Tips Amazon Guest Checkout: Check Out Without Creating an Account

congphungdoan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán của Amazon Guest: Kiểm tra mà không cần tạo tài khoản **

Amazon Guest Checkout là một cách thuận tiện để mua hàng trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Bạn có thể sử dụng Checkout của khách để duyệt các sản phẩm, thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra mà không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn.

** Cách sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

Để sử dụng thanh toán của Amazon Guest, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán" mà không cần đăng nhập. **
2. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
3. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

** Lợi ích của việc thanh toán khách Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán của Amazon Guest, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Bạn có thể mua hàng trên Amazon mà không cần phải tạo tài khoản.
*** Tốc độ: ** Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng mà không phải nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của bạn.
*** Quyền riêng tư: ** Bạn có thể mua sắm trên Amazon mà không cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Amazon.

** Hạn chế của Amazon Guest Checkout **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán của Amazon Guest, bao gồm:

*** Bạn không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình. **
*** Bạn không thể nhận được email hoặc ưu đãi quảng cáo từ Amazon. **
*** Bạn không thể trả lại các mặt hàng được mua với thanh toán khách. **

** Khi nào nên sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

Amazon Guest Checkout là một lựa chọn tốt cho những người muốn mua nhanh chóng và dễ dàng mà không phải tạo tài khoản.Đây cũng là một lựa chọn tốt cho những người muốn mua sắm trên Amazon ẩn danh hoặc không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của họ với Amazon.

** Khi không sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

Nếu bạn có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua trên Amazon hoặc nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình, bạn nên tạo tài khoản Amazon.Bạn cũng nên tạo một tài khoản Amazon nếu bạn muốn nhận email quảng cáo hoặc ưu đãi từ Amazon.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách theo dõi các đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách trả lại một mục Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Amazon Guest Checkout: Check Out Without Creating an Account**

Amazon Guest Checkout is a convenient way to make purchases on Amazon without creating an account. You can use Guest Checkout to browse products, add them to your cart, and check out without having to enter your shipping and payment information.

**How to Use Amazon Guest Checkout**

To use Amazon Guest Checkout, follow these steps:

1. **Click the "Proceed to Checkout" button without signing in.**
2. **Click the "Guest Checkout" link.**
3. **Enter your shipping address and payment information.**
4. **Click the "Place Your Order" button.**

**Benefits of Amazon Guest Checkout**

There are several benefits to using Amazon Guest Checkout, including:

* **Convenience:** You can make purchases on Amazon without having to create an account.
* **Speed:** You can check out quickly and easily without having to enter your shipping and payment information.
* **Privacy:** You can shop on Amazon without having to share your personal information with Amazon.

**Drawbacks of Amazon Guest Checkout**

There are a few drawbacks to using Amazon Guest Checkout, including:

* **You can't track your orders or access your order history.**
* **You can't receive promotional emails or offers from Amazon.**
* **You can't return items purchased with Guest Checkout.**

**When to Use Amazon Guest Checkout**

Amazon Guest Checkout is a good option for people who want to make a quick and easy purchase without having to create an account. It's also a good option for people who want to shop on Amazon anonymously or who don't want to share their personal information with Amazon.

**When Not to Use Amazon Guest Checkout**

If you plan on making multiple purchases on Amazon, or if you want to track your orders or access your order history, you should create an Amazon account. You should also create an Amazon account if you want to receive promotional emails or offers from Amazon.

**Related Articles**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Track Your Amazon Orders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Return an Amazon Item](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top