Tips Amazon Prime Now Offers Fast Free Delivery

theduyethuynh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Prime hiện cung cấp giao hàng miễn phí nhanh chóng

Amazon Prime Now là một dịch vụ giao hàng từ Amazon cung cấp giao hàng nhanh, miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đơn đặt hàng được đặt trước 9 giờThời gian địa phương có thể được giao sớm nhất là cùng ngày tại các thành phố được chọn.Amazon Prime hiện có sẵn tại hơn 30 thành phố trên khắp Hoa Kỳ.

Để sử dụng Amazon Prime ngay bây giờ, bạn phải là thành viên Amazon Prime.Tư cách thành viên Prime bắt đầu từ $ 119 mỗi năm hoặc $ 12,99 mỗi tháng.Khi bạn là thành viên chính, bạn có thể đăng ký Amazon Prime ngay bây giờ.

Để đặt hàng trên Amazon Prime ngay bây giờ, bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon Prime Now hoặc trang web Amazon.Bạn có thể tìm kiếm các mục theo danh mục hoặc theo từ khóa.Bạn cũng có thể duyệt qua các mục đặc trưng hoặc các mục bán chạy nhất.

Khi bạn tìm thấy một mặt hàng bạn muốn mua, hãy nhấp vào nó để thêm nó vào giỏ hàng của bạn.Bạn có thể tiếp tục mua sắm hoặc tiến hành thanh toán.

Khi thanh toán, bạn sẽ cần nhập địa chỉ vận chuyển của mình.Nếu bạn không chắc địa chỉ của bạn có đủ điều kiện cho Amazon Prime ngay bây giờ hay không, bạn có thể kiểm tra trình kiểm tra đủ điều kiện.

Khi bạn đã nhập địa chỉ vận chuyển của mình, bạn có thể chọn thời gian giao hàng.Bạn có thể chọn giao hàng trong cùng ngày, giao hàng sáng sớm hoặc giao hàng theo lịch trình.

Nếu bạn chọn giao hàng cùng ngày, đơn đặt hàng của bạn sẽ được giao trước 9 giờ tối.giờ địa phương.Nếu bạn chọn giao hàng vào sáng sớm, đơn đặt hàng của bạn sẽ được giao từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ địa phương.Nếu bạn chọn giao hàng theo lịch trình, bạn có thể chọn thời gian giao hàng phù hợp với bạn.

Bạn sẽ có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình trên ứng dụng Amazon Prime Now hoặc trang web Amazon.Bạn sẽ nhận được một thông báo khi đơn đặt hàng của bạn được đưa ra để giao hàng.

Amazon Prime bây giờ là một cách thuận tiện để có được các mặt hàng bạn cần nhanh chóng và không phải rời khỏi nhà của bạn.Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, bạn chắc chắn nên kiểm tra Amazon Prime ngay bây giờ.

**Người giới thiệu**

* [Trang web Amazon Prime Now] (Grocery Delivery from Amazon - Amazon.com)
* [Ứng dụng Amazon Prime Now] (https://www.amazon.com/gp/aw/d/b07686645n?ref_=d6k_applink_bb_dls)

[ENGLISH]:
Amazon Prime Now Offers Fast Free Delivery

Amazon Prime Now is a delivery service from Amazon that offers fast, free delivery on eligible items. Orders placed before 9 p.m. local time can be delivered as early as the same day in select cities. Amazon Prime Now is available in more than 30 cities across the United States.

To use Amazon Prime Now, you must be an Amazon Prime member. Prime memberships start at $119 per year or $12.99 per month. Once you're a Prime member, you can sign up for Amazon Prime Now.

To place an order on Amazon Prime Now, you can use the Amazon Prime Now app or the Amazon website. You can search for items by category or by keyword. You can also browse through the featured items or the top-selling items.

When you find an item you want to purchase, click on it to add it to your cart. You can continue shopping or proceed to checkout.

At checkout, you'll need to enter your shipping address. If you're not sure if your address is eligible for Amazon Prime Now, you can check the eligibility checker.

Once you've entered your shipping address, you can select a delivery time. You can choose from same-day delivery, early morning delivery, or scheduled delivery.

If you choose same-day delivery, your order will be delivered by 9 p.m. local time. If you choose early morning delivery, your order will be delivered between 6 a.m. and 9 a.m. local time. If you choose scheduled delivery, you can choose a delivery time that works for you.

You'll be able to track your order on the Amazon Prime Now app or the Amazon website. You'll receive a notification when your order is out for delivery.

Amazon Prime Now is a convenient way to get the items you need quickly and without having to leave your home. If you're an Amazon Prime member, you should definitely check out Amazon Prime Now.

**References**

* [Amazon Prime Now website](https://www.amazon.com/primenow)
* [Amazon Prime Now app](https://www.amazon.com/gp/aw/d/B07686645N?ref_=d6k_applink_bb_dls)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top