Tips Amazon Free Returns

kimhoangbonner

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon trả lại miễn phí: Những gì bạn cần biết **

Amazon Free Returns là một chính sách thuận tiện cho phép bạn trả lại các mặt hàng đủ điều kiện để hoàn lại tiền đầy đủ trong vòng 30 ngày sau khi mua.Chính sách này áp dụng cho hầu hết các mặt hàng được bán và vận chuyển bởi Amazon, cũng như một số mặt hàng được bán bởi người bán bên thứ ba.

Để trả về một mục, chỉ cần truy cập tài khoản Amazon của bạn và chọn tab "Trả về".Sau đó, bạn có thể chọn mục bạn muốn trả lại và chọn một lý do cho việc trả lại.Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một nhãn vận chuyển trả lại mà bạn có thể sử dụng để gửi lại mặt hàng cho Amazon.

Khi Amazon nhận được mặt hàng, họ sẽ xử lý hoàn lại tiền của bạn và bạn sẽ nhận lại nó trong phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong vòng 5-10 ngày làm việc.

** Những mặt hàng nào đủ điều kiện để trả lại miễn phí? **

Hầu hết các mặt hàng được bán và vận chuyển bởi Amazon đều đủ điều kiện để trả lại miễn phí.Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ, chẳng hạn như:

* Các mặt hàng được đánh dấu là "bán hàng cuối cùng"
* Các mặt hàng được bán bởi người bán của bên thứ ba và không được Amazon hoàn thành
* Các mặt hàng đã bị hư hỏng hoặc sử dụng

** Làm thế nào để tôi bắt đầu trở lại? **

Để bắt đầu trả lại, bạn có thể vào tài khoản Amazon của mình và chọn tab "Returns".Sau đó, bạn có thể chọn mục bạn muốn trả lại và chọn một lý do cho việc trả lại.Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một nhãn vận chuyển trả lại mà bạn có thể sử dụng để gửi lại mặt hàng cho Amazon.

** Tôi phải trả lại một mặt hàng trong bao lâu? **

Bạn có 30 ngày kể từ ngày mua để trả lại một mặt hàng để hoàn lại tiền đầy đủ.

** Điều gì xảy ra khi tôi trả lại một mặt hàng? **

Khi Amazon nhận được mặt hàng, họ sẽ xử lý hoàn lại tiền của bạn và bạn sẽ nhận lại nó trong phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong vòng 5-10 ngày làm việc.

** Nếu tôi có thắc mắc về lợi nhuận thì sao? **

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách hoàn trả miễn phí của Amazon, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

**Người giới thiệu**

* [Chính sách trả lại miễn phí Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)

[ENGLISH]:
**Amazon Free Returns: What You Need to Know**

Amazon Free Returns is a convenient policy that allows you to return eligible items for a full refund within 30 days of purchase. This policy applies to most items sold and shipped by Amazon, as well as some items sold by third-party sellers.

To return an item, simply go to your Amazon account and select the "Returns" tab. You can then select the item you want to return and choose a reason for the return. You will then be given a return shipping label that you can use to mail the item back to Amazon.

Once Amazon receives the item, they will process your refund and you will receive it back in your original payment method within 5-10 business days.

**What Items Are Eligible for Free Returns?**

Most items sold and shipped by Amazon are eligible for free returns. However, there are a few exceptions, such as:

* Items that are marked as "final sale"
* Items that are sold by third-party sellers and not fulfilled by Amazon
* Items that have been damaged or used

**How Do I Start a Return?**

To start a return, you can go to your Amazon account and select the "Returns" tab. You can then select the item you want to return and choose a reason for the return. You will then be given a return shipping label that you can use to mail the item back to Amazon.

**How Long Do I Have to Return an Item?**

You have 30 days from the date of purchase to return an item for a full refund.

**What Happens When I Return an Item?**

Once Amazon receives the item, they will process your refund and you will receive it back in your original payment method within 5-10 business days.

**What If I Have Questions About Returns?**

If you have any questions about Amazon's Free Returns policy, you can contact Amazon customer service for assistance.

**References**

* [Amazon Free Returns policy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top