Tips Amazon Offers Prime Free to EBT Cardholders

hochanh.viet

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon cung cấp các chủ thẻ EBT miễn phí miễn phí **

Amazon đang cung cấp đăng ký một năm miễn phí cho dịch vụ chính của mình cho các hộ gia đình đủ điều kiện nhận được lợi ích SNAP.Ưu đãi này là một phần của quan hệ đối tác mới giữa Amazon và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Để đủ điều kiện nhận ưu đãi, bạn phải có thẻ EBT và là cư dân Hoa Kỳ.Bạn có thể đăng ký ưu đãi tại ** Amazon.com/Snap **.

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, giao hàng cùng ngày trong các khu vực được chọn và truy cập vào Video Prime, Prime Music và Prime Reading.

Ưu đãi có giá trị trong một năm và bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các hộ gia đình đủ điều kiện để tiết kiệm tiền cho việc vận chuyển và có quyền truy cập vào nhiều giải trí phát trực tuyến và các lợi ích khác.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime miễn phí cho chủ thẻ EBT] (https://www.amazon.com/snap)
* [USDA tuyên bố hợp tác với Amazon để cung cấp các hộ gia đình miễn phí miễn phí cho các hộ gia đình] (https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/03/08/usda-announces-partnership-amazon-amazon-ferfer-Các hộ gia đình chính)

[ENGLISH]:
**Amazon Offers Prime Free to EBT Cardholders**

Amazon is offering a free one-year subscription to its Prime service to eligible households that receive SNAP benefits. The offer is part of a new partnership between Amazon and the U.S. Department of Agriculture (USDA).

To qualify for the offer, you must have an EBT card and be a U.S. resident. You can sign up for the offer at **amazon.com/snap**.

Once you sign up, you'll get access to all of the benefits of Amazon Prime, including free two-day shipping on eligible items, free same-day delivery in select areas, and access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading.

The offer is valid for one year, and you can cancel your subscription at any time.

This is a great opportunity for eligible households to save money on shipping and get access to a variety of streaming entertainment and other benefits.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Free for EBT Cardholders](https://www.amazon.com/snap)
* [USDA Announces Partnership with Amazon to Offer Free Prime to SNAP Households](https://www.usda.gov/media/press-releases/2023/03/08/usda-announces-partnership-amazon-offer-free-prime-snap-households)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top