Tips Amazon Free Samples

minhtubirthday4

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các mẫu miễn phí của Amazon: Làm thế nào để lấy chúng và tại sao bạn nên **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và họ cung cấp nhiều cách khác nhau để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm là tận dụng chương trình mẫu miễn phí của họ.

** Cách lấy mẫu miễn phí Amazon **

Có một vài cách khác nhau để lấy mẫu miễn phí từ Amazon.

*** Đăng ký thẻ Visa Phần thưởng Amazon Prime. ** Thẻ này mang lại nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm 5% trở lại khi mua hàng Amazon và vận chuyển hai ngày miễn phí.Chủ thẻ cũng có quyền truy cập vào chương trình mẫu miễn phí của Amazon, nơi cung cấp lựa chọn các sản phẩm miễn phí.
*** Đăng ký chương trình đăng ký & lưu của Amazon. ** Chương trình này cung cấp giảm giá cho các mục đủ điều kiện khi bạn đăng ký để nhận chúng một cách thường xuyên.Các thành viên cũng có quyền truy cập vào chương trình mẫu miễn phí của Amazon.
*** Sử dụng ứng dụng Amazon. ** Ứng dụng Amazon cung cấp nhiều cách khác nhau để tiết kiệm tiền, bao gồm các mẫu miễn phí.Chỉ cần mở ứng dụng và nhấn vào tab "Khám phá".Bạn sẽ tìm thấy một phần có tên là "Mẫu miễn phí" trong đó bạn có thể duyệt một lựa chọn các sản phẩm miễn phí.
*** Truy cập trang web của Amazon. ** Amazon cũng cung cấp các mẫu miễn phí trên trang web của họ.Chỉ cần truy cập trang "Mẫu miễn phí" và duyệt các lựa chọn sản phẩm.

** Tại sao bạn nên lấy mẫu miễn phí Amazon **

Có một vài lý do tại sao bạn nên tận dụng chương trình mẫu miễn phí của Amazon.

*** Bạn có thể thử các sản phẩm mới trước khi mua chúng. ** Đây là một cách tuyệt vời để tìm các sản phẩm mới mà bạn có thể thích.Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu miễn phí để so sánh các sản phẩm khác nhau và tìm loại tốt nhất cho bạn.
*** Bạn có thể tiết kiệm tiền. ** Mẫu miễn phí là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Bạn có thể nhận sản phẩm để thử miễn phí và sau đó quyết định xem bạn có muốn mua chúng không.
*** Bạn có thể nhận được các giao dịch độc quyền. ** Amazon thường cung cấp các giao dịch độc quyền trên các mẫu miễn phí.Các giao dịch này chỉ có sẵn cho các thành viên của Thẻ Visa Phần thưởng Amazon Prime, Chương trình SUBSCORD & SAVE của Amazon hoặc ứng dụng Amazon.

**Phần kết luận**

Chương trình mẫu miễn phí của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và thử các sản phẩm mới.Có một vài cách khác nhau để có được các mẫu miễn phí, vì vậy bạn có thể tìm thấy phương pháp phù hợp nhất với bạn.Vì vậy, lần tới khi bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền, hãy chắc chắn kiểm tra chương trình mẫu miễn phí của Amazon.

**Người giới thiệu**

* [Thẻ Visa Phần thưởng Amazon Prime] (Amazon.com)
* [Chương trình đăng ký & lưu của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help/ref=ask_SSS_CS_I_18?ie=utf8&qid=1543211259&sr=18+lưu & psc = 1)
* [Ứng dụng của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/aw/d/b00kw31r1s?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image)
* [Trang mẫu miễn phí của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/primefreesamples/free-samples-landingpage/ref=nav_cs_freesamples_new)

[ENGLISH]:
**Amazon Free Samples: How to Get Them and Why You Should**

Amazon is one of the biggest online retailers in the world, and they offer a variety of ways to save money on your purchases. One of the best ways to save is by taking advantage of their free sample program.

**How to Get Amazon Free Samples**

There are a few different ways to get free samples from Amazon.

* **Sign up for the Amazon Prime Rewards Visa Card.** This card offers a variety of benefits, including 5% back on Amazon purchases and free two-day shipping. Cardholders also get access to Amazon's free sample program, which offers a rotating selection of free products.
* **Subscribe to Amazon's Subscribe & Save program.** This program offers discounts on eligible items when you sign up to receive them on a regular basis. Members also get access to Amazon's free sample program.
* **Use the Amazon app.** The Amazon app offers a variety of ways to save money, including free samples. Just open the app and tap on the "Discover" tab. You'll find a section called "Free Samples" where you can browse a selection of free products.
* **Visit Amazon's website.** Amazon also offers free samples on their website. Just visit the "Free Samples" page and browse the selection of products.

**Why You Should Get Amazon Free Samples**

There are a few reasons why you should take advantage of Amazon's free sample program.

* **You can try new products before you buy them.** This is a great way to find new products that you might like. You can also use free samples to compare different products and find the best one for you.
* **You can save money.** Free samples are a great way to save money on your purchases. You can get products to try for free and then decide if you want to buy them.
* **You can get exclusive deals.** Amazon often offers exclusive deals on free samples. These deals are only available to members of the Amazon Prime Rewards Visa Card, Amazon's Subscribe & Save program, or the Amazon app.

**Conclusion**

Amazon's free sample program is a great way to save money and try new products. There are a few different ways to get free samples, so you can find the method that works best for you. So next time you're looking for a way to save money, be sure to check out Amazon's free sample program.

**References**

* [Amazon Prime Rewards Visa Card](https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Rewards-Visa-Card/dp/B07721259V)
* [Amazon's Subscribe & Save program](https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help/ref=ask_sss_cs_i_18?ie=UTF8&qid=1543211259&sr=1-1-spons&keywords=amazon+subscribe+and+save&psc=1)
* [Amazon's app](https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00KW31R1S?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image)
* [Amazon's free samples page](https://www.amazon.com/gp/primefreesamples/free-samples-landingpage/ref=nav_cs_freesamples_new)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top