Tips Amazon Part 135 Operating Requirements

baothachtruong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Các yêu cầu hoạt động của Amazon Phần 135

Amazon Air, một công ty con của Amazon.com, là một hãng hàng không chở hàng hoạt động theo Phần 135 của Quy định Hàng không Liên bang (FARS).Điều này có nghĩa là Amazon Air là một hãng hàng không thương mại cung cấp vận chuyển hàng không không theo lịch trình để bồi thường hoặc thuê.

Phần 135 Yêu cầu hoạt động thoải mái hơn so với các sản phẩm của các hãng hàng không Phần 121, được lên lịch các hãng hàng không hành khách.Ví dụ, phần 135 hãng hàng không không bắt buộc phải có số lượng phi công hoặc tiếp viên hàng không tối thiểu, và họ có thể hoạt động với máy bay nhỏ hơn.Tuy nhiên, phần 135 hãng hàng không vẫn phải tuân thủ tất cả các giá đỡ áp dụng khác, bao gồm cả những người liên quan đến an toàn, bảo mật và bảo trì.

Amazon Air hiện đang vận hành một đội tàu gồm hơn 70 máy bay, bao gồm Boeing 737, 767 và 777.Các hãng hàng không bay tới hơn 50 điểm đến ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.

Ngoài đội tàu riêng, Amazon Air cũng ký hợp đồng với các hãng hàng không khác để cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không.Điều này cho phép Amazon Air đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ vận chuyển của mình.

Amazon Air là một người chơi chính trong ngành hàng không, và các hoạt động của nó phải chịu sự giám sát chặt chẽ của các nhà quản lý.Công ty đã bị chỉ trích vì hồ sơ an toàn của mình, và nó đã liên quan đến một số vụ tai nạn.Tuy nhiên, Amazon Air cũng đã thực hiện các bước để cải thiện hồ sơ an toàn và cam kết cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không an toàn và đáng tin cậy.

Dưới đây là một số liên kết đến các bài viết tham khảo mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Amazon Air Phần 135 Yêu cầu hoạt động] (https://www.faa.gov/regules_policie...iation/p135_operator/media/p135_op_manual.pdf)
* [Tai nạn không khí Amazon] (https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_amazon_air_accidents_and_incidents)
* [An toàn không khí Amazon] (https://www.amazon.com/b?ie=utf8&node=16036081011)

[ENGLISH]:
Amazon Part 135 Operating Requirements

Amazon Air, a subsidiary of Amazon.com, is a cargo airline that operates under Part 135 of the Federal Aviation Regulations (FARs). This means that Amazon Air is a commercial air carrier that provides non-scheduled air transportation for compensation or hire.

Part 135 operating requirements are more relaxed than those for Part 121 air carriers, which are scheduled passenger airlines. For example, Part 135 air carriers are not required to have a minimum number of pilots or flight attendants, and they can operate with smaller aircraft. However, Part 135 air carriers must still comply with all other applicable FARs, including those related to safety, security, and maintenance.

Amazon Air currently operates a fleet of more than 70 aircraft, including Boeing 737s, 767s, and 777s. The airline flies to more than 50 destinations in the United States, Canada, and Europe.

In addition to its own fleet, Amazon Air also contracts with other airlines to provide air transportation services. This allows Amazon Air to meet the growing demand for its shipping services.

Amazon Air is a major player in the air cargo industry, and its operations are subject to close scrutiny by regulators. The company has been criticized for its safety record, and it has been involved in several accidents. However, Amazon Air has also taken steps to improve its safety record, and it is committed to providing safe and reliable air transportation services.

Here are some links to reference articles that you may find helpful:

* [Amazon Air Part 135 Operating Requirements](https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/p135_operator/media/p135_op_manual.pdf)
* [Amazon Air Accidents](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Amazon_Air_accidents_and_incidents)
* [Amazon Air Safety](https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16036081011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top