bằng bất kỳ phương thức nào bạn thích, nhưng Amazon khuyên bạn nên sử dụng phương thức vận chuyển có thể theo dõi.
6. ** Theo dõi lợi nhuận của bạn. ** Bạn có thể theo dõi trạng thái trả lại của mình trên trang web của Amazon.Khi lợi nhuận của bạn được xử lý, bạn sẽ nhận được hoàn lại tiền cho phương thức thanh toán ban đầu.

** Mẹo bổ sung: **

* Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để trả lại một mặt hàng, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.
* Amazon cung cấp nhiều tùy chọn hoàn trả, bao gồm lợi nhuận miễn phí cho các thành viên Prime.
* Bạn cũng có thể trả lại các mặt hàng cho một cửa hàng Amazon nếu bạn có một cửa hàng gần đó.

**Người giới thiệu:**

* [Chính sách trả lại của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)
* [Cách trả lại một mục trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470#returning-items)
* [Mẹo trả lại Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470#return-tips)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Returning Items**

Amazon is a convenient way to shop for a wide variety of items, but what happens if you need to return something? Here are a few tricks to make the process easier:

1. **Check the return policy before you buy.** Amazon's return policy varies depending on the item, so it's important to check the policy before you make a purchase. You can find the return policy for each item on the product page.
2. **Request a return as soon as possible.** The sooner you request a return, the sooner you'll get your money back. You can request a return on Amazon's website or by calling customer service.
3. **Pack the item carefully.** When you pack the item for return, be sure to use the original packaging if you have it. If you don't have the original packaging, use a sturdy box and packing material to protect the item.
4. **Print the return label.** Amazon will send you a return label when you request a return. Be sure to print the label and attach it to the package before you ship it back.
5. **Ship the item back.** You can ship the item back using any method you like, but Amazon recommends using a trackable shipping method.
6. **Track your return.** You can track your return status on Amazon's website. Once your return is processed, you'll receive a refund to the original payment method.

**Additional tips:**

* If you're not sure how to return an item, you can contact Amazon customer service for help.
* Amazon offers a variety of return options, including free returns for Prime members.
* You can also return items to an Amazon store if you have one nearby.

**References:**

* [Amazon Return Policy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
* [How to Return an Item on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470#returning-items)
* [Amazon Return Tips](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470#return-tips)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top