Tips Amazon Free Refunds

hoaitrung706

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Trả lại và hoàn tiền miễn phí Amazon **

Amazon là một trong những công ty lấy khách hàng làm trung tâm nhất trên thế giới và chính sách trở lại hào phóng của nó là một phần lớn trong đó.Amazon cung cấp lợi nhuận miễn phí trên hầu hết các mặt hàng và nó làm cho quá trình này dễ dàng nhất có thể.

** Cách trả lại một mặt hàng cho Amazon **

Để trả lại một mục cho Amazon, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào tab "Đơn hàng".
2. Tìm thứ tự bạn muốn trả về và nhấp vào liên kết "Trả về hoặc thay thế các mục".
3. Chọn các mục bạn muốn trả về và nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Chọn một lý do cho việc trả lại và nhập bất kỳ nhận xét bổ sung nào.
5. Chọn phương thức vận chuyển và nhấp vào nút "Tạo nhãn vận chuyển".
6. In nhãn vận chuyển và gắn nó vào gói.
7. Thả gói hàng tại một cửa hàng UPS hoặc gửi lại cho Amazon.

** Chính sách trả lại của Amazon **

Chính sách hoàn trả của Amazon rất hào phóng.Bạn có thể trả lại hầu hết các mặt hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua để hoàn lại tiền đầy đủ.Một số mặt hàng, chẳng hạn như thực phẩm, không đủ điều kiện để trả lại.

Bạn cũng có thể trả lại các mục bị hư hỏng, bị lỗi hoặc không như mô tả.Amazon thường sẽ hoàn trả cho bạn giá mua đầy đủ, bao gồm cả chi phí vận chuyển.

** Hoàn tiền **

Amazon sẽ xử lý khoản hoàn trả của bạn trong vòng 7-10 ngày kể từ khi nhận được mặt hàng được trả lại.Bạn sẽ nhận được hoàn lại tiền cho phương thức thanh toán ban đầu mà bạn đã sử dụng.

** Trả lại miễn phí **

Amazon cung cấp lợi nhuận miễn phí trên hầu hết các mặt hàng.Điều này có nghĩa là bạn có thể trả lại một mặt hàng cho Amazon vì bất kỳ lý do gì và bạn sẽ không bị tính phí vận chuyển.

** Ngoại lệ chính sách trả lại miễn phí **

Có một vài ngoại lệ đối với chính sách hoàn trả miễn phí của Amazon.Bao gồm các:

* Các mặt hàng được bán bởi người bán của bên thứ ba
* Các mặt hàng được đánh dấu là "bán hàng cuối cùng"
* Các mặt hàng bị hư hại hoặc bị lỗi
* Các mặt hàng không như mô tả

Nếu bạn không chắc chắn liệu một mặt hàng có đủ điều kiện để trả lại miễn phí hay không, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.

**Phần kết luận**

Chính sách hoàn trả của Amazon là một trong những chính sách tốt nhất trong kinh doanh.Nó rất dễ sử dụng và nó cung cấp rất nhiều sự linh hoạt.Nếu bạn không hài lòng với một mặt hàng mà bạn đã mua từ Amazon, bạn có thể trả lại để hoàn lại tiền đầy đủ.

[ENGLISH]:
**Amazon Free Returns and Refunds**

Amazon is one of the most customer-centric companies in the world, and its generous return policy is a big part of that. Amazon offers free returns on most items, and it makes the process as easy as possible.

**How to Return an Item to Amazon**

To return an item to Amazon, you can follow these steps:

1. Go to your Amazon account and click on the "Orders" tab.
2. Find the order that you want to return and click on the "Return or Replace Items" link.
3. Select the items that you want to return and click on the "Continue" button.
4. Choose a reason for the return and enter any additional comments.
5. Select a shipping method and click on the "Generate Shipping Label" button.
6. Print the shipping label and attach it to the package.
7. Drop off the package at a UPS store or mail it back to Amazon.

**Amazon's Return Policy**

Amazon's return policy is very generous. You can return most items within 30 days of purchase for a full refund. Some items, such as food, are not eligible for returns.

You can also return items that are damaged, defective, or not as described. Amazon will usually refund you the full purchase price, including shipping costs.

**Refunds**

Amazon will process your refund within 7-10 days of receiving the returned item. You will receive a refund to the original payment method that you used.

**Free Returns**

Amazon offers free returns on most items. This means that you can return an item to Amazon for any reason and you will not be charged a shipping fee.

**Exceptions to the Free Returns Policy**

There are a few exceptions to Amazon's free returns policy. These include:

* Items that are sold by third-party sellers
* Items that are marked as "final sale"
* Items that are damaged or defective
* Items that are not as described

If you are unsure whether an item is eligible for a free return, you can contact Amazon customer service.

**Conclusion**

Amazon's return policy is one of the best in the business. It is easy to use and it offers a lot of flexibility. If you are not satisfied with an item that you purchased from Amazon, you can return it for a full refund.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top