Tips Amazon Tricks for Getting Refunds

hoangvietowen

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật Amazon để được hoàn tiền **

Amazon là một nơi tuyệt vời để mua sắm, nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.Có thể bạn đã nhận được một mặt hàng bị hư hỏng, hoặc mặt hàng sai đã được vận chuyển.Dù lý do là gì, nếu bạn không hài lòng với việc mua hàng của mình, bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn lại tiền.

Dưới đây là một vài thủ thuật để giúp bạn được hoàn lại tiền từ Amazon:

1. ** Bắt đầu bằng cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Cách dễ nhất để được hoàn lại là liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon.Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1-888-280-4331 hoặc trò chuyện với một đại diện trực tuyến.Hãy chắc chắn để có số đơn đặt hàng của bạn và lý do cho việc hoàn lại tiền của bạn đã sẵn sàng.
2. ** Hãy lịch sự và tôn trọng. ** Ngay cả khi bạn thất vọng, điều quan trọng là phải lịch sự và tôn trọng khi bạn nói chuyện với một đại diện dịch vụ khách hàng.Họ có nhiều khả năng giúp bạn nếu bạn tốt với họ.
3. ** Cung cấp bằng chứng về vấn đề. ** Nếu bạn đang yêu cầu hoàn lại tiền vì bạn đã nhận được một mục bị hư hỏng, hãy chắc chắn bao gồm các hình ảnh về thiệt hại.Nếu bạn đang yêu cầu hoàn lại tiền vì bạn đã nhận được sai mục, hãy chắc chắn bao gồm số theo dõi cho đúng mục.
4. ** Hãy kiên trì. ** Nếu ban đầu bạn bị từ chối hoàn lại tiền, đừng bỏ cuộc.Hãy thử gọi lại hoặc trò chuyện với một đại diện khác.Đôi khi, bạn chỉ cần có được may mắn và nói chuyện với một người hiểu biết hơn.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để nhận được tiền hoàn lại từ Amazon: **

*** Kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn. ** Trước khi bạn liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon, hãy kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn để đảm bảo rằng việc hoàn lại chưa được xử lý.Bạn có thể kiểm tra trạng thái đặt hàng của bạn trên trang tài khoản Amazon của bạn.
*** Sử dụng biểu mẫu hoàn trả Amazon. ** Nếu bạn không thể hoàn lại tiền thông qua dịch vụ khách hàng, bạn có thể thử sử dụng biểu mẫu hoàn trả Amazon.Biểu mẫu này có sẵn trên trang web Amazon.
*** Nộp một khoản bồi hoàn với công ty thẻ tín dụng của bạn. ** Nếu bạn đã cạn kiệt tất cả các tùy chọn khác và bạn vẫn không được hoàn lại tiền, bạn có thể nộp một khoản bồi hoàn với công ty thẻ tín dụng của mình.Điều này sẽ đảo ngược phí cho việc mua hàng và bạn sẽ được hoàn trả tiền.

** Nhận hoàn lại tiền từ Amazon có thể là một rắc rối, nhưng chắc chắn có thể nếu bạn biết phải làm gì.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tăng cơ hội hoàn lại tiền nhanh chóng và dễ dàng. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách nhận hoàn lại tiền từ Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)
* [Chính sách hoàn tiền của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=5080881)
* [Cách nộp một khoản bồi hoàn] (https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/how-to-file-a-carceback)

[ENGLISH]:
**Amazon Tricks for Getting Refunds**

Amazon is a great place to shop, but sometimes things don't go as planned. Maybe you received a damaged item, or the wrong item was shipped. Whatever the reason, if you're not happy with your purchase, you may be eligible for a refund.

Here are a few tricks to help you get a refund from Amazon:

1. **Start by contacting Amazon customer service.** The easiest way to get a refund is to contact Amazon customer service. You can do this by calling 1-888-280-4331 or chatting with a representative online. Be sure to have your order number and the reason for your refund ready.
2. **Be polite and respectful.** Even if you're frustrated, it's important to be polite and respectful when you're speaking to a customer service representative. They're more likely to help you if you're nice to them.
3. **Provide proof of the problem.** If you're requesting a refund because you received a damaged item, be sure to include photos of the damage. If you're requesting a refund because you received the wrong item, be sure to include the tracking number for the correct item.
4. **Be persistent.** If you're initially denied a refund, don't give up. Try calling back or chatting with a different representative. Sometimes, you just need to get lucky and talk to someone who is more understanding.

**Here are some additional tips for getting a refund from Amazon:**

* **Check your order status.** Before you contact Amazon customer service, check your order status to make sure that the refund hasn't already been processed. You can check your order status on your Amazon account page.
* **Use the Amazon refund form.** If you're unable to get a refund through customer service, you can try using the Amazon refund form. This form is available on the Amazon website.
* **File a chargeback with your credit card company.** If you've exhausted all other options and you're still not getting a refund, you can file a chargeback with your credit card company. This will reverse the charge for the purchase and you'll be refunded the money.

**Getting a refund from Amazon can be a hassle, but it's definitely possible if you know what to do. By following these tips, you can increase your chances of getting a refund quickly and easily.**

**Reference articles:**

* [How to Get a Refund from Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
* [Amazon Refund Policy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=5080881)
* [How to File a Chargeback](https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/how-to-file-a-chargeback)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top